Språkval
Välkommen till Kopparberg Mineral AB

Pågående nyemission

Företrädesemission om c:a 23 MSEK.

Teckningsrelation:   1 ny på 3 gamla aktier
Teckningskurs:   0,41 SEK
Garantier och lämnade teckningsförbindelser:   18,5 mkr motsvarande ca 80% av emissionen
Sista dag för handel inkl. rätter:   2 februari 2017
Avstämningsdag:   6 februari 2017
Teckningstid:   8 februari till den 23 februari 2017
Likviddag:   omkring 3 mars 2017
Beräknat datum för offentliggörande av utfall:   27 februari 2017
ISIN-kod teckningsrätter   SE0009580780

Ladda ner
» Memorandum (PDF)
» Teckningssedel (PDF)


Våra dotterbolag och intressebolag

Webbdesign: Presens.nu