Språkval

PRESSMEDDELANDE

Publicerad 2008-12-19

Kopparberg Minerals årstämmokommuniké.

Vid Kopparberg Minerals årsstämma med aktieägare i Kopparberg den 18 december 2008 beslöts följande.

 

- Stämman beslutade:
a) Att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.
b) Att behandla resultatet i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag och att 5 267 554 kronor överföres i ny räkning
c) Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

- Stämman beslutade att styrelsearvode om 40 000 kronor per styrelseledamot och år ska utgå. Revisorsarvode föreslås utgår enligt skälig kostnadsräkning.

- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ledamöter och att omval sker av Ulrich Andersson, Nils-Erik Marinder och Harald Meinhardt.

- Stämman beslutade att ändra § 3, § 4 och § 5 i bolagsordningen enligt följande:
§ 3. Verksamhet
Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva mineralprospektering och gruvverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom, även som bedriva därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med och förvalta finansiella instrument.
§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier
Aktiekapitalet skall vara lägst 1.300.000 och högst 5.200.000 kronor. Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Antal utgivna aktier får lägst vara 65.000.000 stycken och högst 260.000.000 stycken. Högst 4.000.000 aktier av serie A samt 256.000.000 aktier av serie B får utges.
§ 5. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter, utan några suppleanter.

- Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Sådana nyemissioner ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och genom apport- eller kvittningsemission eller eljest andra villkor.


Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: Tthomas.lundgren@kopparbergmineral.seT


Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 15 undersökningstillstånd om cirka 7 300 hektar.

Webbdesign: Presens.nu