Språkval

2016

2014

2013

2012

2011

2010


Nordic Iron Ore har ansökt om
bearbetningskoncession för Blötberget

Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore ansökte nyligen om bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan i Ludvika kommun. En bearbetningskoncession ger innehavaren rätten att förfoga över en påvisad utvinningsbar mineralfyndighet. Rätten gäller i 25 år och kan förlängas.

Det är en stor milstolpe inför nyöppnandet av gruvan som lades ned så sent som 1979. Samma år som gruvan i Håksberg. Tillsammans beräknas de två gruvorna innehålla mineraltillgångar på över 60 miljoner ton.
- Vi har en unik historisk position i och med att vi kontrollerar hela malmfältet och kan nå skaleffekter i och med detta. Samtidigt beräknas järnmalmspriset långsikt ligga över 100 dollar per ton, säger Thomas Lundgren, VD för Kopparberg Mineral.

Förklaringen till det historiskt höga världsmarknadspriset på järnmalm finns i Asien.
- Gruvföretaget Rio Tinto bedömer att den globala efterfrågan på metaller kommer att fördubblas under de kommande 15-20 åren. Efterfrågan från länder som Kina och Indien är en del av förklaringen, säger Thomas Lundgren.

Skalfördelarna borgar för hög lönsamhet, sänker break even och gör produktionen ekonomiskt robust mot eventuella sättningar i priset.

Malmfältet ligger geografiskt idealiskt på många sätt. Dels finns redan en utbyggd infrastruktur i form av vägar, men framförallt järnvägar och dels finns en närhet till ett flertal europeiska järnverk.
- Det viktigaste kravet för att kunna bryta malm är en effektiv logistik från brytningen nere i gruvan hela vägen till utlastningshamnen. Det kommer vi att kunna uppnå. Vid full drift kommer fyra tåg á 2000 ton att avgå varje dag från malmfältet, säger Christer Lindqvist, ordförande i Nordic Iron Ore.

…och Håksberg står på tur

- Redan i månadsskiftet oktober-november kommer vi att lämna in en bearbetningskoncession även för Håksberg, säger Thomas Lundgren, VD för Kopparberg Mineral.

Steget är naturligt eftersom gruvorna Håksberg och Blötberget ligger i samma malmfält i Ludvika Kommun. Tanken är givetvis att brytning ska ske i de två gruvorna samtidigt för att nå skalfördelar.
 

Provtagning i Ludvika inför kommande brytning

Just nu utförs en omfattande provtagning i Ludvika inför kommande nystart av brytning i Blötberget och Håksberg. Provtagningarna behövs för att kunna göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som alltid måste ingå i en ansökan om så kallad bearbetningskoncession.

- Jag tar vattenprover vid ett stort antal punkter som skickas in till ett laboratorium för analys, säger Erika Ohlsson, geolog vid Kopparberg Mineral.

Samtidigt mäter hon temperatur, pH och elektrisk ledningsförmåga med ett särskilt instrument. Samtliga laboratorie- och mätningsresultat sammanställs av ett företag som även tagit fram det omfattande provtagningsprogram som Kopparberg Mineral följer.

Detta är bara ett exempel på vad en geolog vid ett prospekteringsbolag arbetar med. Förutom kartering, provtagning och andra fältarbeten handlar mycket av arbetet om att dokumentera och skriva ansökningar.

De två nedlagda malmfälten med ett flertal gruvor har haft många ägare under åren. SSAB har gjort slutkartorna som Kopparberg Mineral nu använder. Så sent som 1979 lade SSAB ned verksamheten på orterna. Malmberäkningarna visade då på fyndigheter motsvarande över 60 miljoner ton. Nyöppning av den första gruvan planeras till 2014.

- Eftersom Blötberget och Håksberg är befintliga gruvor behöver vi inte göra så många ytterligare steg innan vi kan lämna in ansökningarna om bearbetningskoncessioner, säger hon.

De två nedlagda malmfälten med ett flertal gruvor har haft många ägare under åren. SSAB har gjort slutkartorna som Kopparberg Mineral nu använder. Så sent som 1979 lade SSAB ned verksamheten på orterna. Malmberäkningarna visade då på fyndigheter motsvarande över 60 miljoner ton. Nyöppning av den första gruvan planeras till 2014.
Eva-Svartliden fyndigheter beviljas riksintressestatus

Kopparberg Mineral ABs fyndigheter Eva-Svartliden i Arvidsjaurs kommun har av SGU klassats som riksintresse för mineralutvinning enligt miljöbalken. SGU bedömer att fyndigheterna är av riksintresse avseende värdefulla ämnen och material för landets materialförsörjning.

I samband med Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession har frågan om klassning aktualiserats. Länsstyrelsen i Norrbottens län och Arvidsjaurs kommun har att, tillsammans med olika andra intressen, bevaka ovanstående områden i den kommunala planeringen.

Området består av den tidigare beviljade Svartlidenfyndigheten samt Evafyndigheten, där Kopparberg Mineral AB för närvarande har en ansökan om bearbetning under handläggning. Områdena uppgår totalt till 240 ha inklusive verksamhetsområden. Arvidsjaurs kommun har tillstyrkt förslaget och anfört en förhoppning att gruvbrytning kan komma igång så fort som möjligt med hänsyn till det nationella behovet av mineraler och kommunens behov av arbetstillfällen.

Eva-Svartlidenfyndigheterna är zink-, bly-, koppar-, silver - och guldförande massiva sulfidförekomster av s.k. VMS typ. Evadelen är utformad som en stor, upp till 600 meter lång, 150 meter bred och 60 meter mäktig lins som stupar mot sydost. En oberoende beräkning av Eva-Svartlidenfyndigheterna visar att inom Eva-delen finns det en indikerad mineraltillgång på 5,2 miljoner ton med genomsnittliga halter om 2,4 procent zink, 0,4 procent bly, 0,25 procent koppar, 1 g/ton guld samt 40 g/ton silver. Beräkningen är gjord enligt det kanadensiska systemet NI43-101. Utöver detta finns vid Svartlidendelen av fyndigheten en tidigare beräknad mineraltillgång om 65 000 ton med huvudsakligen koppar, zink och silver. Halterna varierar men är i genomsnitt 1,5 procent koppar respektive 1,5 procent zink. Ej beräknat enlig NI43-101.

"Klassningen av Eva-Svartlidenfyndigheterna underlättar ansökningsprocessen för densamma och understryker fyndigheternas vikt för landets intressen" säger Thomas Lundgren VD, Kopparberg Mineral AB.

Prospekteringsarbete kan leda till guld

Glenn Patriksson, en av Kopparberg Minerals geologer befinner sig nu väster om Vetlanda. Han studerar de områden där företaget har fyra undersökningstillstånd för prospektering av guld.
- Innan jag åkte ut läste jag på befintlig litteratur. Vad andra har gjort, områdenas historia
och de tolkningar som gjorts av tidigare geologiska undersökningar, berättar Glenn Patriksson.

Underlagen består dels i gamla rapporter från tidigare gruvbrytning, data från SGU, men också resultat från geofysiska, magnetiska och elektriska mätningar som Lundin Mining Exploration gjort i området. Området omfattar cirka 100 hektar. Lundin Mining Exploration förvärvades i januari 2010 av Kopparberg Mineral.

Det arbete Glenn Patriksson utför just nu är översiktligt och inbegriper ett flertal arbetsuppgifter.
- Nu under fältarbetet bildar jag mig en egen uppfattning på plats bland annat genom att själv besöka kända platser, studera topografin, kartor, titta på hur mineraliseringar sitter och tar prover, berättar han.

Detta arbete kommer sedan att ligga till grund för beslut om hur prospekteringsarbetet skall fortskrida. Om området visar sig vara intressant kan arbetet fortsätta till exempel genom noggrann kartering bit för bit, ytterliggare geofysik, moränprovtagning och möjligen diamantborrning.


Lyckad kapitalmarknadsdag i Kopparberg

Kopparberg Mineral AB genomförde den 12 augusti ett mycket lyckat ”öppet hus”. Bolaget fick då möjligheten att presentera utvecklingen i bolaget för ett 30-tal intresserade besökare.

Bland annat presenterades några spännande projekt genom förvärvet av Lundin Mining Exploration. Förvärvet har gett långt framskridna basmetallprojekt i bland annat Skelleftefältet.
- Vi har efter en systematisk genomgång av den förvärvade geologiska databanken även säkrat intressanta gulduppslag i Vetlandatrakten, vilket ser mycket lovande ut, berättade Thomas Lundgren vd på Kopparberg Mineral.

En demonstration av den effektiva kaxborrmaskinen som används vid prospektering fanns också att beskåda. Dagen avslutades med mätningar i fält, vilket blev mycket uppskattat.

Ett stort tack till medarbetare och besökare som gjorde dagen så lyckad!


 

Webbdesign: Presens.nu