2016

2014

2013

2012

2011

2010

Intervju med Per Storm, verkställande direktör

Per Storm / VD

Varför emission nu och vad ska pengarna användas till?
Vi vill ju fortsätta att prospektera och på så sätt vidareutveckla våra tillgångar. För ett bolag som vårt är det naturligt att vi finansierar verksamheten löpande till dess att vi antingen realiserar våra tillgångar eller når kassaflöden i något av våra projekt. Den här emissionen syftar till att i första hand ge oss möjlighet att säkra, kvalificera och utöka Håkansbodafyndigheten genom borrprogram och miljöstudier och, som en prioriterad åtgärd, skicka in en ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda. Men vi ska även fortsätta vara en aktiv och engagerad ägare i våra två intressebolag Nordic Iron Ore och Norrliden Mining.

Vad talar för att Kopparberg kommer bli en bra placering när så många andra bolag inte visat sig vara det?
De bolag som vi oftast jämförs med har projekt som är kopplade till investeringsbeslut i miljardklassen – vi har en annan affärsmodell vilket gör oss till en bra placering med jämförelsevis bättre riskspridning och större potential sett till investeringsbehov. Därutöver tycker jag personligen att det erbjudande som vi nu går ut med är klart attraktivt prissatt med en rejäl rabatt och spännande kryddor i de teckningsoptioner som man får med på köpet.

Vad är Kopparbergs affärsidé?
Vår affärsidé är att vara ett projekt- och prospekteringsbolag som utvecklar projekten fram till den tyngre investeringsfasen då anrikningsverk, sandmagasin och annat måste anläggas för att få gruvan i drift. Senast i det läget ska vi söka industriella eller finansiella partners att utveckla projekten vidare. Vårt fokus ligger på prospektering och inledande projektutveckling, och under överskådlig tid är det vårt huvudprojekt Håkansboda samt intressebolagen Nordic Iron Ore och Norrliden Mining som gäller.

Varför Håkansboda är ett spännande projekt?
Det finns många anledningar till det, men i huvudsak är det tre stora komponenter som samspelar. Vårt tänkta koncessionsområde ligger i ett existerande gruvområde där man historiskt hittat mycket mineraler och med existerande infrastruktur på plats. Området är underprospekterat med moderna metoder och med "rätt" metaller – i huvudsak koppar, zink, guld och silver. Slutligen är ju Håkansboda helt och hållet vårt eget helägda projekt, där vi själva får mest värdeutveckling på vår insats.

Vilket av de övriga innehaven har störst potential och/eller värdeutveckling?
På kort sikt är det helt klart vårt intressebolag Nordic Iron Ore. Där finns de intressanta "brownfield"-fyndigheterna i Blötberget och Håksberg, och som grädde på moset en potentiell järnmalmsfyndighet av internationell klass under sjön Väsman. Det är också unikt på så sätt att man kommer att producera högvärdiga produkter, upp mot 67 procent järn och det finns befintlig järnväg till tre alternativa hamnar, vilket är extremt viktigt för ett järnmalmsprojekt eftersom det handlar om så stora volymer av tung transport.
Metallmarknaderna på lång och kort sikt

Efter sommarens nedgångar i metallpriserna har ett antal aktörer framträtt och förklarat att ”råvaruboomen” är över. Det är – av många anledningar – inte en syn som delas av Kopparberg Mineral. Dels har priserna till stor del återhämtat sig; koppar befinner sig ånyo över 8000 dollar/ton, järnmalm väl ovanför 100 dollar/ton och både bly och zink ligger över 2000 dollar/ton – i stort sett som före sommarens nedgångar. Vi tror att prisnedgången var en konsekvens av ett flertal kortsiktiga förhållanden;

  • en allmän nedgång i världsekonomin till följd av en osäkerhet kring den europeiska skuldkrisen
  • en neddragning av kinesiska lager för att minska kapitalbindningen och
  • en konjunkturell komponent driven av en viss avmattning i Kina.


Övergripande drivs råvarumarknaderna av mer fundamentala och strukturella förhållanden. Vi är, trots alla diskussioner om motsatsen, inne i en lång cykel av efterfrågan på många råvaror driven av historiska enorma samhällsomvälvningar. Aldrig i världshistorien har så många människor påverkats av en industrialisering och ekonomisk tillväxt.

Enligt Världsbanken och WHO minskade under 2000-talet – för första gången sedan 1980-talet – fattigdomen i världen både procentuellt och i absoluta tal. Det innebär att 2008 levde 1,29 miljarder människor under 1,25 dollar/dag – att jämföra med 1,94 miljarder människor 1981. På samma sätt fick mer än två miljarder människor tillgång till rent dricksvatten mellan år 1990 och 2010. Tillväxtländernas utveckling har skapat helt förändrade förutsättningar genom en radikalt ökad efterfrågan vilket har medfört en helt ny prisbild för i princip alla metaller.

Och det förefaller som att trenden fortsätter. Den 7 september i år annonserade Kinas inflytelserika nationella utvecklings- och reformkommission (National Development and Reform Comission, NDRC) projekt för utbyggnad av lokaltåg och intercity tåg för 127 miljarder dollar (890 miljarder kronor). Siffran stiger till 157 miljarder dollar (1100 miljarder kronor) om alla infrastrukturprojekt räknas in. Utbyggnaden kommer att pågå från andra halvåret 2012 till 2018. Detta inkluderar 30 000 kilometer järnväg för höghastighetståg – det största infrastrukturprojektet i historien och världens största kopparbaserade elnät. Enligt det sydkoreanska Samsungs ekonomiska forskningsinstitut (Samsung Economic Research Institute) kommer de globala infrastrukturinvesteringarna att öka till 2 100 miljarder dollar mellan 2011–2020, en ökning med 15 – 20 procent jämfört perioden 2001–2010.

Detta kommer självklart att påverka efterfrågan och priser för alla basmetaller och järnmalm. Det vi från Kopparberg Minerals horisont först och främst ser framför oss en efterfrågepåverkan på zink och bly. I takt med att efterfrågan på batterier ökar – exempelvis för s.k. e-bikes i Kina – ökar efterfrågan på bly. Vi räknar också med att zink, med en årsproduktion på c:a 13 miljoner ton, kommer att bli nästa metall med utbudsbegränsningar när gruvorna i Brunswick (med en årsproduktion på 3,6 miljoner ton) och Lisheen (med en årsproduktion på 1,5 miljoner ton) stänger 2013/2014. Den välrenommerade kanadensiska banken Scotiabank förväntar ett tydligt underskott från 2014.

Sammantaget medför detta att vi ser fram mot fortsatt god efterfrågan, höga metallpriser och bara långsamt ökande utbud inom samtliga områden där Kopparberg Mineral och våra intressebolag är verksamma.

Kopparprisets utväckling
Figur 1. Kopparpriser september 2009 – september 2012, källa LME
Fokus: Norrliden Mining ABEn kort introduktion
Norrliden Mining AB bildades i september 2011 genom att Kopparberg Mineral AB och (dåvarande) Gold-Ore Resources sammanförde en mindre och två större fyndigheter i Skelleftefältet: Norrliden K nr 1, Eva K nr 1 och Svartliden K nr 1. Av dessa är Norrliden och Svartliden erhållna bearbetningskoncessioner medan koncessionen för EVA-fyndigheten är en inlämnad ansökan. Utöver dessa fyndigheter tillfördes bolaget också unika geofysiska flygmätningar och omfattande geokemiska provtagningsdata. Flygmätningarna var centrala när Storlidens koppar- och zinkfyndighet, som bröts under tidigt 2000-tal, hittades och de geokemiska provresultaten ledde fram till utvecklingen av Björkdals guldgruva.

Undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner

Figur 2. Undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner
för Norrliden Mining AB, 12-09-15

Ny uppdaterad mineraltillgångsbedömning för Norra Norrliden
Kopparberg Mineral tog effektivt över som operatör av Norrliden Mining under våren 2012. Sedan dess, och med ökande insatser under sommaren, har projektarbetet ökat farten och Bolaget erhöll en uppdaterad mineralstillgångsbedömning under september. Denna är baserad på den bedömning som utfördes av den engelske gruvkonsulten Adam Wheeler (QP) och grundar sig på en förnyad tolkning av geologiska data 2012. Bedömningen är upprättad enligt den australiensiska standarden JORC. Tillgångsbedömningen framgår av tabellen tillsammans med en jämförelse med bedömningen från 2008.

Klassning

Ton, kt

Zn, %

Pb, %

Cu, %

Au, g/ton

Ag, g/ton

 

2012

2008

2012

2008

2012

2008

2012

2008

2012

2008

2012

2008

Känd

493

289

2,93

3,34

0,39

0,25

0,74

1,02

0,65

0,74

58,9

45,1

Indikerad

1 499

1 187

2,89

3,59

0,31

0,39

0,59

0,68

0,54

0,60

40,2

52,2

Antagen

914

867

1,58

1,87

0,22

0,19

0,76

0,72

0,34

0,40

33,6

30,9


Utöver mineraltillgången finns även en gruvplan och ett provbrytningstillstånd för fyndigheten från 2008.

Gruvplan för Norra Norrliden

Figur 3. Gruvplan för Norra Norrliden, källa GiJima, 2008.

Övriga ingående komponenter i Norrliden Mining AB
Vid sidan av Norra Norrliden fyndigheten finns även den s.k EVA-fyndigheten som hittades av Lundin Mining Exploration i början av 2000-talet. EVA-fyndigheten, som är större än Norra Norrliden, omfattar i dagsläget en indikerad mineraltillgång om c:a 5 miljoner. Här finns dock mer information att bearbeta och även i detta fall ser det ut som om en förnyad tolkning av existerande information kan resultera i positiva nyheter. Vid sidan av EVA-fyndigheten finns även historiska fyndigheter i Svartliden-området, lokaliserade omedelbart norr om EVA. När bolaget bildades ingick bearbetningskoncessionen Svartliden K nr 1 och sedan har undersökningstillstånd ansökts på de gamla s.k. utmålen (en beteckning från tidigare lagsstiftning) Svartliden 41 och Svartliden 101. I alla dessa finns historiska malmbevisningar, gjorde vid olika tidpunkter som med dagens teknik och dagens priser ter sig utomordentligt intressanta att undersöka mer i detalj.

EVA

Kton

Zink, %

Bly, %

Koppar, %

Guld, g/t

Silver g/t

Indikerad*

5 160

2,4

0,4

0,3

1

40

 

 

 

 

 

 

 

Svartliden

 

 

 

 

 

 

Svartliden K nr 1, historiskt

65

1,4

n.a.

2,76

n.a.

n.a.

Svartliden 101, historiskt

200

n.a.

n.a.

1,1

---

---

Svartliden 41, historiskt

200

---

---

1,8

0,2

22


Närmast för Norrliden Mining AB ligger just nu en fortsatt uppdatering av ingående geologisk information och sammanställandet av lämpliga underlag för att separatfinansiera bolaget. När resurser är säkrade kan de olika fyndigheterna relativt snabbt avanceras och en slutlig genomförbarhetsstudie (DFS) inom 18 månader är fullt möjlig.

Sammanfattning av ett samtal med Chris McKnight
Chris Mcknight är den konsult som Kopparberg Mineral anlitat för att gå igenom det omfattande geologiska material som bolaget förfogar över. Chris är ursprungligen sydafrikan men har arbetat runt om i världen på olika projekt och bor sedan något år tillbaka i Sverige. Generellt anser han att Sverige – och specifikt Skelleftefältet – är underprospekterade områden, geologisk mycket intressanta och väsentligt enklare att arbeta i jämfört med hans senaste uppdrag i Burkina Faso i Västafrika.

Chris inledande arbete har, som redovisats ovan, resulterat i en ny tillgångsbedömning av Norra Norrliden och Chris fortsätter nu med EVA/Svartliden-områdena. Denna del av projektet omfattar bland annat en genomgång av mer än 200 historiska borrhål, men även förslag på förnyad kemisk analys och utvecklandet av ett borrprogram för att ytterligare kartlägga området.

Chris är av uppfattningen att Svartlidenområdet utgör det mest utvecklade prospekteringsmålet för en koppar-silver-guldmineralisering av någon ordentlig skala i närområdet. Chris uttrycker det på följande sätt:
”There is extensive copper-silver-gold mineralization found in a raft of historic boreholes drilled on Svartliden 1001. High grade mineralization pockets may be linked to a larger-scale event. This is exciting and is by far the most attractive discovery exploration target for Norrliden Mining.”

Vi ser fram mot resultatet av den fortsatta utvecklingen och Kopparberg Mineral kommer att aktivt fortsätta driva utvecklingen av Norrliden Mining.

 
Verksamheten i Håkansbodaprojektet

Under sommaren har Kopparberg Mineral AB har borrat 36 kaxborrhål för att undersöka orsaken till en geofysisk anomali vid Eriksgruvan ca 2 km söder om Håkansbodagruvan. Den hittills gjorda kaxborrningen indikerar en intressant kopparkismineraliserad zon som kommer att undersökas vidare med kärnborrning.

Vidare har kaxborrningar genomförts vid Lekbergsgruvan sydväst om Håkansbodagruvan och på det gamla gruvområdet vid Håkansboda. Analysresultaten av borrningarna är ännu inte erhållna men området runt de äldre gruvhålen i Håkansboda ser mycket intressant ut.

Verksamheten går nu vidare med arbetet att lämna ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda, något som skall ske före årsskiftet. Vidare kommer fortsättning av påbörjat kärnborrprogram i syfte att öka och höja klassificeringen på mineraltillgångarna att genomföras. Programmet omfattar ett 30-tal hål om c:a 7 000 meter.

Håkansbodafältet

Figur 4. Detaljbild över norra delen av Håkansbodaprojektet,
sommarens borrningar framgår av figuren.
Nordic Iron Ore

För Kopparberg Mineral ABs intressebolag Nordic Iron Ore (NIO) har perioden från inledningen av sommaren varit ytterst produktiv. Under inledningen av juni genomförde NIO en finansiering om 60 miljoner kronor genom ett konvertibelt lån som tecknades av befintliga ägare samt ett större antal nya investerare. I början av juli lämnade bolaget in en miljöansökan till Mark- och Miljödomstolen i Nacka för återstart av gruvorna i Blötberget och Håksberg avseende en produktion om ca 2,5 miljoner ton slig per år.

I slutet av augusti tog NIO viktigt steg i att optimera och nå skalfördelar i den planerade återstarten av Ludvika gruvor. Då inleddes kärnborrningar i Väsmanfältet – en fyndighet som potentiellt kan lyfta Ludvika gruvor till att bli en järnmalmsfyndighet av internationell klass. Kärnborrningskampanjen skall ligga till grund för den kommande ansökan om bearbetningskoncession för Väsmanfältet och borrprogrammet omfattar inledningsvis cirka 10 000 meter kärnborrning och genomförs från flytpråmar på sjön Väsman. Syftet är att undersöka och definiera mineraltillgångar enligt den internationella standarden JORC. Arbetet genomförs av entreprenören Drillcon och borrningarna väntas vara genomförda under innevarande år.
Pågående emission

Kopparberg Mineral AB genomför just nu en nyemission om cirka 13,5 miljoner kronor med möjlighet till övertilldelning om 5 miljoner kronor. Emissionen genomförs med företrädesrätt för nuvarande aktieägare och ett garantikonsortium har tillsammans med ingivna teckningsförbindelser förbundit sig för teckning av upp till 80 procent av emissionsbeloppet, c:a 10,8 miljoner kronor, i den mån det inte tecknas på annat sätt.
Emissionserbjudandet innebär att innehav av en (1) aktie ger 3 uniträtter, 5 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit (enbart hela units kan tecknas), se figuren nedan. Uniten omfattar följande:

  • en aktie i Kopparberg Mineral AB,
  • en option att köpa aktier i Nordic Iron Ore AB där varje sextal optioner (6 st optioner) ger rätt att teckna en aktie i Nordic Iron Ore för 25 kronor under perioden 15 januari till 30 april 2013
  • en option att köpa ytterligare en aktie i Kopparberg Mineral för 4,50 kronor under 1 november 2013 till 31 januari 2014, optionerna kommer att vara listade under perioden fram till den sista januari 2014.


Teckningskurs per unit är 3,50 kronor och teckningsperiod är från 21 september till 10 oktober.

Givet att den fortsatta prospekteringen resulterar i tillräckliga fyndigheter för att underbygga en gruvsatsning, kan Kopparberg Mineral inom tre till fem år komma att ha gruvor under uppstart: Bergslagen/Håkansboda, Nordic Iron Ore AB och Norrliden Mining AB.

Kopparberg Mineral Unit

 
Webbdesign: Presens.nu