2016

2014

2013

2012

2011

2010

Intervju Per Storm, verkställande direktör

Per Storm / VD

Vad innebär Copperstone Exploration target och ur stort är det?
Vi börjar med den sista delen av frågan, omfattning är 60 - 100 Mton vid 1,0 – 1,2% kopparekvivalenter. Det är tveklöst ett av de mest intressanta prospekteringsresultaten på senare tid i Sverige. Potentiellt är det en av de största bas- och värdemetallförekomsterna i Norden.

Ett ”exploration target” – det begrepp vi använder i detta skede, är första steget i att skapa mineraltillgångar. Dessa kan sedan konverteras till mineralreserver (malm i äldre språkbruk). Ett annat lite ovant begrepp är ”kopparekvivalenter” (Cueq). Det innebär att värdemetallerna i förekomsten räknas om till koppar vid följande prisantaganden: Au $1200/oz, Ag $20/oz, Cu $6500/ton, Zn $2100/ton, Pb $2100/ton.

Arbetet har pågått i två år och totalt har mer än 40 års prospekteringsarbete sammanfattats och (om)tolkats. Tolkningen är baserad på omfattande geologisk och geofysisk information. Vi har t ex haft tillgång till mer än 33 000 m borrhål, i dagens pengar motsvarar den c:a 50 miljoner kronor i borrarbete. Den nya geologiska tolkningen öppnar upp för en ny geologisk (del)provins i norra delen av Skelleftefältet. Det är alltså en rejäl omvärdering som skett, vi har gått från uppstyckat och delt till helheter.

I geologiska termer utgör förekomsten en disseminerad och massiv koppar-, silver-, guld-, zink-, och bly- mineralisering.

Nyhetsbrevet kommer att innehålla mer om Copperstone men jag vill trycka på att detta är en unik möjlighet. Ett projekt med utomordentlig potential.

Vid ett inlösen av de utestående optionerna (TO3B) vad skall intäkterna användas till?
Främst kommer vi nu att fokusera på att finansiera utveckling av Copperstone. Eftersom det är ett så pass mycket större projekt än vi tidigare arbetat med handlar det främst om att utnyttja de intäkter vi förhoppningsvis får in till att generera långsiktiga utvecklingsresurser.

Vad har hänt under den senaste tiden i Bergslagen?
Det var självklart negativt för oss att Regeringens avslog vårt överklagande i Håkansbodaärendet. Vi anser att vi har blivit felaktigt bedömda av såväl Bergsstaten som Regeringen i detta ärende och har ansökt om rätts-prövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen. Till dags dato har vi dock inga besked om utfallet. Av resursskäl har vi inte genomfört något arbete i Bergslagen i övrigt mer än att vi har erhållit undersökningstillstånd för Tomtebo-fyndigheten nära Borlänge i Dalarnas län. Tomtebo är ett gruvområde som Stora Kopparberg tidigare räknade med skulle kunna vara ersättning eller komplement till Falu Kopparrgruva. Vi är mycket spända på vad detta område kan tänkas ge i form av tillkommande mineraltillgångar.

Hur ser framtiden ut för Norrliden Mining?
Copperstone, Copperstone, Copperstone. Det är självklart att det nu är fokuserat men vi kommer även att sträva efter att hitta en lösning där Norrlidenförekomsten kan komma att utvecklas positivt.

Nästa steg vad gäller Copperstone är att fastställa hur mineraliseringen bildats och vilken typ av mineralisering det är. Baserat på det skall den modell vi nu arbetar utifrån skruvas på lite och förbättras för att kunna genomföra ett mer precist prospekteringsarbete – främst borrning – vid fortsatt utveckling. 

Vad händer i Nordic Iron Ore?
NIO genomför just nu både en slutgiltig genomförbarhetsstudie, DFS, och en kapital-försörjning som redan är garanterad till 40 Mkr. NIO har utvecklats positivt under det senaste året och har bl a erhållit miljötillstånd för Blötberget och Håksberg. NIO har nu alla väsentliga tillstånd man behöver för att starta gruvverksamheten kring Blötberget. Beslutet att starta gruvutvecklingen kan fattas så snart DFS:en är färdig och resurser säkrats.

Hur ser uppläggningen av nyhetsbrever ut?
I resten av nyhetsbrevet har vi valt att fokusera på Copperstone. Vi kommer också kort att beröra utvecklingen i Nordic Iron Ore där mycket hänt sedan det senaste nyhetsbrevet publicerades. Trevlig läsning.

 
Fokus: Copperstone

Sedan 2013 har i Norrliden Mining AB genomfört en utvärdering av Copperstoneområdet i norra Skelleftefältet i Arvidsjaurs kommun. Området innehåller bland annat bearbetnings-koncessionen Svartliden K nr 1, den ansökta bearbetningskoncessionen för Eva-förekomsten samt undersöknings-tillstånd kring dessa. Vid utvärderingen har bland annat en i prospek-teringssammanhang ny metod använts, Optical Televiewer, OPTV, som beskrivits närmare nedan.

Tolkning av resultaten är nu färdigställd och visar att de kända förekomsterna är av samma typ och ursprung och att området bör behandlas som ett sammanhållet projekt. Potentialen i området presenteras nu som ett ”exploration target” enligt JORC-standarden, som omfattar 60-100 Mton med huvudsakligen koppar och ädelmetaller, men även zink och bly. Det totala innehållet av värde-metaller motsvarar 1-1,25 % kopparekvivalenter.

Kopparekvivalenter(Cueq) innebär omräkning av värdemetallerna i förekomsten till koppar vid följande prisantaganden: Au $1200/oz, Ag $20/oz, Cu $6500/ton, Zn $2100/ton, Pb $2100/ton.

Figur 1: Översikt över Skelleftefältet med aktiva gruvor (blå ringar), stängda gruvor (blår trianglar), fristående anrikningsverk (ljusblå rektangel) och Norrliden Minings utvecklingsprojekt (röda stjärnor). Ljust grå linjer markerar undersökningstillstånd av andra bolag och violetta områden är beviljade bearbetningskoncessioner.

Vad som skett är en sammanfattning och omtolkning av mer än 40 års prospekteringsarbete. Det historiska arbetet har varit omfattande om än intermittent. De senaste två årens arbete har dock varit sammanhållet och systematiskt och tillfört ny information genom förnyade mätningar som omfattade en för prospektering ny, innovativ metod, Optical Televiewer, (OPTV). Det innebär i korthet at en kamerautrustning sänks ner i borrhålen som filmar borrhålsväggarna i 360° längs hela hålet och registrerar samtidigt hålets riktning och lutning. Med en special-mjukvara bearbetas denna information och en korrekt orienterad, 3-dimensionell presentation erhålls av borrhålets strukturer, bergarter och bergartsgränser.

Figur 2: Optical Televiewer (OPYV) för inhämtande av strukturell geologisk information.

Att Copperstoneområdet hade en stor potential var känt sedan tidigare. I borrkärnorna från de mittersta och norra delarna av området har bland annat följande analysresultat erhållits:

  • • 82 m @ 0,77 % Cu och 4,5 g/t Ag
  • • 26 m @ 1,12 % Cu och 7,0 g/t Ag
  • • 33 m @ 0,82 % Cu och 6,3 g/t Ag
  • • 31 m @ 0,74 % Cu och 11,3 g/t Ag


För den geologiskt invigde är detta indikationer på något mycket intressant.

Utvärderingen av OPTV-mätningarna kombinerat med förnyade studier av bl a borrkärnor gav nya svar men ställde också nya frågor. Sammantaget visade det sig att på djupet är geologin i de södra delarna av området likartad med övriga delar av Copperstone (Svartliden, Sandberget 200, Granliden) och av detta drogs slutsatsen att Copperstone måste betraktas som ett sammahållet projektområde!

Tolkning bygger på en noggrann utvärdering av huvuddelen av tillgängliga borrkärnor, fältstudier, både luftburen och markbunden geofysik. I tolkningen ingick en sammaställning av data och omanalyser av kärnornas sammansättning den resulterad både i en ny geologisk tolkning och 3D modellering. En översikt av tillgänglig information framgår av faktarutan nedan.

Faktaruta:
Prospekteringsinformation i Copperstoneprojektet

Tidigare borrkampanjer:
1971-1978; 2004-2007 C:a 600 ha, genomsnittligt djup 120 m (33 – 445 m)

Dataöversikt:
245 borrhål 33 610 m tillgängliga borrkärnor 3 188 analysprov omfattande
4 436 m (genomsnittlig provlängd 1,4 m) 747 omanalyserade prov

Sammantaget kombinerades nu undersökningsområdena med all tillgänglig data och en sammanhållen geologisk modell skapades. Den tyder på en storskalig mineralisering och därigenom kunde ett ”Exploration target” om 60-100 Mton @ 1,0-1,2% Cueq definieras. Den nya geologiska tolkningen antyder också att detta möjligen är en ny geologisk (del)provins. En annan typ av mineraliseringar än vad som vanligen återfinns i Skelleftefältet. En bild av det sammanhållna Copperstoneprojektet återfinns nedan.Figur 3: Flygfoto över Copperstoneområdet med inlagda borrhål (gula prickar)Något om Norrliden Mining och övriga ingående delar
Norrliden Mining AB (NMAB) ägs till 50 % av Kopparberg Mineral som också är operatör för verksamheten i detta bolag. Under våren 2012 startades verksamheten i kvalificerad mening och en grundlig genomgång gjordes av det omfattande geologiska material från tidigare prospektering i Skelleftefältet med omnejd som tillfördes vid bolagsbildningen. Genomgången resulterade bl.a i en uppdaterad mineraltillgångsuppskattning för Norra Norrliden förekomsten. Bolaget innehåller två projektområden, Norrliden i söder och Copperstone norr om denna, precis över gränsen till Norrbottens län (se kartan). Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens län. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 m). Mineraliseringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning är upp till 30 m mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett djupgående på minst 300 m. De kända och indikerade mineraltillgångarna framgår av tabellen nedan.

 

Tabell 1. Mineraltillgångar i Norrlidenförekomsten per den 14 september 2012

Klass
Tonnage
(Kton)
Zink
(%)
Bly
(%)
Koppar
(%)
Guld
(g/ton)
Silver
(g/ton)
Kända
493
2,9
0,4
0,7
0,65
59
Indikerade
1 499
2,9
0,3
0,6
0,54
40
Antagna
914
1,6
0,2
0,8
0,34
34


Norrliden är ett långt framskridet projekt med en detaljerad gruvplan, ett provbrytnings-tillstånd, en påbörjad slutlig miljökonsekvensbeskrivning för kommersiell brytning och en ekonomisk bedömning av projektet.

Den påbörjade miljökonsekvensbeskrivningen för en provbrytning är genomförd samt långt framskriden men ännu inte helt slutförd för en fullskalig brytning. Anrikningsförsök visar att malmen inte avsevärt skiljer sig från den som bryts i Skelleftefältets övriga förekomster utan kan betraktas som lättanrikad.

De ekonomiska bedömningar som gjorts för förekomsten över åren pekar alla på en hög lönsamhet och om projektet utvecklas enligt genomförd planering kan verksamheten generera att positivt kassaflöde inom två år efter beslut att genomföra gruvstarten.

Sammanfattning
Att Copperstone exploration target är ett av de mest intressanta prospekteringsresultaten under senare år i Sverige råder föga tvivel om. Att denna stora mineralisering måste utvecklas succesivt är också fullt rimligt. Positivt är att för delar av förekomsten finns redan en bearbetningskoncession, ett nödvändigt men inte tillräckligt tillstånd att bedriva gruvverksamhet. Utvecklingen kan således påbörjas snabbt och därigenom relativt snabbt skapa stora värden i projektet.

 

Bergslagen

På grund av fokus på att färdigställa underlagen för Copperstone har verksamheten i Bergsslagen prioriterats ned. Nedan presenteras således enbart korta faktabeskrivningar och där återkommer vi med mer information längre fram.

Tvistboförekomsten
Tvistboförekomsten är en av flera zink-blyförekomster inom det nord-sydliga, mineraliserade stråk som bl.a. innehåller gruvorna Stollberg och Gränsgruvan. Mineraliseringen har i söder förskjutits av en förkastning, men är helt öppen mot norr och djupet och består av massiv zinkblände och blyglans eller av ”sliror” utvecklade parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en bearbetningskoncession för Tvistboförekomsten under våren 2012.

 

Tabell 2. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan

Klass
Tonnage
(Kton)
Zink
(%)
Bly
(%)
Silver
(g/ton)
Kända
-
-
-
-
Indikerade
575
3,3
2,6
22
Antagna
280
3
2,5
20

 

Håkansbodaprojektet
I maj i år avslog regeringen bolagets överklagan av Bergstatens beslut i Håkansbodaärendet. Efter det har Bolaget sökt rättsprövning där vi hävdar att Regeringens beslut bygger på ett annat underlag än Bergsstatens och därför har man frångått två-instansprincipen och nekat oss möjligheten till prövning i högre instans. Utfallet av denna sista fas är ännu inte klar.

Tabell 3. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda koppargruva.

Klass
Tonnage
(Kton)
Zink
(%)
Bly
(%)
Silver
(g/ton)
Kända
-
-
-
-
Indikerade
629
1,4
0,4
14,3
Antagna
1 485
1,5
0,3
11,3

 

Tomtebo
Tomtebo innefattar två undersökningstillstånd beviljade 2014, Tomtebo nr 100 och Tomtebo nr 101 ca 20 km öster om Borlänge. Tomtebofältet är ett leptitbälte som innefattar tre kända malmfält varav Tomtebo gruvfält är det som undersökningstillståndet gäller. Tomtebo-gruvan var under 1980-talet en del av Stora Kopparberg AB som såg Tomtebogruvan som en möjlig framtida reserv till Falu koppargruva. Tomtebo malmfält består av ca tio malm-kroppar, några av kopparmalm andra av bly-zink malm. Koppar-malmen består av kopparkis med pyrit, pyrrhotit och ibland små kvantiteter av blyglans och zinkblände. Bly-zink-malmen består av zinkblände och blyglans med låga halter av pyrit och pyrrhotit och ibland kopparkis.

 
Nordic Iron Ore

Under inledningen av året rapporterade Nordic Iron Ore (nedan NIO) om ökade mineraltillgångar i Blötberget. De kända och indikerade mineraltillgångarna i Blötberget uppskattas till 11,0 Mt med 35,0% järn respektive 27,4 Mt med 44,5% järn. Uppskattningarna visade att kända, indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget totalt ökade med 20,0 Mt med 38,9 % järn, vilket innebar en ökning med cirka 50 procent jämfört med tidigare uppskattningar. I tillägg till dessa finns 21,4 Mt med 33,0% järn i klassen antagna mineraltillgångar.

Arbetet i NIO fortsatte sedan med fokus på den pågående processen kring ansökan om miljötillstånd för att återstarta gruvorna i Ludvika. Under våren lämnade också Mark- och miljödomstolen i en dom NIO tillstånd att anlägga och driva Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor. Domstolen medgav även tillstånd för ansökta vattenverksamheter, samt rätt att ta i anspråk ansökta mark och vattenområden.

Under försommaren kunde också NIO meddela att Inlandsinnovation har beslutat att medverka med 20 MSEK i en riktad emission som nu pågår. Emissionen omfattar minst 40 MSEK och är säkerställd genom Inlandsinnovation och bolagets huvudägares garantier. I samband med etta har NIO även beslutat att genomföra en företrädesemission för bolaget aktieägare på upp till 15 MSEK, även den pågår till den 19:e september. Emissionslikviden kommer finansiera slutförandet av den på gående feasibility studien för Blötbergsgruvan, som är första delen i återstarten av gruvorna i Ludvika. Studien beräknas att var klart vid årsskiftet.

Som en del i den ovan berörda feasibilitystudien har NIO har kontrakterat den välrenommerade borrentreprenören Kati OY, Finland, för att genomföra en kärnborrnings-kampanj i Blötberget. Kampanjen omfattar upp till 7000 meter kärnborrning och kommer pågå till och med september månad. Borrkampanjen syftar till att komplettera det redan nu betydande geologiska databasen och höja klassificeringen av delar av mineraltillgångarna enligt JORC 2012.

Metallmarknaderna på lång och kort sikt

I det senaste nyhetsbrevet beskrevs hur metallmarknaderna under de senaste par åren varit skakiga och att många prospekterings- och gruvutvecklingsbolag lokalt och globalt har haft problem och skapat stora rubriker. Detta har på sätt och vis fortsatt och på sätt och vis inte. Fortsatt har många prospekteringsbolag sviktat och globalt och lokalt har prospekteringen minskat radikalt. Kvarvarande projekt är dock betydligt mer robusta (som t ex Copperstoneprojektet) och kommer att kunna utvecklas positivt när konjunkturen för gruvföretag vänder.

Vad som skrev i föregående nyhetsbrev tål att upprepas. Långsiktigt talar dock fundamentala faktorer för gruvindustrin. Dessa faktorer kan sammanfattas i tre punktsatser:

  1. Tillväxtekonomierna, typisk Kina, har fortfarande betydande infrastrukturinvesteringar kvar att göra innan de är i närheten av de mogna ekonomierna
  2. I alla ekonomier, även i de mogna, fortsätter användningen av bas- och specialmetaller att öka i takt med den ekonomiska tillväxten.
  3. Den långsiktiga prisutvecklingen antas ligga en bra bit över den nivå som var förhärskande före ”Kina-effekten” och kommer att motivera återöppnande och nyutveckling av en mängd gruvor i områden som är politiskt säkra, kostnadseffektiva och geologisk intressanta

Under det senaste året har kopparpriserna över året varit svagt ner men med ett dramatiskt fall och sedan snabb återhämtning. Zinkpriserna är upp 25 % och det finns en allmän förväntan på fortsatt uppgång då flera zinkgruvor förväntas stänga i den närmaste framtiden. Blypriserna har hållit sig mer eller mindre på samma nivå under hela året. Priserna har total sett ökat med några procent på årsbas men efter ett inledande prisfall har priset återhämtat sig med nästan 15 %. Järnmalm faller men där förväntar många aktörer sig en utslagning av högkostnadskapacitet för att på de stora leverantörerna skall kunna öka sin marknadsandel. Guld har fallit tillbaka något men i de oroliga tider som nu är för handen kan det mycket väl återhämta sig och nå nya höjder med kort varsel.

Totalt sett ligger dock basmetallpriserna, de som är viktigast för Kopparberg Minerals projekt (NIO undantaget) på en hög och konstant nivå som borgar för en fortsatt god efterfråga och goda möjligheter till avsättning av de metaller som kan komma att produceras i bolagets projekt.

KopparprisetFigur 4. Kopparpriser (röd linje) och kopparlager (blå linje) under det senaste året; källa Infomine.

ZinkprisetFigur 5. Zinkpriser (röd linje) och zinklager (blå linje) under det senaste året; Källa Infomine.

 

ZinkprisetFigur 6. Blypriser (röd linje) och blylager (blå linje) under det senaste året.Webbdesign: Presens.nu