2016

2014

2013

2012

2011

2010

 

VD har ordet

Per Storm / VD

Copperstone Resources har under året visat att Bolaget kan gå från att identifiera en möjlighet till att definiera värdefulla tillgångar. Genom mineraltillgångarna har Bolaget tagit ett tydligt avstamp i utvecklandet av Copperstoneprojektet och visat att vi har vinden i ryggen i fortsatt utveckling. För att manifestera de ökade satsningarna på utveckling och för att visa upp vårt fantastiska Copperstoneprojekt, bjöd Bolaget in till en företagsdag den 31 augusti som var mycket lyckad och där deltagarna representerade såväl ägare som analytiker och intressenter i form av kommunrepresentanter. Vi från Copperstone Resources känner att det är nu det är dags att satsa, när priserna vänder uppåt och när det gäller att vara i rätt tid för nästa cykliska uppgång i vår bransch.

Under de senaste året har vi inte presenterat några nyhetsbrev då verksamheten omstrukturerats och omfokuserats. Nu när Copperstoneprojektet är inne i en intensiv utvecklingsfas kommer vi att försöka åtgärda detta och återkommer närmare årsskiftet med ett nytt nyhetsbrev.

 
Copperstone Resources företagsdag: Besök på projektområdet

Allmänt om företagsdagen
Den 31 augusti genomförde Copperstone Resources en företagsdag som innebar ett besökt på Copperstoneprojektet i Arvidsjaurs kommun i Norrbotten. Ett 30-tal deltagare mötte upp på Arlanda för transport till Arvidsjaur där ytterligare ett antal mötte upp för kort gemensam presentation och transport till projektområdet. Projektets lokalisering framgår av bild 1.Bild 1, Copperstoneprojektets lokalisering i relation till Arvidsjaur, Malå och Skellefteå.

Dagen omfattade ett kort stopp vid, och en genomgång av bedömningarna bakom mineraltillgången på delprojektet Granliden och ett stopp vid de pågående borrningarna på delprojektet Svartliden (bild 2). Dagen avslutades med ett besök vid ALS och SGU i Malå där Bolaget genomför kartering och analys av borrkärnor.

Bild 2, Besök vid Copperstoneprojektet.

Granlidenområdet
Granlidenområdet (Granliden och Granliden södra) innehåller de mineraltillgångar som presenterades i maj i år, sammantaget 5,4 Mton @ 1,03 % kopparekvivalent i klassen antagna mineraltillgångar, för detaljer se bolagets pressmeddelande från den 18 april 2016. Området är relativt lättåtkomligt och Granliden utgörs av en höjd och Granliden södra av dess södra sluttning. Vid bedömningen av mineraltillgången har en mängd olika typer av information vägts in, bl a geofysisk information som visades upp vid presentationen (bild 3). Den resulterande mineraltillgången framgår av bild 4.

(Bild 3) Bolagsledningen, Ordförande Christer Lindqvist, chefsgeologen Chris McKnight och VD Per Storm, presenterar delar av det geofysiska underlaget för bedömning av mineraltillgångarna på Granlidenområdet.

Bild 4, Mineraltillgångar på Granlidenområdet per 2016-04-18.

Svartliden och Eva
Besöket fortsatte sedan till delprojektet Svartliden på vilket kärnborrning pågick (tom slutet av september). Bolagets chefsgeolog, Chris McKnight presenterade pågående arbete och den väl genomarbetade och numer väl belagda arbetshypotes som ligger till grund för de planerade borrningarna. En central del av hypotesen är att hela Copperstoneområdet är ett (förhistoriskt) vulkaniskt område där mineraliseringen uppkomst och fördelning i berggrunden kontrollerats av kontakten mellan vulkanisk lava och den omgivande berggrunden. Ett modernt exempel på hur detta ser ut framgår av bild 5.

Bild 5, En modern bild av ett vulkaniskt område.

McKnight redogjorde även för bakgrunden till varför Bolaget varit framgångsrikt i att definiera mineraltillgångar enligt moderna internationella standarder där andra tidigare inte erhållit samma resultat. En huvudsaklig anledning är att Bolaget utgår från en annan geologisk modell, kontinental malmgeologisk provins kontra en mer marin sådan där malmerna uppkommit på botten av (vad som då var) ett hav. Det senare innebär att Skelleftefältet i egentlig mening i första hand innehåller massiva sulfidmalmer medan det som Bolaget har funnit är en annan typ av malm, mer disseminerad (utspridd) med en annan uppkomsthistoria än Skelleftefältet.

På dagens andra stopp hade deltagarna även möjlighet att bekanta sig med hela det området som benämns Svartliden med historiska, identifierade borrhål, nyligen borrade kärnborrhål samt den borrhålskamerateknik, OPTV, som Bolaget använder för att skapa ytterligare information kring berggrundens struktur (bild 6). Under vandringen ner till platsen för OPTV-aktiviteterna kunde även deltagarna blicka ut över projektets södra del, Eva-fyndigheten som nyligen återförvisats av Regeringen för förnyat beslut av Bergsstaten.

Bild 6, Sond för användning vid borrhålsfotografering med OPTV-teknik, Nils Perttu från GeoVista AB förbereder sonden för mätning.

Verksamheten i Malå
Efter lunch fortsatta dagen med besök i Malå. Deltagarna fick besöka ALS som Bolaget använder för kemiska analyser samt SGU där Bolaget har sin karteringsuppställning. Den senare, konstruerad speciellt för orientering av borrkärnor av Bolagets chefsgeolog Chris McKnight, framgår av bild 7.

Bild 7, Kartering av borrkärnor och uppställning för orientering av borrkärnor.

Avslutning
Efter genomförd besöksdag transporterades deltagarna genom Skelleftefältet med sina många gruvor till Skellefteå flygplats där gruppen förevigades med foto (bild 8). Som ett minne av dagen erhöll även deltagarna en förpackning av renkött från Arvidsjaur Renslakt AB från vilket utmärkta måltider går att framställa (bild 9).

Bild 8, Deltagare i Copperstone Resources företagsdag den 30 augusti 2016.

Bild 9, Måltid på ren från Arvidsjaur Renslakt AB.

Övriga innehav

Tvistboförekomsten
Tvistboförekomsten är en av flera zink-blyförekomster inom det nord-sydliga, mineraliserade stråk som bl.a. innehåller gruvorna Stollberg och Gränsgruvan. Mineraliseringen har i söder förskjutits av en förkastning, men är helt öppen mot norr och djupet och består av massiv zinkblände och blyglans eller av ”sliror” utvecklade parallellt med foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en bearbetningskoncession för Tvistboförekomsten under våren 2012.

Klass
Tonnage
(Kton)
Zink
(%)
Bly
(%)
Silver
(g/ton)
Kända
-
-
-
-
Indikerade
575
3,3
2,6
22
Antagna
280
3,0
2,5
20


Mineraltillgångar i Tvistbogruvan

Nordic Iron Ore
Under sommaren har Bolaget förvärvat 1 971 887 aktier i Nordic Iron Ore (NIO) och ett lån till NIO om nominellt 10 mkr med 14 % rak ränta per år från den statliga fonden Inlandsinnovation för en total köpeskilling om 7,5 mkr. Lånets aktuella värde är c:a13,65 mkr och slutvärdet 2018 är 17 mkr.

Det är sedan tidigare känt att NIO har en mängd stora fördelar:

  • hög malmkvalité, medger produkter med hög järnhalt, 69 % Fe
  • god logistik,
  • samtliga nödvändiga tillstånd erhållna,
  • processtester med utbyten för magnetit över 90 %, hematit över 80 %
  • låg bedömd produktionskostnad, under USD 40/ton
  • kända och indikerade mineraltillgångar (JORC) om 80,2 miljoner ton (vid 36,4 – 41,9 % Fe), antagna mineraltillgångar om 102,9 miljoner ton (vid 33,5 – 38,4 % Fe).

Med en begynnande förbättrad järnmalmsmarknad är det Bolagets bedömning att detta var en unik möjlighet för bra för att låta passera, att detta är ett av de bästa fristående järnmalmsprojektet just nu och att det timingmässigt är rätt tidpunkt att driva fram NIO till en punkt där beslut om gruvstart kan fattas.

 

Webbdesign: Presens.nu