Språkval
  • Ordlista

Ag
Kemisk beteckning för silver (grundämne).

Anomali
Kemiskt eller fysikaliskt mätvärde som avviker från normalvärdet. Kan orsakas av förhöjda halter av malmmineral.

Anrikning
Koncentration av mineral och/eller metaller.

Au
Kemisk beteckning för guld (grundämne).

Basmetaller
Vanligtvis koppar, bly och zink.

Bearbetningskoncession
En bearbetningskoncession ger innehavaren rätten att förfoga över en påvisad utvinningsbar mineralfyndighet. Rätten gäller i 25 år och kan förlängas.

Bergkax
Bergartsprov

Bergsstaten
En myndighet i Sverige som beslutar om tillstånd för prospektering (undersökningstillstånd) och för gruvor (bearbetningskoncession). Bergsstaten utövar också tillsyn över gruvorna och lämnar information. Bergsstaten leds av bergmästaren. (www.bergsstaten.se)

Borrkärna
Cylindriska bergprover från diamantborrning som analyseras för bl. a. metallhalt.

Bottenmorän
Hårt packad, osorterad jordart som avsatts vid bottnen av en glaciär och vilar omedelbart på berggrunden.

Co
Kemisk beteckning för kobolt (grundämne).

Cu
Kemisk beteckning för koppar (grundämne).

Cut-off
Gränsen för ekonomisk brytning av malmförekomsten.

Dagbrott
Brytning av en malm från dagytan.

Diamantborrning
Undersökningsmetod där man borrar upp cylinderformade kärnor av berg – även kallat kärnborrning.

Feasibility study
Lönsamhetsstudie. Genomförbarhetsstudie. En studie med tillräcklig noggrannhet för att kunna ligga till grund för investeringsbeslut.

Fältstupning
Malmens riktning mot djupet.

Geofysik
Läran om jordens fysikaliska egenskaper.

Geofysisk mätning
Mätning av berggrundens fysikaliska egenskaper (ex. magnetiska, elektriska, elektromagnetiska, gravimetriska)

Geofysisk flygmätning
Mätning av berggrundens fysikaliska egenskaper (ex. magnetiska, elektromagnetiska, gravimetriska) utförd från luften.

Geofysisk markmätning
Mätning av berggrundens fysikaliska egenskaper (ex. magnetiska, elektriska, elektromagnetiska, gravimetriska) utförd från markytan.

Geokemi
Läran om jordens kemiska sammansättning och elementfördelning

Geokemisk provtagning
Provtagning av jord eller berg för kemisk analys.

Geologisk kartering
Kartläggning av berggrunden.

Gråberg
Bergart som ej innehåller malm

Hektar (ha)
10 000 kvadratmeter.

Impregnation
Spridd fördelning av mineral, ofta malmmineral, i bergart.

Malm
Äldre begrepp som innebär att en fyndighet är ekonomiskt brytvärd.

Malmberäkning
Analys av tekniska och ekonomiska variabler för att undersöka om en fyndighet är lönsam att bryta.

Miljöbalken
Lagen som reglerar alla typer av miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
En utredning som används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. I Sverige är det lag på att man ska göra en MKB i alla verksamheter som påverkar miljön.

Mineral
Ett naturligt bildat fast oorganiskt ämne ofta med bestämd kemisk sammansättning och vanligen med en bestämd kristallform.

Mineralisering
Naturlig anrikning/koncentration i berg eller jord av ett eller flera ekonomiskt värdefulla mineral.

Morän
Av inlandsisen avsatt jordart bestående av tidigare löst material och bitar av berggrunden med. Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker ungefär 75 procent av landets yta.

NAN
North Atlantic Resources bildades 1997 av Boliden AB och South Atlantic Resources som ingick I Lundin-sfären

NI 43-101
Internationell standard för rapportering av mineraltillgångar framtaget av Canadian Securities Administrators (CSA)

Ounce (oz.)
Mätenhet för guld motsvarande 31,104 gram.

Pb
Kemisk beteckning för bly (grundämne).

ppb
Från engelskans parts per billion, ”antal per miljard”, är ett mått på andel eller koncentration. Uttryckt i procent är 1 ppb = 0,000 000 1 procent.

ppm
Från engelskans parts per million, ”antal per miljon” är ett mått på andel eller koncentration. Uttryckt i procent är 1 ppm = 0,000 1 procent = 1 g/t.

Pre-fesebility study
Preliminary feasibility study, preliminär lönsamhetsstudie. En lönsamhetsstudie med lägre nogrannhetsnivå än en full lönsamhetsstudie.

Prospektering
Sökandet efter ekonomiskt brytvärda malm eller mineral.

Slig
Koncentrat av mineral som erhålls genom att malmen finfördelas och anrikas

Slingram
Elektromagnetisk geofysisk mätutrustning som används vid prospektering efter malm.

Sulfidmalm
Malm som består av sulfidmineral.

Sulfidmineral
Mineral där svavel och metall bildar förening.

Tektonik
Tektoniska rörelser i jordskorpan är sprickor, förkastningar, veckningar och överskjutningar.

Undersökningstillstånd
Avgränsat område som tillståndsinnehavaren tilldelats av Bergsstaten och där tillståndsinnehavaren har ensamrätt till malmletning.

Varp
Varp kallas de malmfattiga stenstycken som kommer upp vid gruvbrytning. Omkring gruvor (framförallt äldre sådana) finns ofta stora varphögar.

VMS target
Volcanogenic Massive Sulfide Target, är en massiv sulfid fyndighet.

Zn
Kemsik beteckning för zink (grundämne).

Ädelmetall
Guld, silver och platina.
Webbdesign: Presens.nu