Språkval
  • Copperstoneprojektet

 

Copperstoneprojektet omfattar två bearbetningskoncessioner, Svartliden och EVA (ansökt) och ett c:a 600 ha stort område med undersökningstillstånd i Arvidsjaurs kommun i södra delarna av Norrbottens län, se figur 1 nedan. Prospekteringsarbeten påbörjades i området av Bolidenbolaget redan i slutet av 1920-talet och ett utmål (bearbetningskoncession) beviljades på kopparfyndigheten Svartliden 1930. År 1968 återupptog Bolidenbolaget prospekteringsarbetet varvid omfattande geofysiska flyg- och markmätningar utfördes åtföljda av borrningsinsatser. Såväl koppar som komplexa mineraliseringar med koppar, zink och ädelmetaller påvisades och tidigare utmål utvidgades. Senare under 1990-talet inledde Bolidenbolaget ett samarbete med North Atlantic Natural Resources - NAN- , varvid rättigheter och prospekteringsdata överläts och i Lundin Minings regi fortsatte prospekteringen 2004-2007 då EVA-fyndigheten upptäcktes strax söder om Svartlidenkoncessionen.


Figur 1. Tillståndssituationen för Copperstoneprojektet 141231.

Det är stora mängder geodata som under en 80-årsperiod har producerats i området: 245 diamantborrhål med 33610 meter borrkärnor och 3188 st analysprov förutom geologiska och geofysiska fältdata. Borrhålens genomsnittliga djup är ca 120 meter och mineraliseringarna är öppna mot sidorna och på djupet. Större delen av databasen övertogs av dåvarande Kopparberg Mineral vid köpet av Lundin Mining Exploration’s svenska tillgångar 2010.

År 2012 påbörjades en granskning av det omfattande materialet och denna ledde fram till en ny tolkning av områdets geologi, som kunde presenteras hösten 2014. Copperstoneområdet har enligt denna tolkning utvecklats i en kontinental miljö och utgör en malmprovins av annat slag än det angränsande Skelleftefältet. Den vulkanism som i Skelleftefältets submarina miljöer avsatte sulfidmineraliseringar på djupa havsbottnar manifesterade sig i Copperstoneområdet genom en hydrotermal aktivitet, som avsatte strukturellt kontrollerade mineraliseringar i sprickor, hålrum, breccior och även impregnationer. I den granskning och omtolkning som gjordes har tillgängliga borrkärnor omkarterats. Från borrhålen i terrängen har geologiska och strukturella data inhämtats med hjälp av borrhålstelevision, 747 borrkärnsprov har omanalyserats och på vissa prov har kompletteringsanalyser tagits på element som inte ingick i tidigare analyser. För att beskriva malmpotentialen i den bäst kända delen av området skapades en 3-dimensionell, datorbaserad modell uppbyggd av likformiga block där varje block genom interpolering mellan närliggande borrhålsdata åsattes en metallhalt uttryckt i kopparekvivalenter. Koppar är den mest frekventa metallen i området och övriga värdemetaller översattes därför till ett kopparvärde proportionellt med följande antagna metallpriser: Guld 1200 USD/ounze, silver 20 USD/ounze, koppar 6500 USD/ton, zink 2100 USD/ton och bly 2100 USD/ton. Genom att applicera en cut off-halt (lägsta accepterade malmhalt) kan man indikera vilka tonnage och medelhalter som finns tillgängliga. Modellen visar att vid ett cut off-värde på 0,85 Cu-ekv finns en kvantitet på drygt 60 Mton med 1,24 % Cu-ekv och med cut-off-värdet 0,7 erhålls c:a 100 Mton med halten 1% Cu-ekv. De beräknade kvantiteterna får i det här skedet klassificeras som ”Exploration target” enligt JORC-standarden eftersom borrhålsmönstret är oregelbundet och ställvis glest. Mineraliseringen torde för närvarande utgöra en av de potentiellt största bas-och ädelmetalluppslagen i Norden.

I Copperstone-projektets södra del finns den s.k. Evaförekomsten en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralisering nordväst om Norra Norrliden. Mineraliseringen hittades 2005 som resultat av flygburna geofysiska mätningar. Totalt har 55 kärnborrhål borrats för att undersöka mineraliseringens utsträckning och kontinuitet. I sin norra del når mineraliseringen upp till bergytan vilken endast täckts av ett par meter morän.

Bolaget har ansökt om bearbetningskoncession för Evaförekomsten. Tidigare har Länsstyrelsen i Norrbotten lämnat ett yttrande till Bergsstaten som avstyrker utfärdandet. Ställningstagandet grundar sig på att Länsstyrelsen anser att en framtida gruvverksamhet skulle verka menligt på rennäringen i området. Med anledning av Länsstyrelsens ställningstagande har Bolaget genomfört diskussioner med den aktuella samebyn som bl.a. resulterat i ett samarbetsavtal och en gemensamt underskriven komplettering av bearbetningskoncessionsansökan. Länsstyrelsen har under sommaren 2017 tillstyrkt bearbetningskoncession för Eva-förekomsten (villkorat av vatten och rennäring) och Bergsstaten har åter tagit vid för beslut i ärendet.

Webbdesign: Presens.nu