Språkval
  • Håkansboda

  • Uppd. 2015-11-24

HåkansbodaBolaget sökte bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten i Bergslagen under senare delen av 2012. Bergsstaten avslog under inledningen av 2013 Bolagets ansökan. Bolaget överklagade avslaget till regeringen (Näringsdepartementet).

Under 2014 avslog regeringen Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda-förekomsten men på delvis andra grunder än Bergsstatens inledande bedömning. Bolaget ansökte därför om s.k. rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen. Bergsstatens och regeringens avslag innebar dock att utvecklingen av Håkansbodaförekomsten prioriterades ner och på grund av det osäkra rättsläget skrevs tillgångarna i projektet ner fullt ut.

I november 2015 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen avslag på Bolagets ansökan om rättsprövning av regeringens beslut att inte ändra Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.

Bolaget vidhåller att Bergsstatens hantering av ärendet är felaktig och att avslaget på bolagets ansökan om bearbetningskoncession, skett på grund av en felaktig tillämpning av minerallagens bestämmelser om s.k. skyddszon respektive arrondering i 2 kap 9a § och 4 kap 2 § minerallagen (1991:45). Bergsstatens avslag baserades i praktiken på en felaktig tillämpning av minerallagens bestämmelser om skyddszon vilka enbart skall beaktas vid ansökningar om nya undersökningstillstånd. Bergsstatens prövning byggde dessutom på otillräckligt beslutsunderlag eftersom Bolaget inte gavs möjlighet att överhuvudtaget argumentera i frågan om lämplig arrondering innan ansökan avslogs. Trots dessa brister återförvisade inte regeringen ärendet till Bergsstaten utan avslog Bolagets överklagande. Regeringen har dock i sitt beslut inte hänfört sig till bestämmelserna om skyddszon utan i stället grundat beslutet på nya uppgifter från tredje part som inte varit tillgängliga vid Bergmästarens prövning. Detta innebär att Bolaget inte haft möjlighet att bemöta dessa nya uppgifter.

Bolaget har sedan 2006 innehaft undersökningstillståndet Nora 100 inom vilket bearbetningskoncessionen söktes.

----

Projektområdet Håkansboda ligger i anslutning till den aktiva Lovisagruvan i Lindesbergs kommun, Örebro län. Projektområdet är ca 5 km långt och täcker nästan 1 000 hektar. Mineraliseringen utgörs av sulfidimpregnation (kopparkis, zinkblände och blyglans samt mindre koboltglans) i en karbonatbergart.

Håkansboda koppargruva har tidigare brutits både i dagbrott och under jord. Baserat på egen kärnborrning och den databas Kopparberg Mineral tidigare etablerat har en uppskattning gjorts av mineraltillgångarna i Håkansboda. Denna visar att de indikerade mineraltillgångarna uppgår till 629 Kton med 1,4 % koppar och 0,4 g/t guld samt 1 485 Kton antagna mineraltillgångar med 1,5 % koppar och 0,3 g/t guld. Mineraliseringen är öppen mot djupet och i strykningsriktningen.

LKAB Prospektering AB, som tidigare undersökt förekomsten, gjorde bedömningen att det finns en prospekteringspotential på mer än 3 miljoner ton i området. Denna siffra är dock ingen malmberäkning utan utgjorde ett mått på den prioritering man åsatte objektet.

Tidigare har Kopparberg Mineral gjort omfattande geofysiska mätningar i området söder om Håkansbodagruvan. Arbetet omfattade magnetiska och elektromagnetiska mätningar och syftade till att identifiera nya mineraliseringar i området. En av de mest intressanta anomalierna som hittades ligger nära Eriksgruvan, cirka två km söder om Håkansboda. Eriksgruvan bröts fram till 1901 på järnmalm vilken delvis förde noterbara halter kopparkis och zinkblände. För att få en bättre uppfattning om mineraliseringens karaktär genomförde Kopparberg Mineral under 2012 en kaxborrningskampanj som resulterade i att en ny kopparförande skarnhorisont kunde lokaliseras.

ÖVERSIKT

Håkansboda

Mineralisering:

Koppar (Cu), Kobolt (Co), Zink (Zn),
Bly (Pb), Silver (Ag) och Guld (Au)

 

Område:

Lindesberg kommun,
Örebro län

 

Undersökningstillstånd:

Nora nr 100, Nora nr 101, Nora nr 104, Nora nr 105 och Nora nr 106

 

Areal:

998 hektar

 

Mineraltillgång:

Håkansbodagruvan:
Indikerad mineraltillgång
629 000 ton med 1,4 % Cu, 0,4 g/t Au.

Antagen mineraltillgång
1 485 000 ton med 1,5 % Cu och 0,3 g/t Au. Ej NI 43-

 

Rättighet:

100%
Webbdesign: Presens.nu