Språkval
  • Tvistbo

  • Uppd. 2014-08-27

TvistboTvistboförekomsten, Tvistbo K nr 1, bearbetningskoncession beviljad 2012-04-17, som ligger cirka en mil norr om Ludvika, har undersökts med totalt 38 diamantborrhål. En zink-bly-silver-mineralisering har påvisats från markytan ner till 230 meters djup vilken innehåller 575 kton indikerad malm som håller en halt på 3.26% Zn, 2.56% Pb och 27 g/t Ag. Till detta kommer en antagen mineraltillgång på 280 kton med 3% Zn, 2.5% Pb och 20g/t Ag. Beräkningen är utförd av Hans Thorshag, QP och följer ej någon internationell redovisningsstandard.

Mineraliseringen är inte avgränsad mot djupet och den geologiska tolkningen antyder att den, via ett synklinalt veck, kan återfinnas vid sidan om den kända utsträckningen. Kopparberg Mineral bedömer att möjligheterna är goda att genom fortsatta undersökningar kunna konstatera mineraltillgångar av sådan art och omfattning att de skulle kunna brytas och levereras till ett i framtiden centralt placerat anrikningsverk i Bergslagen.

Under 2013 genomfördes kaxborrningar på Tvistbo nr 100 som visade på ett geologiskt samband mellan Tvistbo K nr 1 och Norrgruvan i söder. Copperstone Resources AB fortsätter sina undersökningar för att fastställa om detta samband även gäller mineraliseringen.

Under 2014 har ett nytt undersökningstillstånd blivit beviljat, Tvistbo nr 400. Området har tagits ut då tidigare undersökningar påvisat mineraliseringar öster om sjön Schissen. Tvistbo nr 400 är en utökning österut för att undersöka detta.

ÖVERSIKT

Tvistbo

Mineralisering:

Zink (Zn), Bly (Pb) och Silver (Ag)

 

Område:

Ludvika och Smedjebacken kommuner, Dalarnas län

 

Undersökningstillstånd:

Tvistbo nr 100, Tvistbo nr 200 och Tvistbo nr 400

 

Areal:

567 hektar

 

Mineraltillgång:

574 757 ton indikerad malm som håller en halt på 3.26% Zn, 2.56% Pb
och 27 gpt Ag, ej enligt NI 43-101

 

Rättighet:

100%
DOKUMENT

2011-03-16:

» Längdsektion (JPG)

Webbdesign: Presens.nu