Fem frågor till Copperstones vice vd

Copperstones vice vd Anna Tyni är född och uppvuxen i Kiruna med många års erfarenhet inom gruvindustrin. Bland annat från olika ledande roller hos LKAB. 2020 anslöt hon till Copperstone som operativ chef och idag är hon vice vd, med ansvar för en stor del av förberedelserna inför återstarten av Viscariagruvan.

Vad var det som lockade dig till Copperstone?

Det var möjligheten att vara med och bygga företagsorganisationen från start. I Copperstones fall har det handlat om allt ifrån företagsstruktur och gruvprojekt, till miljötillståndsprocess. Att dessutom få göra det i Kirunas första börsnoterade bolag, med målsättningen om att bli en av världens mest hållbara gruvbolag – den utmaningen var för svår att tacka nej till.

För mig är den största drivkraften att värna om Copperstones kultur och värdegrund, där människan står i centrum. Det är en fantastisk känsla när det lyckas och du ser att alla starka krafter drar åt samma håll. När människor trivs på jobbet, känner sig uppskattade och mår bra så skapas en energi som bokstavligen kan flytta berg!

Gruvdrift är en miljöfarlig verksamhet som alltid påverkar den närliggande miljön. Hur har Kirunaborna reagerat på beskedet om att Viscaria ska starta upp igen och att det blir ytterligare en gruva, granne med LKAB, bara 3 kilometer från Kiruna centrum?

Jag möts nästan dagligen av positiva reaktioner från människor som är nyfikna på hur det går för oss i arbetet med att nyöppna Viscaria. Under hela planeringsprocessen har Copperstone varit transparenta på ett sätt som jag tror har överträffat förväntan. Vi har velat skapa en trygghet för våra sakägare; de ska kunna lita på att vi är öppna kring våra arbetssätt och mål. Och visst kommer vi att påverka närmiljön. Viscariaområdet kommer att stängslas in, skoter- och vandringsleder behöver dras om och det blir mer rörelse inne på gruvområdet än idag. Men, Copperstones koncernledning består i stort sett bara av friluftsintresserade Kirunabor som spenderar mycket tid i den stadsnära naturen. Det innebär att vi inte bara känner ansvar gentemot våra sakägare, vi har ett personligt intresse av att minimera gruvans påverkan i form av damm, vibration, buller och trafik.

”Våra sakägare ska kunna lita på att vi är öppna kring våra arbetssätt och mål”

Hur kommer Viscariagruvan att påverka landskapsbilden? Ska malmbrytningen ske i dagbrott eller under jord?

Vi kommer att bedriva underjordsbrytning i alla malmzoner. I A- och B-zonen blir det dessutom brytning i dagbrott till viss del. Nedanför Ädnamvaara, väster om Kiruna, kommer utsikten att prydas av nya anläggningar: anrikningsverk, nytt sandmagasin och gråbergsupplag. Deponierna för vår gråbergslagring kommer att utformas som det omkringliggande landskapet, vilket också är ett sätt att bidra till snabbare ekologisk återhämtning. Färgsättningen på byggnaderna kommer att vara naturnära för att smälta in i omgivningen, och så långt det går kommer vi att bevara de skogspartier som finns.

Ni kommer att behöva bli betydligt fler – över 200 nya tjänster ska tillsättas innan gruvan tas i drift 2026. Ser du några utmaningar kring ert behov av rekrytering?

Den kanske största utmaningen i vår region är att hitta bra boende. Underskottet på bostäder i Kiruna är fortfarande en flaskhals för många företag med rekryteringsbehov.  Dessutom behöver vi bli fler Kirunabor totalt sett om samhällsservicen ska kunna upprätthållas på en rimlig nivå. Det räcker ju inte att vi kan anställa personal om det saknas service i form av skolor, butiker och sjukhus för dem och deras familjer.

Hittills har Copperstone fått över 400 spontanansökningar via vår hemsida. Det ser vi som ett högt betyg och kvitto på att vi är ett nytänkande gruvbolag som lockar intresse. Vi har lyckats kommunicera vår värdegrund och ambition externt, därför är jag inte orolig för vår möjlighet att attrahera arbetskraft. Men eftersom Kiruna är en stad med ständigt underskott på bra arbetskraft så kan det bli en utmaning att behålla våra duktigaste medarbetare på sikt. De kommer ha många karriärmöjligheter att välja mellan.

Ni har en ambitiös tidplan – redan under 2026 ska den nya gruvan vara i drift. Vad ser du som de största utmaningarna för att kunna förverkliga den tidplanen?

Copperstones nuvarande tidplan bygger på att vårt miljötillstånd vinner laga kraft innan 2024 är slut. Detta eftersom det tar två år att bygga anrikningsverket som är den mest tidskritiska anläggningen att få klar till gruvstart. Det kommer även ta tid att tömma den gamla underjordsgruvan på vatten eftersom vattenvolymerna som pumpas ut måste hålla sig inom maxkapaciteten för vårt vattenreningsverk. Allt vatten från den gamla gruvan renas innan det släpps vidare till intilliggande vattendrag, den så kallade recipienten. I övrigt fortsätter gruvplaneringen med full kraft, parallellt med miljötillståndsprocessen. När vi väl har fått miljötillstånd är vi redo att trycka på knappen för de kvarstående praktiska och fysiska förberedelserna.