Snart dags för offentligt samråd om Viscaria – Copperstone uppmanar allmänheten att tycka till

Den här artikeln publicerades i Kiruna Annonsblad v. 23, 2021. Den 17 juni anordnas ett digitalt samråd för allmänheten om den planerade återstarten av Viscaria koppargruva i Kiruna. Copperstone Resources hoppas på ett stort intresse för samrådsprocessen som är det första steget i bolagets tillståndsprövning.

Dela:

– Vår förhoppning är att så många som möjligt vill vara delaktiga i denna samrådsprocess och bidra till att skapa ett bra underlag för utformningen av projektet och för det beslut som så småningom ska tas av Mark- och miljödomstolen, säger Anders Lundkvist, miljö- och hållbar- hetschef vid Copperstone Resources.

Gruvbolaget som har sitt huvudkontor i Kiruna lägger stor vikt vid att vara till- gängliga för löpande kommunikation och skapa en bra dialog med alla parter. Det planerade verksamhetsområdet ligger inom Laevas samebys renskötselområde och tangerar även Gabna samebys renskötselområde. En viktig del av samrådsprocessen är därför att tillvarata åsikter och kunskaper från samebyarna om områdets betydelse för renskötsel och för det samiska samhället. Lika viktigt är att lyssna till andra sakägare, organisationer och allmänheten som nyttjar området, för att samla in information, önskemål och synpunkter.

– Vi som jobbar med projektet är själva Kirunabor och Norrbottningar och en hållbar gruvbrytning och ett hållbart samhälle är prioriterade områden för oss. En återstart av Viscaria har potential att skapa omkring 250 arbetstillfällen i Kiruna och vår målsättning är att verk- samheten ska samexistera med de intressen som redan finns i området, såsom rennäringen och friluftslivet kring Ädnamvaara/Eatnamvárri, säger Copperstone Resources vd Anna Tyni.

Samrådsprocessen som nu har inletts har föregåtts av flera års förstudier där bolaget har tittat på hur miljön kring Viscaria ser ut idag, vilka utsläpp som sker från den tidigare gruvan och på den totala belastningen i området. Verksam- heten som ansökan om miljötillstånd gäller kommer till största del att ske på redan exploaterad mark som är detalj- planerad för gruvverksamhet. Miljö- avtrycket blir alltså förhållandevis lågt medan det finns stora miljömässiga och samhälleliga vinster med projektet.

– Genom att återuppta verksamheten vid Viscaria har vi en unik möjlighet att på ett befintligt gruvområde i direkt anslutning till en klimatsmart gods- järnväg bryta höghaltig koppar på ett hållbart sätt. Koppar är en nyckelkomponent i omställningen till fossilfritt och i dagsläget importerar Europa merparten av denna metall från andra kontinenter. Vi ser möjligheten att fylla delar av det behovet med den koppar som finns i Sverige, där vi ligger i framkant vad gäller tekniska innovationer för att främja en effektiv och miljövänlig brytning, säger Anders Lundkvist.

Bolaget planerar redan nu för den tid då gruvbrytningen är över. Genom att välja metoder för deponering som innebär att upplagen smälter in på ett naturligt sätt i landskapet och som minskar erosion och främjar återvegetering samt biologisk mångfald vid efterbehandling vill man återöppna Viscariagruvan med minsta möjliga utökat intrång på miljön.

– Vår ambition är att bedriva gruvverk- samhet på ett modernt och långsiktigt hållbart sätt. En del av den visionen är att vara ett gruvbolag med en stark och bred lokal förankring. Vi hoppas därför att allmänheten vill vara med och påverka hur den planerade verksamheten kan komma att utformas och ser fram emot att lyssna och hämta in synpunkter. På grund av smittoläget sker samrådet digitalt via Zoom Webinar, avslutar Anna Tyni.

Utöver det offentliga samrådet med allmänheten håller bolaget en serie av samråd med representanter för samebyar och sakägare, och man utför även enkätundersökningar, så att alla får tid och möjlighet att höras.

Kommentarer

0 kommentarer

Kommentera: Snart dags för offentligt samråd om Viscaria – Copperstone uppmanar allmänheten att tycka till