Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2012 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

–          dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 4 maj 2012,

–          dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 4 maj 2012, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail: info@kopparbergmineral.se.

 

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 4 maj 2012 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 4 maj 2012.

 

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.kopparbergmineral.se.

 

Ärenden

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. VD:s redogörelse för verksamheten
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut:

a)      om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)      om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)      om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 2. Val av styrelse
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner
 4. Avslutande av bolagsstämman

 

 

Förslag till beslut

Punkt 10. Föreslås att styrelsearvoden utgår med 75 000 kronor per styrelseledamot och år dock för styrelseordförande 120 000 kronor och år. Revisionsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning.

 

Punkt 12. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev om högst 3 000 000 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 000 000 kr, samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

 

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, och teckningskursen skall således sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga bestämma villkorten i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna/teckningsoptionerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna stärka bolagets kapitalbas eller bredda ägandet i bolaget.

 

Styrelsen ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i fattade beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB

 

Frågor till styrelse och VD

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.

 

Handlingar till stämman

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer från och med torsdagen den 19 april 2012 att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webplats, www.kopparbergmineral.se. Kopior av dessa handlingar sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

 

Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 10-12 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före årsstämman. Dessa handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Kopparberg Mineral AB (publ)

Styrelsen

en_GBEnglish