Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2011

 

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 708 (7 032*) KSEK, varav sista kvartalet 67 (523) KSEK.

 

 • Årets resultat efter finansnetto uppgick till -5 546 (-3 937*) KSEK, varav sista kvartalet -3 750 (-2 290) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -1,22 (-2,18*) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,54 (-0,57) SEK.

 

 • Kassaflödet under året var 8 886 (2 539*) KSEK och likvida medel vid årets slut uppgick till 12 303 (3 417) KSEK.

 

 • Balansomslutningen vid periodens slut var 34 602 (21 335) KSEK.

 

 • Kopparberg Mineral AB har under perioden genomfört en nyemission som totalt tillfört Bolaget 21,0 MSEK i likvida medel före emissionskostnader.

 

 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 12 328 (6 639) KSEK.

 

 • En ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbofyndigheten lämnades in i maj 2011 till Bergsstaten.

 

 • Årets borrkampanj i Håkansboda avslutades och utvärdering pågår.

 

 • Avtal med Gold Ore Resources Ltd. om ett till lika delar ägt bolag, Norrliden Mining AB, för prospektering och gruvutveckling i Skelleftefältet har slutits.

 

*) Jämförelsetalen avser räkenskapsåret 1 september 2009 – 31 december 2010, 16 månader.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 33 undersökningstillstånd om cirka 17 000 hektar och ägde per 31 december 2011 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

 

 

 

 

Bolagets verksamhet

Kopparberg Mineral AB (publ) bildades 2006 och noterades på AktieTorget i februari 2007. Den 5 maj 2011 flyttade handeln i Bolagets aktie till NASDAQ OMX First North. Målet är att etablera Bolaget som en betydande aktör inom den svenska prospekteringsbranschen och på mineralmarknaden.

Prospekteringsverksamhet

Under sitt sjätte verksamhetsår har Bolaget erhållit ett undersökningstillstånd om 663 hektar och frånträtt sex undersöknings-tillstånd om 5 023 hektar samt sålt nio undersökningstillstånd om 9 241 hektar. Samtliga avyttrade undersökningstillstånd ligger i Skelleftefältet och de såldes tillsammans med Bolagets geologiska databas i detta område till Norrliden Mining AB.

Håkansboda

Håkansbodaprojektet, omfattande dels den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i samma stråk, dels de bly-silver-zink-mineraliseringar som finns i området, är det projekt mot vilket Kopparberg Mineral för närvarande koncentrerar merparten av prospekteringsverksamheten.

 

Under sommaren har Kopparberg Mineral AB genomfört ett kärnborrningsprogram om 2 100 meter i anslutning till Håkansbodagruvan.

 

Utvärderingar av resultaten från borrningarna indikerar att det finns tidigare inte kända mineraliserade zoner relativt nära dagytan samt att mineralisering också uppträder mellan de äldre brytnings-rummen.

 

Baserat på resultaten från årets borrkampanj och tidigare utförd kärnborrning inledde Bolaget en mineraltillgångsberäkning som beräknas vara färdig första kvartalet 2012. Utifrån beräkningen kommer ytterligare borrkam-panjer att beslutas.

 

Under året har även geofysiska mätningar genomförts i Håkansbodaområdet. Mätningarna resulterade i kaxborrning inom ett av fyra identifierade intressanta områden. Ytterligare borrning kommer att genomföras under första halvåret 2012.

Tvistbo

Den av Bolaget inlämnade ansökan till Bergsstaten om bearbetningskoncession behandlades under året och koncessionen har tillstyrkts av Länsstyrelsen i Dalarna och Smedjebackens kommun. Den enligt NI 43-101 beräknade indikerade mineraltillgången1 i Tvistboförekomsten ner till 230 meters djup uppgår till 575 Kt med 3,3 % zink, 2,6 % bly och 22 g/ton silver. Till detta kommer ett antaget tonnage på 280 Kt med likartade halter. Mineraliseringen är öppen mot norr och mot djupet. Kopparberg Mineral bedömer att Bergmästarens beslut om koncessionen förväntas under första halvåret 2012.

Argo AB

Bolagets resurser har under året använts internt och för uppdrag åt Nordic Iron Ore AB.

Regionalt prospekteringsbolag i Skelleftefältet: Norrliden Mining AB

Avtal mellan Gold Ore Resources Ltd. och Bolaget angående bildandet av ett regionalt prospekteringsbolag, Norrliden Mining AB, signerades i september. Verksamheten kommer att fokuseras på prospektering och fortsatta utvecklingsarbeten för att undersöka förutsättningarna för att inleda produktion i bolagets basmetallförekomster inom Skelleftefältet. Kopparberg Mineral tillförde Norrliden Mining AB bearbetningskoncessionen för Svartliden-förekomsten, undersökningstillstånden för Evaförekomsten samt övriga undersökningstillstånd avseende Skellefte-fältet. Gold Ore Resources Ltd. tillförde bearbetningskoncessionen för Norra Norrlidenförekomsten. Verksamheten är för närvarande under uppstart.

 

Under året lämnade Länsstyrelsen i Norrbotten ett yttrande till Bergsstaten som avstyrker utfärdandet av en bearbetningskoncession för Evaföre-komsten. Ställningstagandet grundar sig på att Länsstyrelsen anser att en framtida gruvverksamhet skulle verka menligt på rennäringen i området. Med anledning av Länsstyrelsens ställningstagande har Bolaget inlett diskussioner med den aktuella samebyn. Dessa väntas fortsätta under inledningen av 2012. På grund av de pågående diskussionerna har Bolaget erhållit anstånd från Bergsstaten med att bemöta Länsstyrelsens yttrande.

 

Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i Norrliden Mining AB uppgick vid årets slut till 50 %.

Nordic Iron Ore AB (NIO)

I samband med emissionen om 22 MSEK i januari 2011 avslutades Kopparberg Minerals uppdrag som operatör och NIO etablerade under året en egen ledning och organisation. En projektstudie (PEA) har genomförts under året. De indikerade respektive antagna mineraltillgångarna i Blötberget och Håksberg beräknas uppgå till 39 respektive 22 Mt med en snitthalt på 39 % järn. Magnetiska mätningar har utförts över Väsmanfältet och på basis av dessa har en preliminär uppskattning av möjligt tonnage gjorts och redovisats. Preliminärt uppskattas de magnetitförande mineraliseringarna ha ett tonnage på 600-650 Mt med i genomsnitt 28-30 % järn. Mineraliseringarna klassificeras för närvarande som ”exploration target” enligt den kanadensiska standarden NI 43-101. Beräkningarna, som är gjorda enbart på basis av magnetiska data, är till sin natur osäkra. Det är därför osäkert om det uppskattade tonnaget, eller ens delar av detta, genom fortsatta undersökningar kan uppgraderas till mineraltillgångar enligt den kanadensiska standarden NI 43-101.

 

Under hösten tillkännagav bolaget att man avser att genomföra ett omfattande kärnborrningsprogram för att undersöka och utvärdera järnmineraliseringarna i Väsmanfältet.

 

Under hösten har Kopparberg Mineral AB tillsammans med Bengtssons Tidnings AB, tecknat ett avtal med Nordic Iron Ore AB beträffande ett kortfristigt lån om totalt 8 MSEK (se ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”).

 

Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Nordic Iron Ore AB uppgick vid årets slut till 23,6 %.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 2 februari 2012 beslutade styrelsen för Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB att ansöka om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX First North. I samband med detta beslutade bolaget också att genomföra en nyemission av aktier i bolaget om 140 MSEK. Styrelsen beslutade 16 februari 2012 att inte fullfölja erbjudandet och noteringen då förutsättningarna för en ändamålsenlig handel och en positiv eftermarknad har bedömts som otillfredsställande. Nordic Iron Ore AB kommer nu finansiera sitt projekt på annat sätt och intressebolagets framtidsplaner kommer att hållas intakta.

 

Under 2012 har Kopparberg Mineral AB utbetalat 2 MSEK till intressebolaget Nordic Iron Ore AB enligt gällande låneavtal. Dessutom har ett aktieägartillskott om 1 MSEK tillförts intressebolaget Norrliden Mining AB.

Framtidsutsikter

Bolaget bedömer att efterfrågan på metaller i världen under de kommande åren kommer att vara stor på grund av den förväntade fortsatta expansionen i de asiatiska tillväxtmarknaderna. Ökningen av utbudet av metaller förväntas inte följa ökningen av efterfrågan vilket borgar för fortsatt höga priser på de metaller som finns i Bolagets förekomster, främst koppar, zink, bly och guld.

 

Kopparberg Mineral AB:s affärsidé är att genom egen prospektering såväl som förvärv skapa malmtillgångar som kan utgöra basen för lönsam gruvproduktion i Bolagets regi. Målet för Bolagets långsiktiga verksamhet är att bli en betydande aktör på mineralmarknaden med malmtillgångar som bryts i egna gruvor och förädlas i egna verk med god lönsamhet. För att uppnå detta avser Bolaget att genom egen prospektering, köp eller joint ventures successivt utöka projektportföljen och att genom fortsatta undersökningar vidareförädla förekomster, såväl nu kontrollerade som tillkommande, till brytvärda malmer. Denna strategi ligger fast.

 

Verksamhetens tyngdpunkt under året ligger på Bergslagen, främst Tvistbo och Håkansbodaprojekten. En mineraltillgångs-beräkning för Håkansboda väntas under inledningen av året. Baserad på denna planeras ett omfattande borrprogram samt genomförande av relevanta studier (främst miljökonsekvensbeskrivning) för att snarast möjligt lämna in en ansökan om bearbetningskoncession för området.

 

Kopparberg Mineral, som operatör av Norrliden Mining AB, avser att under året utveckla intressebolaget och genomföra en större extern kapitalisering.

Ekonomiskt utfall

 

Koncernen

*) Innevarande räkenskapsår avser kalenderår. Jämförelsetalen avser 1 september 2009 – 31 december 2010, 16 månader.

 

Rörelseresultat

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5 708 (7 032*) KSEK. För sista kvartalet uppgick nettoomsättningen till 67 (523) KSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 180 (-3 258*) KSEK varav -3 229 (-1 997) KSEK under sista kvartalet. Resultat efter finansnetto var -5 546 (-3 937*) KSEK varav sista kvartalet -3 750 (-2 290) KSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden var -7 126 (-5 633*) KSEK, varav för sista kvartalet -3 464 (-2 230) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -1,22 (-2,18*) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,54 (-0,57) SEK. Skatten är en effekt av den vinst Kopparberg Mining Exploration AB redovisar efter försäljningen av undersökningstillstånd och övrig data i Skelleftefältet till Norrliden Mining AB.

 

Investeringar

Under året investerades i materiella anläggningstillgångar med 33 (188*) KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 12 328 (6 639) KSEK. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgår till – (2 456*) KSEK. Via apportemission har Kopparberg Mineral förvärvat 50 % av aktierna i det med Gold Ore Resources Ltd. gemensamt ägda intressebolaget Norrliden Mining AB.

 

Kassaflöde

Kassaflödet under perioden var 8 886 (2 539*) KSEK. Kassaflödet för sista kvartalet var -1 333 (745) KSEK.

 

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 12 303 (3 417) KSEK vid periodens slut. Soliditeten uppgick till 89 (84) %. Balansomslut-ningen var vid periodens slut 34 602 (21 335) KSEK.

 

Moderbolaget

Resultat

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 255 (4 078*) KSEK med ett rörelseresultat på -4 656 (-5 076*) KSEK varav -2 031 (454) KSEK under sista kvartalet. En nedskrivning av dotterföretag har skett med -1 417 (-*) KSEK under aktuellt räkenskapsår. Resultat efter finansnetto var -5 798 (-5 154*)KSEK varav -3 288 (451) KSEK under sista kvartalet.

 

Investeringar

Under året investerade moderbolaget i materiella anläggningstillgångar med 33 (188*) KSEK. Aktivering av prospekteringskostnader sker inte i moderbolaget utan i dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB. Detta eftersom prospekteringsaktiviteterna sker i dotterbolaget.

 

Kassaflöde

Kassaflödet under perioden var 8 886 (2 539*) KSEK. Bolaget har under perioden genomfört en nyemission som tillfört Bolaget 20 181 KSEK i likvida medel efter emissionskostnader.

 

Finansiell ställning

Bolaget hade vid periodens slut 12 303 (3 417) KSEK i likvida medel. Soliditeten uppgick till 89 (88*) %. Balansomslutningen var vid periodens slut 36 353 (21 932) KSEK.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospek-teringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell produktion.

 

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.

 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredo-visningen för 2009/10.

 

Redovisningsprinciper

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB (publ) har i enlighet med de minimikrav på redovisningsprinciper, som krävs av bolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX First North, valt för räkenskapsåret att redovisa i enlighet med Årsredovisnings-lagen och Redovisningsrådets Rekommen-dationer (RR). För redovisning av prospekteringstillgångar hämtas vägled-ning i International Financial Reporting Standard, IFRS 6. Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående räken-skapsår.

 

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma hålls den 10 maj 2012, klockan 16.00 i Jernkontorets lokaler på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Årsredovisningen kommer att distribueras i mitten av april till de aktieägare som meddelat att det vill ha tryckt ekonomisk information, och kommer samtidigt att finnas tillgänglig på Kopparberg Minerals hemsida (www.kopparbergmineral.se) samt vid Kopparberg Minerals administrativa kontor på Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala.

  Aktieutdelning

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning utbetalas för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2011.

Kommande rapportdatum

 • Kvartalsrapport för Q1, 1 januari 2012 – 31 mars 2012 kommer att avges 10 maj 2012.

 

 • Delårsrapport Q2 1 januari 2012 – 30 juni 2012 kommer att avges 16 augusti 2012.

 

 • Kvartalsrapport Q3 1 januari 2012 – 30 september 2012 kommer att avges 29 november 2012.

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

 

 

 

 

 

Uppsala den 23 februari 2012

 

Per Storm

VD

 

Frågor besvaras av

VD Per Storm,

Kopparberg Mineral AB,

Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Tel: 070 – 594 90 24

Email: per.storm@kopparbergmineral.se

1 Beräkningarna har utförts av Hans Torshag som är godkänd QP enligt SveMin.

 

 

en_GBEnglish