Copperstone Resources: Kommuniké efter extra bolagsstämma den 8 juli 2016

Vid Copperstone Resources AB:s extra bolagsstämma den 8 juli kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts enhälligt följande i enlighet med styrelsens förslag:

Att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag. Rätt att teckna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande:

Teckningsberättigad              Antal aktier                                     Belopp

Mattsson, Michael                 3 628 153                                        946 947,93 kr

Löwgren, Niclas                      806 256                                          210 432,82 kr

Summa                                 4 434 409                                      1 157 380,75 kr  .

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är villkoren i det låneavtal som ingicks den 30 december 2015 som syftade till att kortsiktigt tillföra Bolaget likviditet för att behålla momentum i slutförandet av höstens borrprogram och dess utvärdering. Emissionen är en kvittning av skulden och innebär att Bolagets skulder och räntekostnader minskar.

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

 

en_GBEnglish