Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (36) KSEK.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -1234 (-3265) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,01 (-0,08) SEK.
  • Kassaflödet under perioden var -311 (-568) KSEK.
  • Vid periodens utgång fanns 1640 (1110) KSEK i likvida medel.
  • Balansomslutningen vid periodens slut var 31122 (29940) KSEK.
  • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 24024 (3376) KSEK. Under perioden har 1551 (0) KSEK aktiverats.
  • Den av bolaget initierade handeln i aktier i Nordic Iron Ore på beQuoteds inofficiella lista inleddes.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget rapporterade mineraltillgångarna för Granliden och Granliden södra (undersökningstillstånden Sandberget 200 och 300). 

  

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

 

en_GBEnglish