Delårsrapport januari – juni 2013

¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 374 (547) KSEK, varav senaste kvartalet 259 (472) KSEK.

¨         Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -2 971 (-5 838) KSEK, varav för andra kvartalet 30 (-1 215) KSEK. Resultat per aktie efter utspädning var -0,25 (-0,91) SEK varav för senaste kvartalet 0,00 (-0,19) SEK.

¨         Kassaflödet för första halvåret var -2 740 (-10 510) KSEK, varav för andra kvartalet 810  (-2 433) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 31 812 (28 211) KSEK.

¨         Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13 398 (11 158) KSEK varav 609 (799) KSEK aktiverats under årets andra kvartal. Under perioden har nedskrivning av balanserade prospekteringskostnader skett med 34 (2 713) KSEK varav – (715) under årets andra kvartal.

¨         Vid periodens utgång fanns 3 434 (1 793) KSEK i likvida medel.

¨         Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknade i april 2013 en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter.

¨         Bolaget lämnade en kompletterad överklagan rörande Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan.

¨         Kopparberg Mineral AB förlängde den 22:a april 2013 löptiden på köpoptionerna i intressebolaget Nordic Iron Ore AB till och med den 31 maj 2013.

¨         Sista dag för inlösen av köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ) var den 31 maj 2013. Totalt utnyttjades 938 094 köpoptioner för köp av 156 349 aktier vilket motsvarar 3 908 725 kr till ett pris av 25 kr per aktie.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

¨         Bolaget har erhållit 3 MSEK i lån via G & W Kapitalförvaltning AB.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

 

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 15 undersökningstillstånd om cirka 4 800 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 19,25 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

 

 

Bolagets verksamhet under andra kvartalet

Tvistbogruvan

Under andra kvartalet 2013 fokuserades verksamheten på fördjupade under-sökningar av mineraliseringarna i Tvistbo. Utöver den information som ligger till grund för uppskattningen av aktuell mineraltillgång har kärnor från 85 äldre borrhål karterats och provtagits. Resultaten från analyserna förväntas under tredje kvartalet. Under sommaren har även en kaxborrningskampanj genomförts som avslutades efter periodens utgång. Kaxborrningarna avsåg i första hand att undersöka orsaken till en geofysisk anomali (IP-anomali) mellan Tvistbo- och Norrgruvan.

 

Tvistbogruvan ligger inom bearbetnings-koncessionen Tvistbogruvan K nr 1 som Bolaget erhöll i april 2012. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk, se tabell 1.

 

Tabell 1. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan[1]

Klass Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
Kända
Indikerade    575 3,3 2,6 22
Antagna    280 3,0 2,5 20

 

 

 

 

 

 

 

Håkansbodaprojektet

Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession under in-ledningen av året samt Bolagets överklagan av avslaget har inneburit att fortsättningen av det planerade kärn-borrningsprogrammet har skjutits upp till dess att klarhet i ärendet nåtts.

 

Den 11 april 2013 kompletterade Bolaget, via dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB, sin tidigare överklagan till regeringen avseende Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda-förekomsten. Bergsstaten motiverade sitt ställningstagande med att det ansökta koncessionsområdet ligger inom den skyddszon som omger Lovisagruvan AB:s bearbetningskoncession.

 

Bolaget hävdar i kompletteringen till regeringen att den skyddszon som beviljades Lovisagruvan när det tidigare utmålet omvandlades till en bearbetnings-koncession hösten 2012 i sig inte är något hinder för ett beviljande av den ansökta koncessionen för Håkansboda-förekomsten. Kopparberg Mineral har undersökningstillstånd som täcker det aktuella området och reglerna om skyddszon syftar endast till att förhindra att nya undersökningstillstånd söks i närheten av existerande bearbetnings-koncessioner.

 

Bolaget understryker också i sin komplettering att mineraliseringarna i Lovisa och Håkansboda har helt olika karaktär och att de är knutna till olika stratigrafiska horisonter. Malmen i Lovisagruvan karakteriseras av zink-blände och blyglans i vulkaniska bergarter medan Håkansbodamineraliseringen ut-görs av kopparkis och koboltglans i kar-bonatsten. Förutom de geologiska olik-heterna är avståndet mellan de båda före-komsterna betydande. Enligt Bolagets bedömning finns därför inget som indikerar att en bearbetning av Håkans-bodaförekomsten skulle störa den nu-varande och framtida verksamheten vid Lovisagruvan. Håkansbodaförekomstens lokalisering innebär därför, enligt Bolagets uppfattning, inget hinder att bevilja den ansökta bearbetnings-koncessionen.

 

Bolaget inledde i slutet av 2012 ett kärn-borrningsprogram i Håkansbodafältet. Programmet planerades ursprungligen omfatta cirka 7 000 borrmeter och pågå under vintern och våren 2013. Bolaget redovisade under februari analys-resultaten av de mineraliserade kärn-sektionerna från de första cirka 700 meterna kärnborrning. Analysresultaten tyder på att det i anslutning till de tidigare utbrutna malmkropparna finns ytterligare mineraliseringar med intressanta kopparhalter vilket skulle innebära att mineraliseringarna i området kan vara större än tidigare beräknat.

 

Håkansbodaprojektet omfattar dels mineraliseringarna i anslutning till den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända koppar-förekomster i samma stråk, dels också de bly-silver-zinkmineraliseringar som finns i området. Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011 gjorda kärnborrningen uppskattas de indikerade mineraltillgångarna i anslutning till Håkansbodagruvan till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 2).

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda koppargruva.

Klass Tonnage (Kton) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver
(g/ton)
Kända
Indikerade    629 1,4 0,4 14,3
Antagna 1 485 1,5 0,3 11,3

 

Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad person[2] och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden[3].

 

 

Beskrivning av arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Under inledningen av perioden avsattes huvuddelen av Bolagets resurser på utvecklingen av Tvistboprojektet.

 

Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom vilka det bedöms finnas förut-sättningar för att genom prospektering lokalisera nya brytvärda förekomster.

 

Bolaget har under andra kvartalet ansökt om och beviljats ett nytt undersöknings-tillstånd, omfattande 200 hektar, samt förlängt två undersökningstillstånd, omfattande 944 hektar. Inga undersökningstillstånd har släppts under andra kvartalet. Per den 30 juni 2013 var Kopparberg Mineral innehavare av 20 undersökningstillstånd med en total area omfattande 10 050 hektar samt en bearbetningskoncession omfattande 11 hektar för Tvistbogruvan. Dessutom tillkommer den av Bergsstaten avslagna ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan, omfattande 7 hektar.

 

Intressebolag

Norrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som också är operatör. Verksamheten startade under våren 2012 då en grundlig genomgång påbörjades av det omfattande geologiska material från tidigare prospektering i Skelleftefältet med omnejd, vilken tillfördes vid bolagsbildningen. Norrliden Mining AB har två projektområden: Norra Norrliden samt Copperstone. Inom Copperstoneprojektet finns tre delprojekt: Eva, Svartliden samt Copperstone norra.

 

Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk vulkanit. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter). Mineraliser-ingen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning är upp till 30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett djupgående på minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna framgår av tabell 3 nedan.

 

Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrlidenförekomsten per den 14 september 2012[4]

Klass Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
Kända 493 2,9 0,4 59
Indikerade 1 499 2,9 0,3 40
Antagna 914 1,6 0,2 34

 

Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralisering ligger i norra delen av Skelleftefältet, nordväst om Norra Norrliden. Totalt har 55 kärnborrhål utförts för att undersöka mineraliseringens utsträckning och konti-nuitet. En mineraltillgångsuppskattning baserad på 23 kärnborrhål har gjorts av en oberoende konsult[5]. Denna resulterade i ett indikerat tonnage på 5,2 Mton med 2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och 40,0 g/ton silver. I sin norra del når mineraliseringen upp till bergytan vilken endast täckts av ett par meter morän. Mineraliseringen stupar flackt mot söder och är känd ner till ett djup av 110 meter under markytan. Den övre delen av mineraliseringen når ställvis en mäktighet om 60 meter. För Evaförekomsten finns en ansökan om bearbetningskoncession inlämnad till Bergsstaten som är under handläggning.

 

Svartlidenförekomsten (Svartliden K nr 1, se tabell 4 nedan), som ligger omedelbart norr om Evaförekomsten, är en sulfidmineralisering av så kallad stringertyp. En historisk uppskattning av mineraltillgångarna (ej enligt NI 43-101/JORC) gjord på basis av resultaten från 109 borrhål (12 840 meter) har redovisats av Boliden AB. Denna visade att det ner till 100 meters djup finns ett antaget tonnage på 65 Kton med 2,8 % koppar och 1,4 % zink. Svartliden-förekomsten täcks av en bearbetnings-koncession.

 

I den del av projektet som kallas Copperstone norra finns två äldre utmål med disseminerade koppar-silver-mine-raliseringar och med historiska mineral-tillgångar om 200 Kton var. För när-varande har tonnaget inom Norrliden Mining AB:s undersökningstillstånd norr om Svartlidenkoncessionen definierats som antagna då de inte är utförda enligt någon internationell standard som NI 43-101 eller JORC. En genomgång av existerande kärnor från tidigare borrade hål indikerar dock att området har en utomordentlig potential.

 

 

 

Tabell 4. Mineraltillgångar inom Copperstone-projektet

Klass Kton Zink % Bly % Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
Evaförekomsten (ansökt bearbetningskoncession)
Indikerad 5 160 2,4 0,4 0,3 1,0 40
Svartlidenförekomsten K nr 1 (bearbetningskoncession)
Antagen* 65 1,4 n.a. 2,8 n.a. n.a.
Svartliden 101 (undersökningstillstånd)
Antagen* 200 n.a. n.a. 1,1
Svartliden 41 (undersökningstillstånd)
Antagen* 200 1,8 0,2 22

* Uppskattningarna bygger på historisk information från en existerande bearbetningskoncession (Svartliden K nr 1) eller tidigare utmål (Svartliden 101 och Svartliden 41); n.a. = icke analyserat; — = små mängder

 

Norrliden Mining AB har under andra kvartalet avträtt fyra undersöknings-tillstånd om totalt 4 576 hektar. Per den 30 juni 2013 var Norrliden Mining AB innehavare av tre undersökningstillstånd med en total area om 630 hektar. Norrliden Mining AB har två beviljade bearbetningskoncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och Svartliden K nr 1) och bolaget har ansökt om ytterligare en bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1).

 

Under perioden har arbetet inom Norrliden Mining AB fokuserats på att finansiera verksamheten på kort och lång sikt.

 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Bolaget sålde under perioden aktier i Nordic Iron Ore AB genom inlösen av utställda köpoptioner. Totalt utnyttjades 938 094 köpoptioner för köp av 156 349 aktier vilket tillförde Bolaget 3 908 725 kr. Därefter uppgår Bolagets ägarandel till 19,25 %.

 

NIO gjorde en uppdaterad beräkning av bolagets mineraltillgångar i januari 2013. Vid periodens utgång uppskattas indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med 42,9 % järn. I Väsmanfältet, inklusive Finnäset, uppskattas de indikerade respektive antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5 % järn respektive 85,9 Mton med 38,4 % järn. I Håksbergsfältet uppskattas de indikerade mineraltill-gångarna till 25,4 Mton med 36,4 % järn och de antagna mineraltillgångarna till 11,6 Mton med 36 % järn. Nordic Iron Ore AB:s uppskattade mineraltillgångar framgår av tabell 5 nedan.

 

 

Tabell 5.  Mineraltillgångar i Nordic Iron Ore AB per den 16 januari 2013.

  Indikerade Antagna
  Mton Järnhalt Mton Järnhalt
Blötberget 29,8 44,5% 10,2 42,9%
Väsman syd* 7,0 38,5% 85,9 38,4%
Håksberg 25,4 36,4% 11,6 36,0%
  62,2 40,3% 107,7 38,6%

*På basis av magnetiska mätningar över Väsmanfältet har en uppskattning av möjligt tonnage gjorts av ett oberoende konsultbolag (Fil. Dr. Håkan Mattsson vid GeoVista AB). Preliminärt uppskattas de magnetitförande mineraliseringarna ha ett tonnage på 600-650 Mton med i genomsnitt 28-30 % järn. Tonnaget klassificeras för närvarande som ”exploration target” enligt den kanadensiska standarden NI 43-101. Uppskattningen är gjord enbart utifrån magnetiska data och är till sin natur osäker. Det är därför inte säkert att det uppskattade tonnaget, eller ens delar av det som inte ingår i den efter borrningen klassificerade tonnaget, genom fortsatta undersökningar kan uppgraderas till mineraltillgångar enligt den kanadensiska standarden eller JORC-koden

 

Nordic Iron Ore AB tecknade den 3 april 2013 en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per år. Avsiktsförklaringen innebär att intressebolaget kan planera för en tidigareläggning av produktionsstarten i Blötbergsgruvan till andra halvåret 2014.

 

Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida www.nordicironore.se.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har erhållit ett lån om 3 MSEK förmedlat via G & W Kapitalförvaltning AB efter periodens utgång.

 

Framtidsutsikter

Merparten av Bolagets egen prospek-tering koncentreras till Bergslagen och kommer under 2013 i huvudsak att göras inom Tvistboprojektet. Håkansboda-projektet har nedprioriterats i väntan på klargörande av det rättsliga läget.

 

Som operatör av intressebolaget Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral att driva projekten inom bolaget. Verksamheten är under kapitalisering och så snart resurser säkrats kommer ytterligare undersökningar och lönsamhetsstudier som syftar till produktionsstart i en eller flera av bolagets förekomster att skyndsamt initieras.

 

Verksamheten inom Nordic Iron Ore AB följer i stort plan. Närmast väntas en miljödom avseende Blötberget och Håksberg under hösten. Kopparberg Mineral AB kommer fortlöpande att vara en aktiv ägare och stödja Nordic Iron Ore AB i bolagets fortsatta utveckling.

 

 

Ekonomiskt utfall

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 374 (547) KSEK, varav senaste kvartalet 259 (472) KSEK. Resultat efter skatt för första halvåret var -2 971 (-5 838) KSEK, varav för senaste kvartalet 30 (-1 215) KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen Norrliden Mining AB och Nordic Iron Ore AB. Resultatandelen för Norrliden Mining AB var -555 (2 988) KSEK varav för senaste kvartalet -519 (2 992) KSEK. Resultatandelen för NIO var -1 007 (-3 094) KSEK, varav senaste kvartalet -28 (-1 900) KSEK. Resultatet har även påverkats av försäljning av delar av Kopparberg Mineral AB:s aktieinnehav i NIO vilken gav en realisationsvinst under perioden om 3 457 (-) KSEK, varav 3 436 (-) under andra kvartalet. Under perioden har investeringar i materiella anläggningstillgångar gjorts för – (37)  KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 13 398 (11 158) KSEK varav 609 (799) KSEK aktiverats under årets andra kvartal. Kassaflödet för första halvåret var -2 740 (-10 510) KSEK, varav 810           (-2 433) KSEK för andra kvartalet. Vid periodens utgång hade Bolaget 3 434 (1 793) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 31 812 (28 211) KSEK.

 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 746 (2 046) KSEK, varav senaste kvartalet 687 (947) KSEK.  Resultat efter skatt för första halvåret var -52 (-2 098)            KSEK, varav för senaste kvartalet 978     (-1 069) KSEK. Under perioden genom-fördes investeringar i materiella anläggningstillgångar för – (37) KSEK.  Genom försäljning av aktier i Nordic Iron Ore AB via köpoptionen KO1 har Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i NIO sjunkit från 20,61 % till 19,25 %. Försäljningen resulterade under perioden i en realisationsvinst om 2 613 (-) KSEK, varav 2 592 (-) under andra kvartalet. Kassaflödet under perioden var -2 740      (-10 510) KSEK varav 810 (-2 433) KSEK för andra kvartalet. Balansomslutningen vid periodens slut var 43 969 (32 095) KSEK.

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospekteringsresultat fortlöpande kom-mer att utvärderas kan det inte garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell produktion.

 

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.

 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovis-ningen för 2012.

 

 

Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 11 783 040 (6 433 040) stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (20 100) A-aktier och 11 762 940 (6 412 940) B-aktier.

 

 


Kommande rapportdatum

·         Delårsrapport januari – september 2013 kommer att avges 28 november 2013.

·         Bokslutskommuniké 2013 kommer att avges 13 februari 2014.

 

 

 

 


Uppsala den 15 augusti 2013

Styrelsen

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

 

 

[1] Uppskattningarna har gjorts av Hans Thorshag, kvalificerad person (QP) enligt SveMins regelverk.

 

 

[2] Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person (QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av mineraliserade kärnsektioner från 2011 års kärnborrningskampanj. Analyser gjorda under 2011 har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt ISO 9001: 2008.

 

 

[3] Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver.

 

 

[4] Mineraltillgångsuppskattningen är gjord 2012 av Adam Wheeler, QP enligt JORC. För vidare information, se Bolagets hemsida.

 

 

[5] Uppskattningarna är gjorda av Hans Torshag som är kvalificerad person, QP, enligt SveMins regelverk.

 

 

en_GBEnglish