Delårsrapport januari – september 2012

¨          Nettoomsättningen för perioden uppgick till 694 (5 641) KSEK, varav senaste kvartalet 147 (4 801) KSEK.

¨          Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -9 655 (-3 662) KSEK, varav för tredje kvartalet -3 817 (418) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var -1,50 (-0,65) SEK varav för senaste kvartalet -0,59 (0,06) SEK.

¨          Kassaflödet för första nio månaderna var -9 268 (10 219) KSEK, varav för tredje kvartalet 1 242   (-5 895) KSEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 28 156 (36 860) KSEK.

¨          Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 057 (11 480) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 978 (3 353) KSEK och under samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med 1 118 (388) KSEK.

¨          Vid periodens utgång fanns 3 035 (13 636) KSEK i likvida medel.

¨          Bolaget har erhållit erforderliga tillstånd för ett större borrprogram kring den gamla koppargruvan i Håkansboda.

¨          Bolaget har redovisat positivt resultat från kaxborrningar vid Eriksgruvan söder om Håkansboda.

¨          Bolaget har under perioden genomfört en extra bolagsstämma och beslutat att genomföra en nyemission.

¨          Intressebolaget Nordic Iron Ore AB har lämnat in en miljöansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av järngruvorna i Blötberget och Håksberg.

¨          En extern konsult har på uppdrag av intressebolaget Norrliden Mining AB utfört en mineraltillgångsbedömning för Norra Norrliden. De kända och indikerade mineraltillgångarna uppskattas till 1 992 Kt med 2,9 % zink.

Händelser efter periodens utgång:

¨          Utfallet av nyemissionen som förföll 10 oktober 2012 blev en maximal överteckning. Totalt uppgick emissionslikviden till 18 725 KSEK.

¨          Bolaget har redovisat resultat från kaxborrningar vid Håkansboda vilka bl.a. indikerade ytterligare mineraliseringar norr om den gamla koppargruvan.

¨          Intressebolaget Norrliden Mining AB har tillsammans med Mausjaurs sameby lämnat in en komplettering till bearbetningskoncessionsansökan för EVA-fyndigheten.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,

per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,24 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

 

Bolagets verksamhet under tredje kvartalet

Håkansbodaprojektet

Håkansbodaprojektet är det projekt Kopparberg Mineral AB för närvarande koncentrerar merparten av sin prospek-teringsverksamhet på. Det omfattar dels den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända koppar-förekomster i samma stråk dels de bly-silver-zinkmineraliseringar som finns i området.

Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011 gjorda kärnborrningen upp-skattas de indikerade mineraltillgångarna till 629 Kt med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kt med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 1).

 

Klass Tonnage (Kt) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver
(g/ton)
Kända
Indikerade    629 1,4 0,4 14,3
Antagna 1 485 1,5 0,3 11,3

Tabell 1. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i Håkansboda koppargruva.

Uppskattningarna av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad person[1] och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden[2].

Det omfattande karteringsarbete som tidigare under året utförts inom Bolagets undersökningstillstånd i det mineraliserade stråket från Stråssagruvan till Lejagruvan resulterade bl.a. i ett kaxborrningsprogram vid Eriksgruvan mellan Håkansboda och sjön Rosvalen. Under perioden har resultaten från detta erhållits. Från analyser och granskning av bergkaxet har en kopparförande skarnhorisont konstaterats. Nästa steg i undersökningarna är att genomföra ett kärnborrningsprogram vilket kommer att ske i början av nästa år.

Kaxborrningar norr om den gamla koppargruvan i Håkansboda indikerar att det mineraliserade området är större än som tidigare var känt. Ytterligare kärnborrning behövs dock för att bedöma omfattningen (se vidare Väsentliga händelser efter periodens utgång.)

Tvistbogruvan

Kopparberg Mineral erhöll bearbetnings-koncession för Tvistboförekomsten under året. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk, se tabell 2.

 

Klass Tonnage (Kt) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
Kända
Indikerade    575 3,3 2,6 22
Antagna    280 3,0 2,5 20

Tabell 2. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan. [3]

Bolaget bedömer att mineraltillgångarna vid Tvistbogruvan kommer att kunna utökas betydligt genom ytterligare borr-kampanjer.

Arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Fortsatt karteringsarbete på Bolagets övriga undersökningstillstånd har under perioden genomförts i mån av tillgängliga resurser.

Huvuddelen av Bolagets resurser har avsatts för genomförandet av en ansökan om bearbetningskoncession för området kring den gamla koppargruvan i Håkansboda.

Bolaget ansöker rutinmässigt om för-längning av alla undersökningstillstånd inom vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera nya brytvärda förekomster.

Bolaget har under perioden ansökt om förlängning av fem undersökningstill-stånd, omfattande 887 hektar, samt avträtt sex undersökningstillstånd, omfattande      1 787 hektar. Per den 30 september 2012 var Kopparberg Mineral innehavare av 22 undersökningstillstånd med en total area om 10 720 hektar samt en bearbetnings-koncession om 11 hektar för Tvistbo-förekomsten.

Intressebolag

Norrliden Mining AB

Under perioden har verksamheten i Norrliden Mining AB fortsatt och den stora mängd information som finns tillgänglig har sammanställts och utvärderats. Inom ramen för detta arbete har också en ny mineraltillgångsuppskattning utförts av den internationellt erkände konsulten Adam Wheeler. Den nya uppskattningen, som följer den australasiatiska JORC-koden, redovisas i tabellen nedan.

 

 

 

 

 

 

 

Klass Tonnage (Kt) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
Kända 493 2,9 0,4 59
Indikerade 1499 2,9 0,3 40
Antagna 914 1,6 0,2 34

Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden. [4]

Arbetet under senare delen av perioden har fokuserats på att sammanställa ett likartat material för EVA-fyndigheten och “Copperstone”-projektet. Arbetet fortsätter med att färdigställa ett underlag för fortsatt finansiering av verksamheten.

Norrliden Mining AB har under perioden avträtt tre undersökningstillstånd, om-fattande 3 423 hektar. Per den 30 september 2012 var Norrliden Mining AB innehavare av sex undersökningstillstånd med en total area om 5 614 hektar samt två undersökningstillstånd med speciell status om 8 518 hektar (Sandberget nr 100 och Svartliden nr 1001). Bolaget har också ansökt om ytterligare två undersöknings-tillstånd om 38 hektar. Norrliden Mining AB har två beviljade bearbetningskon-cessioner om 54,48 hektar (Norrliden K nr 1 och Svartliden K nr 1) och bolaget har ansökt om ytterligare en bearbetningskoncession om 34,25 hektar (Eva K nr 1).

 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Under perioden har kärnborrnings- programmen vid Blötberget, söder om Ludvika, och mot mineraliseringarna vid och under sjön Väsman pågått. Resultat från dessa väntas publiceras under fjärde kvartalet detta år.

Under perioden har Nordic Iron Ore AB också lämnat in en miljöansökan till Mark- och Miljödomstolen i Nacka för återstarten av gruvorna i Blötberget och Håksberg avseende en produktion om ca 2,5 miljoner ton slig per år.

Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida www.nordicironore.se.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 10 oktober 2012 förföll den utestående nyemissionen i Bolaget. Styrelsen fattade 15 oktober beslut om maximal övertilldelning i enlighet med det tidigare beslutade övertilldelnings-utrymmet motsvarande ca 5,2 MSEK. Av emissionen tecknades ca 9,4 MSEK med stöd av teckningsrätter och ca 9,3 MSEK tecknades utan företrädesrätt. Genom emissionen tillfördes Bolaget uppemot 500 nya aktieägare, varefter ägarkretsen omfattar cirka 2 700 aktieägare. Totalt tecknades 5 350 000 nya B-aktier á 3,50 SEK varmed likvida medel ökade med 18 725 KSEK före emissionskostnader vilka uppgick till ca 3,5 MSEK.

Efter att emissionslikviden erhållits återbetalades i oktober det kortfristiga lån om 4 MSEK som togs i juli 2012. Totalt utbetalades 4 302 KSEK inkl. ränta till långivarna.

Den 31 oktober 2012 infriade Kopparberg Mineral AB garantiåtagandet att teckna nya aktier i NIO om 3,9 MSEK med avdrag för räntekostnader. Netto betalades 3 792 KSEK ut till NIO. Dessutom konverterades tidigare lämnat lån inkl. ränta till nya aktier i intressebolaget. Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i NIO uppgår därefter till 20,24 %.

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB och Mausjaurs sameby har gemensamt kompletterat ansökan om bearbetningskoncession för EVA-fyndigheten i Skelleftefältet avseende en samexistens vid framtida prospektering och mineralutvinning.

Kaxborrningar norr om den gamla koppargruvan i Håkansboda indikerar att det mineraliserade området är större än tidigare var känt. Ytterligare kärnborrning behövs dock för att bedöma omfattningen.

Framtidsutsikter

Huvuddelen av Bolagets prospektering koncentreras till Bergslagen och kommer under 2012 i huvudsak att göras inom Håkansbodaprojektet.

Som operatör av intressebolaget Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral att driva projekten inom bolaget. Verksamheten skall under de kommande åren kapitaliseras för att möjliggöra undersökningar och lönsamhetsstudier syftande till produktionsstart i en eller flera av bolagets förekomster.

Ekonomiskt utfallKoncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 694 (5 641) KSEK, varav senaste kvartalet 147 (4 801) KSEK. Resultat efter skatt för de första nio månaderna var          -9 655 (-3 662) KSEK, varav för senaste kvartalet -3 817 (418)  KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen Norrliden Mining AB och Nordic Iron Ore AB. Resultatandelen för Norrliden Mining AB var 2 476 (-) KSEK varav för senaste kvartalet -512 (-) KSEK. Resultatandelen för NIO var -4 198 (-960) KSEK, varav senaste kvartalet -1 104       (-490) KSEK. Koncernens resultat har även påverkats av övriga rörelsekostnader i form av nedskrivning av uppskjuten skatte-fordran i dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB med -80 (-) KSEK. Under perioden genomfördes investeringar i materiella anläggningstillgångar med 37 (-) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar skedde under senaste kvartalet för aktuellt eller föregående räkenskapsår. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 057 (11 480) KSEK. De första nio månaderna 2012 har aktiveringar av prospekteringskostnader skett med 2 416 (4 837) KSEK samt nedskrivningar av mineralintressen med totalt 3 831 (388) KSEK. Under årets tredje kvartal aktiverades 978 (3 353) KSEK och under samma period skedde nedskrivningar av mineralintressen med 1 118 (388) KSEK. Kassaflödet för första nio månaderna var   -9 268 (10 219) KSEK, varav 1 242          (-5 895) KSEK för tredje kvartalet. Vid periodens utgång hade Bolaget 3 035 (13 636) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 28 156 (36 860) KSEK.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 617 (2 616) KSEK, varav senaste kvartalet 571 (826) KSEK. Resultat före skatt för första nio månaderna var -2 733  (-2 510) KSEK, varav för senaste kvartalet -1 000 (-540)  KSEK. Under perioden genomfördes investeringar i materiella anläggningstillgångar med 37 (-) KSEK, varav inga investeringar skedde under årets tredje kvartal. Kassaflödet under perioden var -9 268 (10 219) KSEK varav 1 242     (-5 895) KSEK för tredje kvartalet. Balansomslutningen vid periodens slut var 35 163 (36 947) KSEK.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospekterings-resultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte garanteras att under-sökningarna av förekomsterna leder till kommersiell produktion.

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredo-visningen för 2011.

 

Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 6 433 040 (6 433 040) stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (30 500) A-aktier och 6 412 940 (6 402 540) B-aktier.

 

Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2012 kommer att avges 21 februari 2013.

 

Uppsala den 29 november 2012

Styrelsen

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

 

 

 

 

[1] Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person (QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av mineraliserade kärnsektioner från 2011 års kärnborrningskampanj. Analyser gjorda under 2011 har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt ISO 9001: 2008.

 

 

 

[2] Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver.

 

 

[3] Uppskattningarna har gjorts av Hans Thorshag, kvalificerad person (QP) enligt SveMins regelverk.

 

 

[4] Mineraltillgångsbedömningen är gjord av Adam Wheeler, QP enligt JORC-koden.

 

 

en_GBEnglish