Kommuniké efter extra bolagsstämma

Vid Kopparberg Mineral AB:s extra bolagsstämma den 17 augusti 2012 kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts följande:

 

¨         Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev om högst 12 500 000 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 000 000 SEK, samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall, om den genomförs utan företrädesrätt för aktieägarna, ske på marknadsmässiga villkor, och teckningskursen skall således sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna/teckningsoptionerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är i syfte att Bolaget skall kunna stärka Bolagets kapitalbas eller bredda ägandet i Bolaget.

Vidare beviljade stämman att styrelsens ordförande blir bemyndigad att vidta de smärre justeringar i fattade beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 28 undersökningstillstånd om cirka 12 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

en_GBEnglish