Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 21 september – 10 oktober 2012

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den förestående partiellt garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Memorandumet finns tillgängligt (enbart svenska) på www.kopparbergmineral.se samt www.gwkapital.se.

 

 

EMISSIONSVILLKOR

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att, genom bemyndigandet från bolagsstämman den 17 augusti 2012, genomföra ett erbjudande av units (se nedan) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 13,5 MSEK. Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 18 september 2012. Teckningsperioden löper från och med den 21 september 2012 till och med den 10 oktober 2012. Teckningsperioden är förlängd med fem dagar för att tillgodose alla aktieägares och investerares möjlighet att teckna emissionen.

 

Företrädesrätt

Varje fem (5) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av tre (3) units, var och en bestående av:

• en (1) aktie av serie B i Kopparberg Mineral AB

• en (1) teckningsoption av serie TO3B


• en (1) köpoption på av Kopparberg Mineral AB innehavda aktier i Nordic Iron Ore AB (NIO)
 

Teckningsoption (TO3B)

Varje teckningsoption ger rätten att under perioden 1 november 2013 – 31 januari 2014 teckna en ny B-aktie i Kopparberg Mineral AB för 4,50 SEK.

 

Köpoption NIO (KO1)

Varje sex (6) köpoptioner ger rätt att förvärva en (1) aktie i Nordic Iron Ore AB för 25 SEK/st mellan 15 januari 2013 – 30 april 2013.

 

Emissionskurs 3,50 SEK per unit.

 

Nyemissionen omfattar högst 3 859 824 units, bestående av högst 3 859 824 aktier och högst 3 859 824 teckningsoptioner samt högst 3 859 824 köpoptioner. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 7 719 648 kronor till totalt högst 20 585 728 kronor (innan ev. teckning utifrån teckningsoptionerna). Units emitteras till en kurs om 3,50 kronor styck. De erbjudna aktierna i Nyemissionen motsvarar cirka 37,5 procent av aktiekapitalet och cirka 36,9 procent av rösterna i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fullt tecknat erbjudande), motsvarande en utspädning om 37,5 procent. Under antagande om senare därtill fullt nyttjande av teckningsoptionerna motsvarar Nyemissionen cirka 54,5 procent av aktiekapitalet och cirka 53,9 procent av rösterna i Bolaget (förutsatt fulltecknat erbjudande), motsvarande en utspädning om 54,5 procent. Nyemissionen tillför Bolaget högst cirka 13,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till sammanlagt cirka 1,3 MSEK exklusive garantikostnader om ca 1,4 MSEK (exklusive ev. ianspråktagande av övertilldelningsutrymmet).

 

EMISSIONSGARANTI OCH ÖVERTILLDELNING

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna units i nyemissionen upp till 80 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 10,8 MSEK. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 80 procent av emissionsbeloppet förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 80 procent och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen. Därutöver kan ett övertilldelningsutrymme upp till ca 5 MSEK (ca 1 450 000 units) komma att beslutas vid ev. överteckning av erbjudandet.

 

FINANSIELL RÅDGIVARE: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kopparberg Mineral AB i samband med nyemissionen. Avanza Bank är Retail Selling Agent i erbjudandet.

 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26 undersökningstillstånd om cirka 12 100 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

 

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

 

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopparberg Mineral AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB kommer endast att ske genom det prospekt som Kopparberg Mineral AB avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Kopparberg Mineral AB:s styrelse och revisorer.

 

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Kopparberg Mineral AB har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.
 

Detta pressmeddelande innehåller information som Kopparberg Mineral AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

 

 

en_GBEnglish