Kvartalsrapport januari – mars 2012

 

 

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK.
  • Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK. Resultat per aktie var -0,72 (-0,37) SEK före utspädning.
  • Kassaflödet under perioden var -8 077 (-2 977) KSEK, varav 4 000 (-) KSEK lånats ut till intressebolaget Nordic Iron Ore AB i kortfristigt lån. Vid periodens utgång fanns 4 226 (440) KSEK i likvida medel.
  • Balansomslutningen vid periodens slut var 29 324 (40 903) KSEK.
  • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 074 (7 574) KSEK varav 639 (851) KSEK aktiverats och 1 998 (-) KSEK skrivits ned under årets första kvartal.
  • Bolaget redovisade en mineralresursbedömning för Håkansbodaprojektet där indikerade mineraltillgångar uppgår till 629 Kton och antagna mineraltillgångar till 1 485 Kton.
  • I Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB tillsattes ny styrelse 19 januari 2012. Per Storm utsågs till ny styrelseordförande.
  • Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tillkännagav 16 februari 2012 att man avbryter börsnoteringsprocessen. Finansieringsarbetet fortsätter istället på annat håll och planeringen av företagets verksamhet är oförändrad.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • Bolaget erhöll bearbetningskoncession för mineraliseringen i Tvistbogruvan den 17 april 2012.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 31 undersökningstillstånd om cirka 15 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

 


 

 

Bolagets verksamhet under första kvartalet 2012

ProspekteringKaxborrning

Under perioden har ett större kaxborrningsprogram bedrivits söder om den gamla koppargruvan i Håkansboda, i huvudsak på undersökningstillstånden Nora 100 och Nora 101. Resultaten av kaxborrningen utvärderas för närvarande och kommer ligga till grund för ytterligare undersökningar.

Håkansbodaprojektet

Håkansbodaprojektet är det projekt Kopparberg Mineral för närvarande koncentrerar merparten av sin prospekteringsverksamhet på. Det omfattar dels den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i samma stråk dels de bly-silver-zinkmineraliseringar som finns i området.

 

Under 2011 genomförde Bolaget en inledande kärnborrningskampanj omfattan-de åtta hål (2 100 m) för att undersöka och verifiera kopparmineraliseringen i Håkansboda. Baserat på denna och uppgifter från tidigare brytning och kärnborrning utförd av bland annat LKAB Prospektering AB, SSAB och Gränges International AB har en uppskattning av mineraltillgångarna gjorts av en oberoende kvalificerad person[1].

 

Uppskattningen följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden[2]. De indikerade mineraltill-gångarna har uppskattats till 629 Kt med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld (tabell 1). Antagna mineraltillgångar uppgår till 1 485 Kt med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld.

 

 

 

Klass Tonnage (Kt) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver (g/ton)
Kända
Indikera-de    629 1,4 0,4 14,3
Antagna 1 485 1,5 0,3 11,3

 

Tabell 1. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i Håkansboda koppargruva.

 

Mineraliseringen, som är öppen mot djupet och i strykningsriktningen, ligger i ett cirka 12 km långt malmpotentiellt karbonat-stensstråk som sträcker sig från Håkansbodagruvan i norr till söder om Lejagruvan. I Lejagruvan har koppar brutits tidigare.

 

Den nu gjorda uppskattningen resulterade i betydligt större mineraltillgångar än tidigare historiska beräkningar.

 

Bolaget bedömer att Håkansbodaprojektet kan innehålla ytterligare betydande kopparmineraliseringar.

Tvistbogruvan

Den av Kopparberg Mineral inlämnade ansökan till Bergsstaten om bearbetningskoncession behandlades under perioden av Bergsstaten. Beslut fattades den 17 april 2012 (se Väsentliga händelser efter periodens utgång).


 

 

 

Klass Tonnage (Kt) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
Kända
Indikerade    575 3,3 2,6 22
Antagna    280 3,0 2,5 20

Tabell 2. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan. [3]

 

Bolaget bedömer att mineraltillgångarna vid Tvistbogruvan kommer att kunna utökas betydligt genom ytterligare borrkampanjer.

Beskrivning av arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Övriga undersökningstillstånd behandlas i Bolagets årsredovisning som finns tillgänglig på www.kopparbergmineral.se.

 

Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom vilket det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera nya brytvärda förekomster.

 

Bolaget har under perioden ansökt om förlängning av fyra undersökningstillstånd, omfattande 3 395 ha, samt avträtt fem undersökningstillstånd, omfattande 3 628 ha. Per den 31 mars 2011 var Kopparberg Mineral innehavare av 31 undersökningstillstånd med en total area om 15 544 ha samt en ansökan om bearbetningskoncession om 11 ha för Tvistbogruvan (se Väsentliga händelser efter periodens utgång).

Intressebolag

Norrliden Mining AB

Under perioden har arbetet fortsatt med att etablera en ledning och styrelse i Norrliden Mining AB. Vid en extra bolagsstämma i intressebolaget den 19 januari 2012 bildades en ny styrelse med Per Storm och Lars-Göran Ohlsson som Kopparberg Mineral AB:s representanter. Per Storm valdes samtidigt till ny styrelseordförande.

 

Kopparberg Minerals roll som operatör av Norrliden Mining AB kommer att innebära planering och organisering av verksamheten i intressebolaget till en kommande emission under året och en framtida separat notering av intressebolaget. För närvarande pågår rekryterings- och planeringsarbeten i Norrliden Mining AB.

 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Under perioden har NIO förberett den miljöansökan som ska lämnas in till Mark- och Miljödomstolen för att erhålla tillstånd för gruvverksamhet vid Ludvika gruvor. Dessutom har planeringen av provbrytning fortsatt liksom av en borrkampanj för kärnborrning på Väsman.

 

Under första kvartalet 2012 avbröts den planerade börsnoteringen och NIO lyfte det lån om 4 MSEK som beviljats av Kopparberg Mineral AB. Arbetet med fortsatt finansiering pågår och när den säkerställts kommer borrprogrammet på Väsman att inledas.

 

Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida www.nordicironore.se.

Övrigt

Inga övriga händelser finns att rapportera för första kvartalet 2012.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 17 april 2012 erhöll Bolaget en bearbetningskoncession för mineralise-ringen i Tvistbogruvan. Bearbetnings-koncessionen ger rätt till utvinning och tillgodogörande av zink-, bly-, koppar-, silver-, guld-, mangan- och volframmalm under 25 år med möjlighet till förlängning.

 

Ekonomiskt utfall

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK med ett resultat på -4 623 (-1 534) KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen NIO med -1 194 (-192) KSEK och Norrliden Mining AB med -4  (-) KSEK. Under perioden gjordes investeringar i materiella anläggnings-tillgångar för 37 (-) KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 074 (7 574) KSEK varav 639 (851) KSEK aktiverats och 1 998 (-) skrivits ned under årets första kvartal. Kassaflödet under perioden var -8 077 (-2 977) KSEK varav 4 000 (-) KSEK lånats ut till intressebolaget NIO i kortfristigt lån. Vid periodens utgång hade Bolaget 4 226 (440) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 29 324 (40 903) KSEK.

 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 099 (1 055) KSEK med ett resultat på -842 (-633) KSEK. Under perioden genomfördes investeringar i materiella anläggningstillgångar för 37 (-) KSEK.  Kassaflödet under perioden var -8 077 (-2 977) KSEK varav 4 000 (-) KSEK lånats ut till intressebolaget NIO i kortfristigt lån. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4 226 (440) KSEK och balansomslutningen vid periodens slut var 33 511 (41 056) KSEK.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospek-teringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell produktion.

 

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.

 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredo-visningen för 2011.

 

Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 6 433 040 (4 095 215) stycken. Dessa var fördelade på 28 100 (30 500) A-aktier och 6 404 940 (4 064 715) B-aktier.

 

Framtidsutsikter

Huvuddelen av Bolagets operativa prospektering koncentreras till Bergslagen-området och kommer under 2012 att ägnas åt Håkansbodaprojektet.

 

Som operatör av intressebolaget Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral att planera och inleda verksamheten i företaget.

 

Kommande rapportdatum

Halvårsrapport januari – juni 2012 kommer att avges 16 augusti 2012.

Kvartalsrapport januari – september 2012 kommer att avges 29 november 2012.

Bokslutskommuniké 2012 kommer att avges 21 februari 2013.

 

 

 

 


 

 

Stockholm den 10 maj 2012

Styrelsen

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

 

 


 

 

[1] Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person (QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av mineraliserade kärnsektioner från 2011 års kärnborrningskampanj. Analyser gjorda under 2011 har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt ISO 9001: 2008.

 

 

 

[2] Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver.

 

 

[3] Uppskattningarna har gjorts av Hans Thorshag, kvalificerad person (QP) enligt SveMins regelverk.

 

 

en_GBEnglish