Kvartalsrapport januari – mars 2013

 

Kvartalsrapport januari – mars 2013

 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 115 (75) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3 010 (-4 623) KSEK. Resultat per aktie var -0,26 (-0,72) SEK.
 • Kassaflödet under perioden var -3 550 (-8 077) KSEK. Vid periodens utgång fanns 2 624 (4 226) KSEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 31 654 (29 324) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 12 797 (11 074) KSEK varav 907 (639) KSEK aktiverats och 34 (1 998) KSEK skrivits ned under årets första kvartal.
 • Intressebolaget Nordic Iron Ore AB tecknade den 14 januari 2013 en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 5 Mton per år.

 

 • Intressebolaget Nordic Iron Ore AB redovisade den 16 januari 2013 ökade mineraltillgångar. De indikerade mineraltillgångarna har uppskattats till 62,2 Mton med 40,3% järn och de antagna mineraltillgångarna har uppskattats till 107,7 Mton med 38,6% järn. De totala mineraltillgångarna har därmed mer än fördubblats.

 

 • Kopparberg Mineral AB redovisade den 19:e februari 2013 resultatet av den inledande kärnborrningen i Håkansboda. Detta indikerar att mineraliseringarna i området kan vara större än tidigare beräknats. Kortare kärnsektioner håller över 13 % zink och mer än 3 % koppar och kopparhalten i en 14-meters sektion är drygt 1 %.

 

 • Bergsstaten avslog den 22:a februari 2013 Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för mineraliseringarna i det centrala Håkansbodafältet. I beslutet hänvisades till texten i Minerallagens 4 kap 2 § 2 st. att en koncession inte bör meddelas om förekomstens läge och art gör det olämpligt.

 

 • Bolaget överklagade den 11 mars 2013 Bergsstatens beslut att inte bevilja bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 

 • Via dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB lämnade Bolaget den 11 april 2013 en kompletterad överklagan rörande Bergsstatens avslag av Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan.

 

 • Kopparberg Mineral AB förlängde den 22:a april 2013 löptiden på köpoptionerna i intressebolaget Nordic Iron Ore AB till och med den 31 maj 2013.

 

 • Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknade den 3 april 2013 en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per år.

 

 

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 19 undersökningstillstånd om cirka 10 200 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

Bolagets verksamhet under första kvartalet Håkansbodaprojektet

Bolaget inledde i slutet av 2012 ett kärnborrningsprogram i Håkansbodafältet. Programmet planerades ursprungligen omfatta cirka 7 000 borrmeter och avsågs pågå under vintern och våren 2013. Syftet var i första hand att utöka de uppskattade mineraltillgångarna samt i andra hand att uppgradera de delar av dessa som klassificerats som antagna.

 

19 februari 2013 redovisade Bolaget analysresultaten av de mineraliserade kärnsektionerna från de första cirka 700 meterna kärnborrning i Håkansboda. I kärnorna från borrhål 12D0004 och 12D0005, som borrades intill den tidigare brutna Norrgruvan i Håkansbodafältet, noterades tydliga mineraliseringar vilket verifierar resultaten av kaxborrningen som genomfördes under hösten 2012. Analysresultaten tyder på att det i anslutning till de tidigare utbrutna malmkropparna finns ytterligare mineraliseringar med intressanta kopparhalter vilket skulle innebära att mineraliseringarna i området kan vara större än tidigare beräknats.

 

Bergsstaten avslog den 22:a februari 2013 Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för mineralise-ringarna i det centrala Håkansbodafältet. I beslutet hänvisades till Minerallagens 4 kap 2 § 2 st. att en koncession inte bör meddelas om förekomstens läge och art gör det olämpligt. Bolaget överklagade den 11 mars 2013 Bergsstatens beslut att avslå ansökan om bearbetningskoncession.

 

Bergsstatens avslag innebar att fortsättningen av det planerade kärnborrningsprogrammet sköts på framtiden till dess att klarhet kring ärendet erhållits.

 

Håkansbodaprojektet omfattar dels mineraliseringarna i anslutning till den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i samma stråk dels också de bly-silver-zinkmineraliseringar som finns i området. Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011 gjorda kärnborrningen uppskattas de indikerade mineral-tillgångarna i anslutning till Håkansbodagruvan till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 1).

 

Tabell 1. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda koppargruva.

Klass Tonnage (Kton) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver
(g/ton)
Kända
Indikerade    629 1,4 0,4 14,3
Antagna 1 485 1,5 0,3 11,3

 

Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad person[1] och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden[2].

Tvistbogruvan

Kopparberg Mineral påbörjade under perioden fördjupade undersökningar av mineraliseringarna i Tvistbo. En inledande kaxborrningskampanj kommer sannolikt att följas upp med kärnborrning i syfte att öka de totala mineraltillgångarna samt uppgradera de som klassificerats som antagna i tidigare uppskattning. Kaxborrningarna avser i första hand att undersöka orsaken till en geofysisk anomali (IP) mellan Tvistbo- och Norrgruvan. Utöver detta har 85 äldre borrhål lokaliserats i området. Även kärnorna från dessa borrhål karteras och provtas nu för att ytterligare information om mineraliseringarna skall erhållas.

 

Tvistbogruvan ligger inom bearbetnings-koncessionen Tvistbogruvan K nr 1 som Bolaget erhöll i april 2012. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk, se tabell 2.

 

Tabell 2. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan. [3]

Klass Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
Kända
Indikerade    575 3,3 2,6 22
Antagna    280 3,0 2,5 20

 Beskrivning av arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersöknings-tillstånd

Under inledningen av perioden avsattes huvuddelen av Bolagets resurser för planering och genomförande av kärnborrningskampanjen i Håkansboda-området. Efter Bergsstatens beslut att avslå ansökan om bearbetningskoncession har verksamheten prioriterats om och Bolagets resurser har fokuserats på att planera och inleda utvecklingen av Tvistboprojektet.

 

Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom vilka det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera nya brytvärda förekomster.

 

Bolaget har under perioden ansökt om ett nytt undersökningstillstånd om 1 443 hektar, förlängning av fem undersökningstillstånd, om 706 hektar, samt avträtt tre undersökningstillstånd, om 346 hektar. Per den 31 mars 2013 var Kopparberg Mineral innehavare av 19 undersökningstillstånd med en total area om 10 208 hektar samt en bearbetningskoncession om 11 hektar för Tvistbogruvan. Dessutom tillkommer den av Bergsstaten avslagna ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda-gruvan, om 7 hektar. Kopparberg Mineral har överklagat avslaget till regeringen.

 

IntressebolagNorrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som också är operatör. Verksamheten startade i kvalificerad mening under våren 2012 då en grundlig genomgång påbörjades av det omfattande geologiska materialet från tidigare prospektering i Skelleftefältet med omnejd, vilken tillfördes vid bolagsbildningen. Genomgången resulterade bl.a. i en uppdaterad mineraltillgångsuppskattning för Norra Norrliden förekomsten.

 

Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk vulkanit. Kraftig hydrotermal omvandling har påverkat bergarterna i nära anslutning till mineraliseringen vilket ger sig tillkänna som sericit- och kloritrika bergarter. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter). Mineraliseringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning är upp till 30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett djupgående på minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna framgår av tabellen nedan.

 

Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrlidenförekomsten per den 14 september 2012[4] .

Klass Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
Kända 493 2,9 0,4 59
Indikerade 1 499 2,9 0,3 40
Antagna 914 1,6 0,2 34

 

Under 2012 fördes förhandlingar med Mausjaurs sameby och under hösten gjordes en gemensam komplettering till den ansökan om bearbetningskoncession som är under handläggning hos Bergsstaten. I inlagan tydliggörs eventuella konsekvenser för rennäringen om en framtida exploatering av den inom Copperstone-projektet liggande EVA-förekomsten aktualiseras.

 

Inom Copperstone-projektet finns, förutom Eva-förekomsten, flera andra intressanta sulfidförekomster bl.a. Svartliden, som täcks av en bearbetningskoncession, och mineraliseringarna i Copperstone Norra som tidigare var belagda med utmål men som nu täcks av undersökningstillstånd. Sammantaget ser Copperstone-området mycket intressant ut för fortsatt prospektering.

 

Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralisering ligger i norra delen av Skelleftefältet nordväst om Norra Norrliden. Mineraliseringen hittades 2005 som resultat av flygburna geofysiska mätningar. Totalt har 55 kärnhål borrats för att undersöka mineraliseringens utsträckning och kontinuitet. En mineraltillgångs-uppskattning baserad på 23 diamantborrhål har gjorts av en oberoende konsult[5]. Denna resulterade i ett indikerat tonnage på 5,2 Mton med 2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och 40,0 g/ton silver. I sin norra del når mineraliseringen upp till bergytan vilken endast täcks av ett par meter morän. Mineraliseringen stupar flackt mot söder och är känd ner till ett djup av 110 meter under markytan. Den övre delen av mineraliseringen når ställvis en mäktighet om 60 meter.

 

Svartlidenförekomsten (Svartliden K nr 1, se nedan), som ligger omedelbart norr om Evaförekomsten, är en sulfidmineralisering av så kallad stringertyp. En historisk uppskattning av mineraltillgångarna (ej enligt NI 43-101/JORC) gjord på basis av resultaten från 109 borrhål (12 840 meter) har redovisats av Boliden AB. Denna visade att det ner till 100 meters djup finns ett antaget tonnage på 65 Kton med 2,8 % koppar och 1,4 % zink. Svartlidenförekomsten täcks av en bearbetningskoncession.

I den delen av projektet som kallas Copperstone Norra finns två äldre utmål med disseminerade koppar-silver- mineraliseringar och med historiska mineraltillgångar om 200 Kton var. För närvarande har tonnaget inom undersökningstillstånden Svartliden 41 och 101 klassificerats som antagna då de inte är utförda enligt någon internationell standard som NI 43-101 eller JORC. En genomgång av existerande kärnor från tidigare borrade hål indikerar dock att området har en utomordentlig potential.

 

Tabell 4. Mineraltillgångar inom Copperstone-projektet.

[6]Klass Kton Zink % Bly % Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
Evaförekomsten (ansökt bearbetningskoncession)
Indikerad 5 160 2,4 0,4 0,3 1,0 40
Svartlidenförekomsten K nr 1 (bearbetningskoncession)
Antagen* 65 1,4 n.a. 2,8 n.a. n.a.
Svartliden 101 (undersökningstillstånd)
Antagen* 200 n.a. n.a. 1,1
Svartliden 41 (undersökningstillstånd)
Antagen* 200 1,8 0,2 22

* Uppskattningarna bygger på historisk information från en existerande bearbetningskoncession (Svartliden K nr 1) eller tidigare utmål (Svartliden 101 och Svartliden 41); n.a. = icke analyserat; — = små mängder

 

Norrliden Mining AB har under perioden erhållit ett nytt undersökningstillstånd, omfattande 592 hektar och släppt två undersökningstillstånd om totalt 1 039 hektar. Per den 31 mars 2013 var Norrliden Mining AB innehavare av nio undersökningstillstånd med en total area om 13 131 hektar. Norrliden Mining AB har två beviljade bearbetningskoncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och Svartliden K nr 1) och Bolaget har ansökt om ytterligare en bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1).

 

Under perioden har arbetet inom Norrliden Mining AB fokuserats på att avsluta den geologiska genomgången och att sammanställa en tolkningsmodell samt mot att finansiera verksamheten på kort och lång sikt.

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i intressebolaget Nordic Iron Ore AB (publ) uppgick vid periodens slut till 20,61 %. 

 

NIO tecknade den 14 januari 2013 en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 5 Mton per år, vilket motsvarar förväntad volym när produktionen nått full kapacitet mot slutet av 2018. Oxelösunds Hamn har redan idag befintliga anläggningar med tillräcklig kapacitet för att under de första åren möjliggöra lagring och utlastning av järnmalm. Anläggningarna kommer över tid att utökas och utvecklas för att möta Nordic Iron Ore AB:s behov.

 

Nordic Iron Ore AB rapporterade den 16 januari 2013 om ökade mineraltillgångar i Blötberget samt betydande indikerade och antagna mineraltillgångar i den hittills undersökta delen av Väsmanfältet, inklusive Finnäset. Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppskattas till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med 42,9 % järn, motsvarande en ökning av de totala mineraltillgångarna med cirka 66 % jämfört med tidigare uppskattning. I Väsmanfältet, inklusive Finnäset, uppskattas de indikerade respektive antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5 % järn respektive 85,9 Mton med 38,4 % järn. Nordic Iron Ore AB:s uppskattade mineraltillgångar framgår av tabell 5 nedan.

 

 

Tabell 5. Mineraltillgångar i Nordic Iron Ore AB per den 16 januari 2013.

  Indikerade Antagna
  Mton Järnhalt Mton Järnhalt
Blötberget 29,8 44,5% 10,2 42,9%
Väsman syd* 7,0 38,5% 85,9 38,4%
Håksberg 25,4 36,4% 11,6 36,0%
  62,2 40,3% 107,7 38,6%

*På basis av magnetiska mätningar över Väsmanfältet har en uppskattning av möjligt tonnage gjorts av ett oberoende konsultbolag (Fil. Dr. Håkan Mattsson vid GeoVista AB). Preliminärt uppskattas de magnetitförande mineraliseringarna ha ett tonnage på 600-650 Mton med i genomsnitt 28-30 % järn. Tonnaget klassificeras för närvarande som ”exploration target” enligt den kanadensiska standarden NI 43-101. Uppskattningen är gjord enbart utifrån magnetiska data och är till sin natur osäker. Det är därför inte säkert att det uppskattade tonnaget, eller ens delar av det som inte ingår i den efter borrningen klassificerade tonnaget, genom fortsatta undersökningar kan uppgraderas till mineraltillgångar enligt den kanadensiska standarden eller JORC-koden

 

Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida www.nordicironore.se.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Överklagande av Bergsstatens avslag av ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan

Via dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB kompletterade Bolaget den 11 april 2013 sitt tidigare överklagande till regeringen avseende Bergsstatens avslag av Bolagets ansökan om bearbetnings-koncession för Håkansbodaförekomsten. Bergsstaten motiverade sitt ställnings-tagande med att det ansökta koncessionsområdet ligger inom den skyddszon som omger Lovisagruvan AB:s bearbetningskoncession.

 

Bolaget hävdar i kompletteringen till regeringen att den skyddszon som beviljades Lovisagruvan, när det tidigare utmålet omvandlades till en bearbetningskoncession hösten 2012, i sig inte är något hinder för att bevilja den ansökta koncessionen för Håkansboda-förekomsten. Kopparberg Mineral har undersökningstillstånd som täcker det aktuella området och reglerna om skyddszon syftar endast till att förhindra att nya undersökningstillstånd söks i närheten av existerande bearbetningskoncessioner.

 

Bolaget understryker också i sin komplettering att mineraliseringarna i Lovisa och Håkansboda har helt olika karaktär och att de är knutna till olika stratigrafiska horisonter. Malmen i Lovisagruvan karakteriseras av zinkblände och blyglans i vulkaniska bergarter medan Håkansbodamineraliseringen utgörs av kopparkis och koboltglans i karbonatsten. Förutom de geologiska olikheterna är avståndet mellan de båda förekomsterna betydande. Enligt Bolagets bedömning finns därför inget som indikerar att en bearbetning av Håkansbodaförekomsten skulle störa den nuvarande och framtida verksamheten vid Lovisagruvan. Håkansbodaförekomstens lokalisering innebär därför, enligt Bolagets uppfattning, inget hinder mot att bevilja den ansökta bearbetningskoncessionen.

 

Förlängd teckningstid i KO1 NIO

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB beslutade den 22:a april 2013 att förlänga löptiden på utestående köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB med fyra (4) veckor. Den nya sista dagen för inlösen blir 31 maj 2013. Det rådande marknadsläget och de svårigheter flera andra järnmalmsprojekt haft under det senaste året motiverar den förlängda löptiden. Erbjudandet innebär rätten att för varje sex innehavda köpoptioner av serie KO1 teckna en ny aktie i Nordic Iron Ore AB (publ) för 25 kr.

 

Nordic Iron Ore AB har tecknat avsiktsförklaring om järnmalmsleveranser

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknade den 3 april 2013 en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per år. Avsiktsförklaringen innebär att intressebolaget kan planera för en tidigareläggning av produktionsstarten i Blötbergsgruvan till andra halvåret 2014. Den initiala investeringskostnaden beräknas till cirka 165 MSEK och inledningsvis planeras all produktion att läggas ut på entreprenad. Avsiktsförklaringen gynnar Nordic Iron Ore AB:s stegvisa utveckling och bidrar positivt till uppstarten av Ludvika Gruvor.

 

Framtidsutsikter

Huvuddelen av Bolagets prospektering, som koncentreras till Bergslagen, kommer under 2013 att göras inom Tvistbo-projektet. Håkansbodaprojektet har nedprioriterats i väntan på klargörande av det juridiska rättsläget.

 

Som operatör av intressebolaget Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral att driva projekten inom bolaget. Verksamheten är under kapitalisering och så snart resurser säkrats kommer ytterligare undersökningar och lönsamhetsstudier som syftar till produktionsstart i en eller flera av bolagets förekomster att skyndsamt initieras.

 

Verksamheten inom intressebolaget Nordic Iron Ore AB följer i stort plan. Närmast väntas en miljödom avseende Blötberget och Håksberg i slutet av sommaren 2013. Kopparberg Mineral AB kommer fortlöpande att vara en aktiv ägare och stödja Nordic Iron Ore AB i bolagets fortsatta utveckling.

 

 

Ekonomiskt utfall

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 115 (75) KSEK med ett resultat på        -3 010 (-4 623) KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen NIO med -979 (-1 194) KSEK och Norrliden Mining AB med -36 (-4) KSEK. Under perioden gjordes investeringar i materiella anläggnings-tillgångar för – (37) KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 12 797 (11 074) KSEK varav 907 (639) KSEK aktiverats och 34 (1 998) KSEK skrivits ned under årets första kvartal. Kassaflödet under perioden var -3 550 (-8 077) KSEK. Vid periodens utgång hade Bolaget 2 624 (4 226) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 31 654 (29 324) KSEK.

 

 

 

 

 

 

Moderbolaget

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 059 (1 099) KSEK med ett resultat på -1 306 (-1 029) KSEK. Under perioden genomfördes investeringar i materiella anläggningstillgångar för – (37) KSEK.  Kassaflödet under perioden var -3 550      (-8 077) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 624 (4 226) KSEK och balansomslutningen vid periodens slut var 42 637 (33 511) KSEK.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospek-teringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell produktion.

 

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.

 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovis-ningen för 2012.

 

Antal aktier

Antalet utestående aktier var vid periodens slut 11 783 040 (6 433 040) stycken. Dessa var fördelade på 20 100 (28 100) A-aktier och 11 762 940 (6 404 940) B-aktier.

 

Kommande rapportdatum

 • Halvårsrapport januari – juni 2013 kommer att avges 15 augusti 2013.
 • Delårsrapport januari – september 2013 kommer att avges 28 november 2013.
 • Bokslutskommuniké 2013 kommer att avges 13 februari 2014.

 

 

 

 

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).

 

Stockholm den 16 maj 2013

Styrelsen

 

 

 

[1] Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person (QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av mineraliserade kärnsektioner från 2011 års kärnborrningskampanj. Analyser gjorda under 2011 har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt ISO 9001: 2008.

 

 

[2] Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver.

 

 

[3] Uppskattningarna har gjorts av Hans Thorshag, kvalificerad person (QP) enligt SveMins regelverk.

 

 

[4] Mineraltillgångsuppskattningen är gjord 2012 av Adam Wheeler, QP enligt JORC. För vidare information, se Bolagets hemsida.

 

 

[5] Uppskattningarna är gjorda av Hans Thorshag som är kvalificerad person, QP, enligt SveMins regelverk.

 

 

[6] Mineraltillgångarna för EVA-fyndigheten är gjorda av Hans Torshag som är QP enligt SveMin.

 

 

en_GBEnglish