PRESS & NEWS

Kopparberg Mineral AB (publ) Handel i BTA avslutad

Sista dag för handel i BTA var igår den 2 december 2013 och aktierna kommer att levereras till angivna depåer/VP-konton inom de närmaste dagarna.     För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.       Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska …

Kopparberg Mineral AB (publ) Handel i BTA avslutad Read More »

Nyemissionen i Kopparberg Mineral är registrerad

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om totalt cirka 14,8 MSEK, inklusive ianspråktagande av övertilldelningsutrymme som förut beslutats av styrelsen, är registrerad.   Aktier kommer inom de närmaste dagarna att levereras till angivna depåer och VP-konton. Handel i BTA på marknadsplatsen kommer inför detta att avslutas. Sista dag för handel i BTA förutses att vara …

Nyemissionen i Kopparberg Mineral är registrerad Read More »

Delårsrapport januari – september 2013

¨          Nettoomsättningen för perioden uppgick till 534 (694) KSEK, varav senaste kvartalet 160 (147) KSEK. ¨          Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -7 358 (-9 655) KSEK, varav för tredje kvartalet -4 387 (-3 817) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var -0,62 (-1,50) SEK varav för senaste kvartalet -0,37 (-0,59) SEK. ¨          …

Delårsrapport januari – september 2013 Read More »

Inlandsinnovation satsar på Nordic Iron Ore AB, ett av Kopparberg Mineral AB:s intressebolag.

Inlandsinnovation och gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore AB, ett av Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, har tecknat ett låneavtal om 10 miljoner kronor. Den slutgiltiga lönsamhetsstudien kring återupptagandet av gruvdriften i Blötberget utanför Ludvika kan därmed fortsättas. Inlandsinnovation och gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore AB har tecknat ett låneavtal om 10 miljoner kronor. Den slutgiltiga lönsamhetsstudien kring återupptagandet …

Inlandsinnovation satsar på Nordic Iron Ore AB, ett av Kopparberg Mineral AB:s intressebolag. Read More »

Kopparberg Mineral AB utser Günter och Wikberg Kapitalförvaltning AB till Certfied Adviser

Kopparberg Mineral AB (publ) har utsett Günter och Wikberg Kapitalförvaltning AB till Bolagets Certified Adviser. Uppdraget startar den 22 november 2013. Bolagets tidigare Certified Adviser var Erik Penser Bankaktiebolag AB.     För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.         Kopparberg Mineral …

Kopparberg Mineral AB utser Günter och Wikberg Kapitalförvaltning AB till Certfied Adviser Read More »

Kopparberg Mineral AB (publ) TO3B slutligt omräknade villkor

Den teckningsoption, TO3B, som utgavs i samband med emissionen från september-oktober 2012 och som har teckningstid mellan 1 november 2013 fram till och med 31 januari 2014, har omräknats med hänsyn till utfallet i emissionen och inköpserbjudandet från oktober 2013. Slutligt omräknade villkor har fastställts till 2,53 SEK per aktie samt att varje option ger …

Kopparberg Mineral AB (publ) TO3B slutligt omräknade villkor Read More »

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om 11,8 MSEK har övertecknats. Inklusive ianspråktagande av en del av det övertilldelningsutrymme som beskrivits i investeringsmemorandumet och som idag beslutats av styrelsen, uppgår hela emissionen till cirka 14,3 MSEK. Det konsortium som garanterat emissionen upp till cirka 72,4 % behöver därmed inte tas i anspråk.   Styrelsen i …

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas Read More »

Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 11 oktober – 25 oktober 2013.

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den förestående partiellt garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Memorandumet finns tillgängligt (enbart svenska) på www.kopparbergmineral.se, www.aktieinvest.se samt www.gwkapital.se.     EMISSIONSVILLKOR Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 11,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. …

Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 11 oktober – 25 oktober 2013. Read More »

KOPPARBERG MINERAL AB (publ) GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 11,8 MSEK

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB (”Kopparberg Mineral” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 11,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs inom ramen för det bemyndigande som styrelsen fick på bolagsstämman den 16 maj 2013.   Erbjudandet innefattar teckning av aktier i Kopparberg Mineral AB samt inköpsrätter avseende delar av …

KOPPARBERG MINERAL AB (publ) GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 11,8 MSEK Read More »

Kommuniké efter extra bolagsstämma

   Vid Kopparberg Mineral AB:s extra bolagsstämma den 13 september 2013 kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts följande:   Bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning för Bolaget. Det innebär att intervallet för Bolagets aktiekapital ändras från att vara lägst 22,8 MSEK och högst 91,2 MSEK till att vara lägst 4,5 …

Kommuniké efter extra bolagsstämma Read More »

Intressanta resultat från kaxborrning vid Tvistbogruvan, Smedjebackens kommun, Dalarnas län

Dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB har borrat 64 st kaxborrhål för att undersöka området mellan bolagets Tvistboförekomst och Norrgruvan. Den hittills gjorda kaxborrningen gav intressanta resultat vilket medför vidare planering för kärnborrning.   För att undersöka ett eventuellt samband mellan Tvistboförekomsten och den tidigare brutna Norrgruvan, en sträcka på cirka 1 km, har ett kaxborrningsprogram …

Intressanta resultat från kaxborrning vid Tvistbogruvan, Smedjebackens kommun, Dalarnas län Read More »

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 september 2013 klockan 16.00 på Advokatfirman Lindahl KB:s kontor på Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: –          dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 7 september 2013 (avstämningsdagen), –          dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 september 2013, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller …

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 september 2013 klockan 16.00 på Advokatfirman Lindahl KB:s kontor på Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm Read More »

Delårsrapport januari – juni 2013

¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 374 (547) KSEK, varav senaste kvartalet 259 (472) KSEK. ¨         Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -2 971 (-5 838) KSEK, varav för andra kvartalet 30 (-1 215) KSEK. Resultat per aktie efter utspädning var -0,25 (-0,91) SEK varav för senaste kvartalet 0,00 (-0,19) SEK. ¨         Kassaflödet för …

Delårsrapport januari – juni 2013 Read More »

Inlösen av Kopparberg Mineral AB:s köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ.) är genomförd.

Lösentiden för inlösen av köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ.) utställda av Kopparberg Mineral AB är nu genomförd. Sista dag för inlösen var den 31 maj 2013. Totalt har 938 094 köpoptioner utnyttjats för köp av 156 349 aktier vilket motsvarar 3 908 725 kr.   I samband med att styrelsen i Kopparberg Mineral …

Inlösen av Kopparberg Mineral AB:s köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ.) är genomförd. Read More »

Årsstämmokommuniké

Vid Kopparberg Mineral AB:s årsstämma den 16 maj 2013 kl. 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, beslöts följande:   ¨         Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012 fastställdes. ¨         Beslöts att disponera koncernens vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och föra över i ny räkning 18 374 538 SEK. ¨         Styrelsen …

Årsstämmokommuniké Read More »

Kvartalsrapport januari – mars 2013

  Kvartalsrapport januari – mars 2013   Nettoomsättningen för perioden uppgick till 115 (75) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3 010 (-4 623) KSEK. Resultat per aktie var -0,26 (-0,72) SEK. Kassaflödet under perioden var -3 550 (-8 077) KSEK. Vid periodens utgång fanns 2 624 (4 226) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens …

Kvartalsrapport januari – mars 2013 Read More »

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.kopparbergmineral.se.   Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.   För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24. per.storm@kopparbergmineral.se           Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att …

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012. Read More »

Kopparberg Mineral förlänger löptiden på köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB med fyra (4) veckor. Den nya sista dagen för inlösen blir 31 maj 2013. Det rådande marknadsläget och de svårigheter flera andra järnmalmsprojekt haft under det senaste året motiverar den förlängda löptiden. Erbjudandet innebär rätten att …

Kopparberg Mineral förlänger löptiden på köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB Read More »

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2013 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: –          dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 10 maj 2013, –          dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 10 maj 2013, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per …

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2013 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm. Read More »

Dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB kompletterar överklagan om avslag på bearbetningskoncessionsansökan för Håkansbodaförekomsten.

Kopparberg Mineral AB:s dotterbolag, Kopparberg Mining Exploration AB, har nu kompletterat sitt tidigare överklagande till Regeringen avseende Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten. Bergsstaten motiverade sitt ställningstagande med att det ansökta koncessionsområdet ligger inom den skyddszon som omger Lovisagruvan AB:s bearbetningskoncession.   Bolaget hävdar i kompletteringen till regeringen att den skyddszon som …

Dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB kompletterar överklagan om avslag på bearbetningskoncessionsansökan för Håkansbodaförekomsten. Read More »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknar sin första avsiktsförklaring för malmleveranser

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) har tecknat en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per år.   Den tecknade avsiktsförklaringen innebär att intressebolaget planerar att tidigarelägga produktionsstarten i Blötbergsgruvan till andra halvåret 2014. Den initiala investeringskostnaden beräknas …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknar sin första avsiktsförklaring för malmleveranser Read More »

Kopparberg Mineral AB noterar optionsprogrammet TO3B på First North

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att notera Bolagets utestående teckningsoption TO3B på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag kommer att vara onsdag den 27 mars 2013. Optionen nås under namnet (ticker) KMIN TO3B. Inlösenspriset är 4,50 kr per aktie och teckningssedlar finns på Bolagets hemsida www.kopparbergmineral.se. Inlösenperioden är från den 1 november 2013 …

Kopparberg Mineral AB noterar optionsprogrammet TO3B på First North Read More »

Kopparberg Mineral AB överklagar avslaget för Håkansboda

Kopparberg Mineral AB har idag överklagat Bergsstatens beslut att avslå Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.   För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.         Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom …

Kopparberg Mineral AB överklagar avslaget för Håkansboda Read More »

Bergsstaten avslår Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda

Bergsstaten har avslagit Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan med hänvisning till Minerallagens 4 kap 2 § 2 st. att en koncession inte bör meddelas om fyndighetens belägenhet och art gör det olämpligt.   Kopparberg Mineral AB kommer att överklaga beslutet.     ”Vi är mycket förvånade över Bergsstatens beslut då vi har haft …

Bergsstaten avslår Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda Read More »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 773 (5 708) KSEK, varav sista kvartalet 79 (67) KSEK.   Årets resultat efter finansnetto uppgick till -13 887 (-5 546) KSEK, varav sista kvartalet -4 144 (-3 750) KSEK.  Resultat efter skatt per aktie var -1,88 (-1,22) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,41 (-0,54) SEK.   Kassaflödet under året var -6 129 …

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012 Read More »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB:s totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna.

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (publ) rapporterar idag om ökade mineraltillgångar i Blötberget samt betydande indikerade och antagna mineraltillgångar i den hittills undersökta delen av Väsmanfältet inklusive Finnäset. Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppgår till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med 42,9 % järn, motsvarande en tonnageökning …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB:s totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna. Read More »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB väljer Oxelösunds Hamn för utskeppning av järnmalm.

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 5 Mton per år, vilket motsvarar förväntad volym när Ludvika Gruvor uppnått full produktionstakt mot slutet av 2018. Oxelösunds Hamn har redan idag befintliga anläggningar med tillräcklig kapacitet för att de första åren …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB väljer Oxelösunds Hamn för utskeppning av järnmalm. Read More »

en_GBEnglish