PRESS & NEWS

Copperstone Resources säkrar finansiering

I syfte att tillvarata momentum i borrprogrammet och att kvalitetssäkra borranalyserna ytterligare samt att förbereda teknisk beskrivning inför ansökan om bearbetnings-koncessioner kan Copperstone Resources AB (nedan ”Bolaget”) idag meddela att Bolaget säkrat finansiering av Copperstoneprojektet om 3 mkr i form av lånefaciliteter från ett antal kvalificerade investerare och ett par huvudägare. ”Bolaget är inne i …

Copperstone Resources säkrar finansiering Read More »

Inofficiell handel i Nordic Iron Ore möjliggörs från den 7 januari 2016

Som meddelas tidigare kommer en inofficiell handel för aktieägare i Nordic Iron Ore AB (”NIO”) att möjliggöras från och med den 7 januari 2016 på beQuoteds OTC-lista med Copperstone Resources som sponsor. Ytterligare handelsinformation kommer att finnas på beQuoteds hemsida från och med den 4 januari 2016. beQuoted förser investerare och media1 med nyheter och …

Inofficiell handel i Nordic Iron Ore möjliggörs från den 7 januari 2016 Read More »

Copperstone Resources: Uppdatering av arbeten vid Copperstoneprojektet, december 2015

Copperstone Resources AB redovisar inledande utvärdering arbeten vid Sandberget 300 i den pågående borrkampanjen på Copperstoneprojektet (se Operational Update December 2015 enligt Bilaga eller på Bolagets hemsida samt). Borrkampanjen pågår och analysresultat erhålls fortlöpande. Okulär inspektion av kärnor från borrning på nästkommande område, Sandberget 200, är uppmuntrande med tydliga mineraliseringar. Bolaget återkommer med ytterligare resultat …

Copperstone Resources: Uppdatering av arbeten vid Copperstoneprojektet, december 2015 Read More »

Copperstone Resources: försäljning av teckningsrätter i NIO

Copperstone Resources har sålt samtliga innehavda teckningsrätter i Nordic Iron Ore AB (”NIO”). Teckningsrätterna ger rätt att teckna nyemitterade aktier i den pågående företrädesemissionen i NIO. Likviden för teckningsrätterna uppgår till omkring 350 000 kronor. Försäljningen har arrangerats av G&W Fondkommission. För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: …

Copperstone Resources: försäljning av teckningsrätter i NIO Read More »

Copperstone Resources: Uppmuntrande analysresultat från borrningar på Copperstoneprojektet.

Copperstone Resources AB redovisar analysresultaten från de första två hålen (COS15340 & COS15341) i den pågående borrkampanjen på Copperstoneprojektet. Borrhålens placering i förhållande till planlagda samt existerande borrhål framgår av kartan nedan (resultaten från COS15342 förväntas inom kort). Analysresultaten framgår av bifogad tabell. I det första hålet (COS15340) håller de bästa sektionerna, räknat längs kärnan, …

Copperstone Resources: Uppmuntrande analysresultat från borrningar på Copperstoneprojektet. Read More »

Copperstone Resources söker inofficiell handel i Nordic Iron Ore AB

Copperstone Resources verkar för att en inofficiell handel möjliggörs för aktieägare i Nordic Iron Ore AB (”NIO”). Detta som en service till aktieägare som erhållit utdelning av aktier i NIO från Bolaget. Bakgrunden är att Copperstone Resources är grundare av NIO och aktivt medverkat till NIOs utveckling och önskar på detta vis ytterligare underlätta medverkan …

Copperstone Resources söker inofficiell handel i Nordic Iron Ore AB Read More »

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 (418) KSEK, varav senaste kvartalet 0 (272) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -8081 (-8654) KSEK varav tredje kvartalet -2182 (-2738). Resultat efter skatt per aktie var -0,10 (-0,24) SEK varav för senaste kvartalet -0,03 (-0,08) SEK. Kassaflödet under perioden var -317 (-8857) KSEK varav tredje kvartalet -2011 …

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015 Read More »

Copperstone Resources AB: inledande resultat från pågående borrkampanj

Copperstone Resources AB har nu genomfört den första etappen av den pågående borrkampanjen på Copperstoneprojektet. Inledande okulär besiktning av erhållna borrkärnor visar på tydlig och ytnära mineralisering. Resultaten stödjer hypotesen om en förväntad mineraliserad horisont och styrker antagandet att Copperstoneprojektet är en storskalig kopparmineralisering och att mineraliseringens struktur har en öst-nord-östlig trend. Analysarbete pågår för …

Copperstone Resources AB: inledande resultat från pågående borrkampanj Read More »

Copperstone Resources AB erhåller dom i Håkansbodamålet

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat avslag i Copperstone Resources ABs dotterbolags ansökan om rättsprövning av Regeringens beslut att inte ändra Bergsstatens beslut att inte meddela bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten i Bergslagen. Nedlagda kostnader för projektet är sedan tidigare avskrivna, varför beslutet från ett finansiellt perspektiv inte innebär någon resultateffekt. Bolaget överväger att driva frågan till Europadomstolen. Ytterligare …

Copperstone Resources AB erhåller dom i Håkansbodamålet Read More »

Copperstone Resources påbörjar kärnborrning vid Copperstoneprojeket

Copperstone Resources har påbörjat kärnborrning vid Copperstoneprojektet. Bolaget har anlitat Styrud Arctic AB att genomföra ett inledande borrprogram om c:a 1500 m. Syftet med borr-programmet är öppna upp projektområdet och ytterligare klarlägga projektets potential samt att erhålla information för att kunna genomföra en mineraltillgångsbedömning enligt JORC. Bolaget har under sommaren och den tidiga hösten intensifierat …

Copperstone Resources påbörjar kärnborrning vid Copperstoneprojeket Read More »

Copperstone Resources AB: uppdatering av arbeten på Copperstoneprojektet

Copperstone Resources publicerar en uppdatering av arbeten utförda på Copperstoneprojektet fram till mitten av oktober 2015. För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.    Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli …

Copperstone Resources AB: uppdatering av arbeten på Copperstoneprojektet Read More »

Copperstone Resources AB: allmän beskrivning av Copperstoneprojektet

Copperstone Resources publicerar en sammanhållen beskrivning av Copperstoneprojektet som inledning av rapportering av det intensifierade arbete  Bolaget nu genomför på projektområdet. Beskrivningen kommer att ligga till grund för fortsatta rapportering från Bolaget allt eftersom arbetet fortskrider.  För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.     Copperstone Resources …

Copperstone Resources AB: allmän beskrivning av Copperstoneprojektet Read More »

Norrlandsfonden medfinansierar Copperstone Resources fortsatta utveckling

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources ett lån på 3 Mkr. Medlen skall användas till att genomföra prospekteringsarbeten i Copperstoneprojektet. Lånet har en löptid till den 31 januari 2024 en rörlig ränta baserat på Stibor 90 plus fem procentenheter. Ränta erläggs kvartalsvis.. Med lånet följer en rätt att från och med den 1 januari 2017 till …

Norrlandsfonden medfinansierar Copperstone Resources fortsatta utveckling Read More »

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 (146) KSEK, varav senaste kvartalet 5 (113) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -5899 (-5916) KSEK varav andra kvartalet -2634 (-2805). Resultat efter skatt per aktie var -0,08 (-0,16) SEK varav för senaste kvartalet -0,04 (-0,08) SEK. Kassaflödet under perioden var 1694 (-6827) KSEK varav andra kvartalet 2262 …

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015 Read More »

Copperstone Resources AB har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB

Som tidigare meddelats har Copperstone Resources (Bolaget) utnyttjat sin rätt att återta fullständig kontroll över Copperstone-projektet då styrelsens bedömning är att projektet har en betydligt större potential jämfört med den, till Mandalay Resources, utskiftade Norra Norrlidenförekomsten. Upplösningen är nu genomförd och Bolaget äger 100 % av Norrliden Mining AB som därvid byter namn till Copperstone …

Copperstone Resources AB har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB Read More »

Copperstone Resources AB (publ) räknar om lösenpris på utestående optionsprogram TO4B

Efter genomförd utdelning av delar av Bolagets innehav i Nordic Iron Ore har Styrelsen för Copperstone Resources AB beslutat att genomföra justering av villkoren för utestående optionsprogram TO4B i enlighet med gällande optionsvillkor. Justeringen innebär att en komma sju (1,7) teckningsoptioner av serie 4B medför rätt att under tiden från och med den 1 maj …

Copperstone Resources AB (publ) räknar om lösenpris på utestående optionsprogram TO4B Read More »

Angående Copperstone Resources förskjutning av avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore AB

På förekommen anledning sker härmed ett klarläggande. Måndagens meddelande om uppskjutning av avstämningsdatum beror på ett tekniskt missöde hos en underleverantör till Bolaget varvid aktieboken av den 15:e maj inte kunde erhållas. Bolaget måste därför lägga en ny beställning hos Euroclear varvid tidigaste tidpunkt för avstämning blir den 27:e. Bolaget har vidtagit åtgärder för att …

Angående Copperstone Resources förskjutning av avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore AB Read More »

Copperstone Resources AB skjuter på avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore AB

Styrelsen i Copperstone Resources AB har beslutat skjuta på datum för avstämning för utdelning av aktier i Nordic Iron Ore till den 27 maj 2015. Sista dag för handel med aktien som medför rätt till utdelning blir den 25 maj. För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. …

Copperstone Resources AB skjuter på avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore AB Read More »

Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 7:e maj 2015 kl. 16.00 på Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm, beslöts att: fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014 disponera de vinstmedel som står till förfogande om 14 453 812 kr genom att dela ut innehavet i Nordic Iron Ore till ett bokfört …

Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB Read More »

Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2015

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,08 SEK Kassaflödet under perioden var -568 (-2 777) KSEK Vid periodens utgång fanns 1 110 (6534) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 29 940 (33 132) KSEK. Aktiverade …

Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2015 Read More »

Copperstone Resources AB anpassar organisationen

Mot bakgrund av utfallet av den nyligen avslutade emissionen har styrelsen i Copperstone Resources AB beslutat att anpassa bolagets organisation i syfte att förbättra förutsättningarna för den fortsatta verksamheten. Med undantag av Verkställande Direktören sägs all fast anställd personal upp med omedelbar verkan. Personalen står till Bolagets förfogande under uppsägningstiden. Bolaget kommer att driva verksamheten …

Copperstone Resources AB anpassar organisationen Read More »

Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. avslutar samarbetet kring Norrliden Mining

Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. har beslutat att inleda processen att avsluta samarbetet kring Norrliden Mining AB. Samarbetet avslutas i enlighet med det avtal som parterna ingick vid projektets inledning, vilket innebär att Norra Norrliden-förekomsten återgår i Mandalay Resources ägo. Copperstone Resources kommer på detta sätt att erhålla 100 % ägande i Copperstoneprojektet. …

Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. avslutar samarbetet kring Norrliden Mining Read More »

Copperstone Resources AB:s intressebolag Nordic Iron Ores presenterar ny uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget

Som en del i den pågående teknisk-ekonomiska genomförbarhetsstudien för återstarten av Blötbergets gruva rapporterar intressebolaget Nordic Iron Ore AB idag en ny uppskattning av mineraltillgångarna. Kända, Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppgår per 2015-04-13 till 42,5 Mt med 41,9% järn, 5,3 Mt med 38,2% järn, respektive 5,4 Mt med 33,5% järn. Under 2014 har …

Copperstone Resources AB:s intressebolag Nordic Iron Ores presenterar ny uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget Read More »

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.copperstone.se. Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det. För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.             Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar …

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014. Read More »

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (f.d. Kopparberg Mineral AB (publ)), org. nr 556704-4168 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 klockan 16.00 på IVAs Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 30 …

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Read More »

Nyemission i Copperstone Resources AB (publ) tecknad till ca 75 % motsvarande ca 11 Mkr

Styrelsen i Copperstone Resources AB fattade den 2 februari 2015, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 75 945 034 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 0,18 kr och skulle vid full teckning inbringa ca 13,7 Mkr. Erbjudandet omfattade en teckning av units i Copperstone där varje unit innehåller en …

Nyemission i Copperstone Resources AB (publ) tecknad till ca 75 % motsvarande ca 11 Mkr Read More »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

·         Copperstone Resources AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) presenterade resultatet av avslutade emissioner där NIO tillfördes 58 MSEK. Copperstone Resources AB deltog i emissionen med 1,5 MSEK. ·         Copperstone Resources AB redovisade resultatet av konverteringen av utestående optionsprogram, TO3B. I samband med optionsprogrammets avslutning tillfördes Bolaget cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. På grund …

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014 Read More »

COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) (F.D. KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)) GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 13,7 MSEK

Uppsala, 2015-02-03 08:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Styrelsen för Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 13,7 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som styrelsen fick på bolagsstämman den 26 januari 2015. Erbjudandet innefattar teckning av units i Copperstone där …

COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) (F.D. KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)) GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 13,7 MSEK Read More »

Kommuniké efter extra bolagsstämma

   Vid Kopparberg Mineral AB:s extra bolagsstämma den 26 januari 2015 kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts följande:   Ändring av bolagsordningen: –          att Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ), –          att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län, –          att aktiekapitalet ska vara lägst 3 …

Kommuniké efter extra bolagsstämma Read More »

en_GBEnglish