Sista dag för handel i Kopparberg Mineral AB:s BTU är den 9 november 2012

 

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om ca 13,5 MSEK, plus övertilldelning om 5,2 MSEK, totalt 18,725 MSEK, är nu registrerad. Aktier, köpoptioner och teckningsoptioner fördelas i dagarna ut på respektive depåer/VP-konton för de som tecknade utan företräde i övertilldelningsemissionen.

 

För de som tecknade med företräde kommer sista handelsdag i BTU att vara idag, den 9 november 2012. Stoppdag kommer att vara den 14 november och den 16 november kommer de som tecknade i företrädesemissionen att erhålla sina aktier, teckningsoptioner samt köpoptioner.

 

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår efter emissionerna till 23 566 080 SEK, vilket innebär en ökning med 10 700 000 SEK. Totalt antal aktier uppgår efter registreringen till 11 783 040 st.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26 undersökningstillstånd om cirka 12 100 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

en_GBEnglish