Angående framtidsutsikter och risker

Framtidsutsikter

Nyhetsmeddelanden, presentationer och offentliga kommentarer från Copperstone Resources (”bolaget”) och dess befattningshavare kan innehålla vissa uttalanden och uttryck för tro, förväntningar eller åsikter som är framåtblickande uttalanden. De kan bland annat relatera till tolkningar av utforskningsresultat hittills, till bolagets föreslagna strategi, planer och mål, eller till förväntningar eller avsikter från Bolagets styrelseledamöter.

Sådana framåtblickande och tolkande uttalanden involverar kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra viktiga faktorer utanför företagets kontroll. Detta kan orsaka att företagets faktiska resultat eller prestationer skiljer sig väsentligt från sådana tolkningar och framåtblickande uttalanden. Följaktligen bör läsaren inte förlita sig på några tolkningar eller framåtblickande uttalanden. Utöver kraven i NASDAQs regelverk accepterar företaget inte någon skyldighet att sprida uppdateringar eller revisioner av tolkningar eller framåtblickande uttalanden.

Bolaget kan tolka hittills kända resultat eftersom status för dess tillgångar och projekt förändras med tiden. Bolaget och dess befattningshavare stöder, avvisar eller kommenterar inte på annat sätt slutsatserna, tolkningarna eller åsikterna som uttrycks i pressartiklar eller tredjepartsanalyser. Bolaget syftar om möjligt till att sprida allt tillgängligt material på sin webbplats.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Mineralutforskning är en högriskverksamhet med hög avkastning, där endast ett fåtal av utvärderade projekt leder till utveckling av gruvor. Prospekteringsresultaten utvärderas kontinuerligt av företaget och det finns ingen garanti för att prospektering av mineraliseringar leder till kommersiell produktion.

Det finns ingen garanti för att bolaget kan generera tillräckligt med medel för att finansiera fortsatt verksamhet. Om bolaget misslyckas med att generera medel vid rätt tidpunkt kan det leda till uppskjutna utforskningar, nedskalade eller avslutade verksamheter. En mer detaljerad beskrivning av företagets risker och osäkerhetsfaktorer finns i den senaste årsredovisningen, som finns tillgänglig här.

Kvalificerad person – Thomas Lindholm

Rollen Kvalificerad person är viktig i prövningsprocessen för gruvverksamheter. Thomas Lindholm är Kvalificerad person i Copperstones prövning. Han har en magisterexamen i geoteknik / geofysik och är godkänd som kvalificerad person enligt Fennoscandian Association for Minerals and Metals Professionals (FAMMP). Thomas Lindholm är också en Fellow AusIMM (Australasian Institute of Mining and Metallurgy) vilket innebär att han kan rapportera i enlighet med både PERC och JORC-regelverken.

För att starta gruvverksamhet krävs ett antal tillstånd och godkännandeprocesser. Vill du veta mer om hur tillståndsprocessen går till så finns den beskriven på EU:s webbplats MineFacts.

Certified Advisor

Augment Partners är Copperstones Certified Advisor.

Augment Partners AB

info@augment.se +46 8 604 22 55

Revisor