En schysst arbetsgivare för alla

Copperstones arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande med en nollvision beträffande olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Den gällande arbetsmiljölagstiftningen är grunden för bolagets arbete men målbilden är att överträffa de externa kraven och att alltid tillämpa principen om ständig förbättring i organisationen.

En stark säkerhetskultur är grunden i allt som görs och något som skapas tillsammans på arbetsplatsen. Att samordna och driva arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten är chefens ansvar men alla medarbetare har ett personligt ansvar att bidra till en god arbetsmiljö och att arbeta säkert. Vid nyanställning får den anställde ta del av Copperstones uppförandekod och säkerhetsutbildningar beroende på var i organisationen som personen kommer befinna sig i.

Lika möjligheter för alla

Alla medarbetare ska ges lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Ingen form av kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier accepteras inom bolaget .

Mål

  • Inga allvarliga olyckor eller långvariga arbetsrelaterade sjukdomsfall ska ske
  • Information och utbildning ska ges till alla anställda gällande säkerhet och hälsa
  • Låg sjukfrånvaro, <2%
  • Könsfördelningen ska vara i jämvikt i organisationen och i ledningsgruppen