En schysst arbetsgivare för alla

Medarbetarna är Copperstones viktigaste resurs och jämställdhet och mångfald är en naturlig del av organisationen.

Trivsel

På Copperstone är medarbetarna vår viktigaste resurs och det är högsta prioritet att alla erbjuds en säker, trivsam och utvecklande arbetsplats. God arbetsmiljö innebär inte bara att risken för ohälsa och skador minimeras, utan också att våra medarbetare trivs och har möjlighet att utvecklas. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö bidrar till gladare medarbetare och ökar även vår effektivitet och lönsamhet. Copperstones ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är fria från arbetsrelaterad ohälsa, har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv och känner trygghet och stolthet när de går till jobbet. Copperstone strävar efter att skapa en kultur där alla medarbetare känner sig motiverade och där ingen fråga är för stor eller för liten för att lyfta. Det är genom diskussion och öppenhet som både personlig och professionell utveckling sker.

Lika möjligheter för alla

Alla medarbetare ges lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Copperstones arbetsmiljö präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Ingen form av kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier accepteras inom bolaget.

Säkerhet på arbetsplatsen

Copperstone bedriver förebyggande arbetsmiljöarbete med en nollvision beträffande olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Den gällande lagstiftning är grunden för vårt arbete men målbilden är att överträffa de externa kraven och att alltid tillämpa principen om ständig förbättring i organisationen. En stark säkerhetskultur är grunden i allt vi gör och något vi skapar tillsammans på arbetsplatsen. Att samordna och driva arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten är chefens ansvar, men alla medarbetare har ett personligt ansvar att bidra till en god arbetsmiljö och att arbeta säkert. Vid nyanställning får den anställde ta del av Copperstones uppförandekod och säkerhetsutbildningar beroende på var i organisationen som personen kommer befinna sig i.

Mål

  • Inga allvarliga olyckor eller långvariga arbetsrelaterade sjukdomsfall ska ske
  • Information och utbildning ska ges till alla anställda gällande säkerhet och hälsa
  • Låg sjukfrånvaro, <2%
  • Könsfördelningen ska vara i jämvikt i organisationen och i ledningsgruppen