Etiska affärer

Alla affärer som ingås på Copperstone ska präglas av öppenhet, integritet och ärlighet. Mänskliga rättigheter ska alltid respekteras och inga kränkningar tolereras i vår verksamhet eller värdekedja.

Uppförandekod

Copperstones uppförandekod grundar sig i FN Global Compacts principer gällande mänskliga rättigheter,

antikorruption, miljö samt arbets- och anställningsförhållanden. Det innebär att vi arbetar för att hela verksamheten och våra affärspartners följer dessa principer och arbetar aktivt för att upprätthålla dem i alla led. Copperstone har nolltolerans gällande korruption och alla affärer som ingås ska präglas av öppenhet, integritet och ärlighet. Mänskliga rättigheter ska alltid respekteras och inga kränkningar ska uppstå i Copperstones verksamhet eller värdekedja. Vi har nära kontakt med våra leverantörer och ambitionen att ha långsiktiga relationer med de affärspartners som vi ingår kontrakt med.

Vår uppförandekod ska ligga till grund för alla affärsmässiga relationer i bolaget och alla medarbetare och leverantörer ska ha tagit del av informationen. Alla som vistas på bolagets område omfattas av kraven gällande arbetsmiljö, säkerhet och miljö som är beskrivna dels i uppförandekoden och dels i leverantörshandboken.

Extern visselblåsarfunktion

För att kunna fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden tidigt, har Copperstone upprättat en extern visselblåsarfunktion. Alla medarbetare och samarbetspartners har möjlighet att rapportera allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Rapporteringen kan göras anonymt och behandlas i enlighet med våra rutiner.  Här finns funktionen på vår hemsida.

Mål

  • Alla medarbetare och leverantörer ska skriva under bolagets Uppförandekod
  • Inga kränkningar av mänskliga rättigheter