Främja biologisk mångfald

Vid upphandlingar av kontrakt behöver den biologiska mångfalden beaktas. Vår ambition är att kunna påverka hur hela leverantörskedjan arbetar med frågan.

Förutsättningar för biologisk mångfald

Genom ekologisk kompensation och återskapande av habitat arbetar Copperstone för att minska påverkan på djur och natur samtidigt som vi bidrar till att öka chanserna att rödlistade arter överlever. Som medlem i SveMin kan vi aktivt bidra med att förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden och vara en drivande aktör i att ta fram användbara värderingsmodeller. Redan idag arbetar vi med att samla in relevant data för att säkerställa att de habitat som påverkas av gruvan kompenseras eller åtgärdas på korrekt sätt. Även vid upphandling av kontrakt där risken för påverkan bedöms som betydande beaktas biologisk mångfald och Copperstones ambitionen är att påverka hur hela leverantörskedjan arbetar med frågan.

Externa krav ökar

I vår omvärldsanalys framgår att kraven på bolagens arbete med biologisk mångfald ökar. Kraven kommer delvis från EU taxonomin samtidigt som större institutionella investerare också ställer allt striktare krav om medvetenhet och handlingsplaner. För Copperstone är det därför viktigt att redan från start ha en tydlig ståndpunkt i frågan, och arbeta för att bibehålla den biologiska mångfald som finns i området.

Mål

  • Aktivt medverka i branschorganisationen SveMin för att ta fram en värderingsmodell för biologisk mångfald, samt ha ambitionen att implementera NetBioIndex och leverera en handlingsplan för Nature Positive senast år 2024
  • Ställa krav om arbete kring biologisk mångfald i vår leverantörskedja
  • Genomföra ekologisk kompensation som ger en nettopositiv påverkan i närmiljön
  • Inga allvarliga miljöincidenter i samband med vår verksamhet