Framtidssäkrad gruvdrift

Effektiv vattenhantering

Copperstone arbetar för att minska miljöskulden från den tidigare gruvverksamheten när Viscariagruvan återöppnas. Genom ny reningsteknik ska vi bidra till förbättrad vattenkvalitet och skapa cirkulära flöden för effektiv vattenhantering. Vattnet som används i gruvans produktion kommer återanvändas i flera faser för att minska resursanvändningen och nyttja vattnet på ett optimalt sätt.

Utöver dessa åtgärder ska även masshanteringen nu och under produktion genomföras så att framtida läckage till vattendrag förhindras. Copperstone genomför löpande studier på natur och vattendrag för att säkerställa att miljöpåverkan minimeras och att de gränsvärden som beskrivs i miljötillståndsansökan för Viscaria inte överskrids.

Cirkulära flöden och ReMining

Copperstones ambition är att ha en hög nyttjandegrad av det material som bryts, och att utveckla processer för att optimera ReMining. ReMining är en metod som går ut på att ta tillvara metaller i redan bruten malm utan att göra några större ingrepp i naturen. På det sättet nyttjar Copperstone befintliga resurser på ett effektivt sätt och tar mindre natur i anspråk. Genom att ta tillvara gruvavfall – gråberg och anrikningssand – kan restprodukterna återanvändas som byggmaterial och hanteras i framtida reMining. Cirkulärt och effektivt resursutnyttjande är positivt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv och är en viktig del i Copperstones arbete för att minska verksamhetens totala miljöpåverkan. Smart masshantering och återanvändning minskar också behovet av resurser och inköp av material, vilket kan bidra till färre transporter till och från gruvområdet vid ut- och inleveranser av material.

Mål

  • Minimera andelen vatten som påverkas av process- eller gruvverksamhet, med hjälp av avledning av opåverkat vatten
  • Skapa processer för förbättrad vattenkvalitet i recipient, och minimera risken för framtida läckage
  • Återanvändning av massor (gråberg och anrikningssand) för att möjliggöra resurs- och kostnadseffektiv produktion och logistik
  • reMining av befintligt gråberg och sandmagasin från tidigare gruvverksamhet