Framtidssäkrad gruvdrift

Effektiv vattenhantering

Copperstone arbetar för att minska miljöskulden från den tidigare gruvverksamhet vid återöppnandet av Viscariagruvan. Genom ny reningsteknik kan vi bidra till förbättrad vattenkvalitet och skapa cirkulära flöden för effektiv vattenhantering. Vattnet som används i gruvans produktion kommer återanvändas i flera faser för att minska resursanvändningen och nyttja vattnet på ett optimalt sätt.

Utöver dessa åtgärder ska även masshantering nu och under produktion genomföras på ett sådant sätt att framtida läckage till vattendrag förhindras. Vi genomför löpande studier på natur och vattendrag för att säkerställa att miljöpåverkan minimeras och gränsvärden beskrivna i miljötillståndsansökan inte överskrids.

Cirkulära flöden

Våra ambitioner är att ha en hög nyttjandegrad av det material som bryts och utveckla processer för att optimera ReMining. ReMining är en metod för att ta vara på metaller i redan bruten malm, utan att göra några större ingrepp i naturen. På det sättet nyttjas redan befintliga resurser på ett effektivt sätt och mindre natur tas i anspråk. Genom att vi tar vara på gruvavfall – så som gråberg och anrikningssand – kan materialet återanvändas som byggmaterial och vara föremål för framtida reMining. Cirkulärt och effektivt resursutnyttjande motiveras både av miljömässiga och ekonomiska skäl och är viktigt för minskning av den totala miljöpåverkan av verksamheten.

ReMining

ReMining är en metod för att ta vara på metaller i redan bruten malm, utan att göra några större ingrepp i naturen. På det sättet nyttjas redan befintliga resurser på ett effektivt sätt och mindre natur tas i anspråk. Genom att vi tar tillvara gruvavfall som gråberg och anrikningssand på ett smart sätt, kan materialet både återanvändas som byggmaterial och ingå i framtida reMining. För Copperstone är det motiverat att skapa cirkuläritet i verksamheten både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, eftersom det kräver mindre miljömässiga- och finansiella resurser.

Smart masshantering och återanvändning minskar behovet av resurser och inköp av material, vilket kan minska transporterna till och från gruvområdet vid ut- och inleveranser av material. Arbetet är viktigt för att minska den totala miljöpåverkan från verksamheten, och för att upprätthålla en hög nivå i vårt miljöarbete.

Mål

  • Minimera andelen vatten som påverkas av process- eller gruvverksamhet, med hjälp av avledning av opåverkat vatten
  • Skapa processer för förbättrad vattenkvalitet i recipient, och minimera risken för framtida läckage
  • Återanvändning av massor (gråberg och anrikningssand) för att möjliggöra resurs- och kostnadseffektiv produktion och logistik
  • reMining av befintligt gråberg och sandmagasin från tidigare gruvverksamhet