Framtidssäkrad gruvdrift

Effektiv vattenhantering

Copperstone kommer att återöppna en gammal gruva. Det innebär att det redan idag finns en miljöskuld från tidigare produktion att ta hänsyn till. Tidigare förorenade vattendrag kan vid återöppnandet av Viscariagruvan renas, på så sätt kan Copperstone bidra med att förbättra vattenkvaliteten. Vattnet som används i Viscariagruvans produktion kommer återanvändas i flera faser för att minska resursanvändningen och nyttja vattnet på ett optimalt sätt. Masshanteringen idag och under framtida produktion ska ske på ett sätt som minimerar risken för framtida läckage till närliggande vattendrag. Redan nu gör vi löpande grundläggande studier i natur och vatten för att säkerställa att vår påverkan på miljön ligger inom gällande gränsvärden och lever upp till Sveriges miljölagstiftning.

ReMining

ReMining är en metod för att ta vara på metaller i redan bruten malm, utan att göra några större ingrepp i naturen. På det sättet nyttjas redan befintliga resurser på ett effektivt sätt och mindre natur tas i anspråk. Genom att vi tar tillvara gruvavfall som gråberg och anrikningssand på ett smart sätt, kan materialet både återanvändas som byggmaterial och ingå i framtida reMining. För Copperstone är det motiverat att skapa cirkuläritet i verksamheten både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, eftersom det kräver mindre miljömässiga- och finansiella resurser.

Smart masshantering och återanvändning minskar behovet av resurser och inköp av material, vilket kan minska transporterna till och från gruvområdet vid ut- och inleveranser av material. Arbetet är viktigt för att minska den totala miljöpåverkan från verksamheten, och för att upprätthålla en hög nivå i vårt miljöarbete.

Mål

  • Minimera andelen vatten som påverkas av process- eller gruvverksamhet, med hjälp av avledning av opåverkat vatten
  • Skapa processer för förbättrad vattenkvalitet i recipient, och minimera risken för framtida läckage
  • Återanvändning av massor (gråberg och anrikningssand) för att möjliggöra resurs- och kostnadseffektiv produktion och logistik
  • reMining av befintligt gråberg och sandmagasin från tidigare gruvverksamhet