Klimat och energi

Copperstone vill uppnå energieffektiva processer genom att redan nu göra medvetna tekniska val av fordon och framtida transportmedel vid projektering och gruvplanering. Vi ska också ställa strikta krav på elen som köps in.

Energi och klimatpåverkan

En naturlig del i Copperstones arbete är att bidra till samhällets omställning till fossilfritt och minska den globala klimatpåverkan. I den omställningen är koppar en avgörande komponent. Copperstone ska arbeta för att skapa energieffektiva processer i sin gruvproduktion, med målet att bara använda el från fossilfria källor. Målet kan vi nå genom att göra medvetna tekniska val av fordon och framtida transportmedel redan nu vid projektering och gruvplanering. Vi ska också ställa strikta krav på den el som köps in. De fordon som Copperstone använder sig av vid projekteringen idag drivs på HVO-diesel vilket innehåller minst 21 procent förnybart bränsle som kan uppgå till över 50 procent. Vid produktion är ambitionen att använda elektrifierade fordon där det är möjlig och i övriga fall använd alternativa fossilfria bränslen.

Copperstone rapporterar utsläpp med fokus på scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Scope 1 innefattar direkta utsläpp från verksamheten i form av bränsleförbrukning från egna fordon. Scope 1 innefattar indirekta utsläpp i form av elektricitet, värme, kyla och ånga. I dagsläget rapporterar vi inte scope 3 vilken innefattar utsläpp i värdekedjan både upp- och nedströms.

Energiproduktion med hänsyn till
biologisk mångfald

Vår ambition är att ställa specifika krav på ursprungsmärkning och hänsynstagande till biologisk mångfald när vi köper in el. På så sätt bidrar vi till att öka efterfrågan på denna typ av el, med målbilden om att även öka medvetenheten kring hur den biologiska mångfalden kan påverkas vid elproduktion.

Mål

  • Fossilfria transporter och fordon ska prioriteras i produktionen
  • Årligen effektivisera den totala energiförbrukningen i verksamheten
  • Låga CO2-utsläpp i linje med Parisavtalets mål om 1,5- gradig global temperaturökning
  • 95% av förbrukningen ska bestå av ursprungsmärkt, egenproducerad eller återvunnen energi