Klimat och energi

Copperstone vill uppnå energieffektiva processer genom att redan nu göra medvetna tekniska val av fordon och framtida transportmedel vid projektering och gruvplanering. Vi ska också ställa strikta krav på elen som köps in.

Energieffektivisering och fossilfri fordonsflotta

En naturlig del i Copperstones arbete är att bidra till samhällets omställning till fossilfritt och minska den globala klimatpåverkan. I den omställningen är koppar en avgörande komponent. Copperstone ska arbeta för att skapa energieffektiva processer i sin gruvproduktion, med målet att bara använda el från fossilfria källor. Målet kan vi nå genom att göra medvetna tekniska val av fordon och framtida transportmedel redan nu vid projektering och gruvplanering. Vi ska också ställa strikta krav på den el som köps in. De fordon som Copperstone använder sig av vid projekteringen idag drivs på HVOdiesel. HVO innehåller minst 21 procent förnybart bränsle och halten kan uppgå till över 50 procent. Vid produktion är ambitionen att använda elektrifierade fordon där det är möjligt. I övriga fall används alternativa fossilfria bränslen.

Energiproduktion med hänsyn till biologisk mångfald

Vår ambition är att ställa specifika krav på ursprungsmärkning och hänsynstagande till biologisk mångfald när vi köper in el. På så sätt bidrar vi till att öka efterfrågan på denna typ av el, med målbilden om att även öka medvetenheten kring hur den biologiska mångfalden kan påverkas vid elproduktion.

Kommande krav och regelverk

Det kommer även ökade krav från regelverk som EU:s Taxonomi och från investerare, om att bolag ska ha en medveten plan kring sin miljöpåverkan och aktivt arbeta för att minska den i hela sin värdekedja. Copperstones målsättning är att ligga i framkant i miljöarbetet och på så sätt möta krav och förväntningar. Idag omfattas inte Copperstone av EU:s Taxonomi, men vi följer utvecklingen.

Mål

  • Fossilfria transporter och fordon ska prioriteras i produktionen
  • Årligen effektivisera den totala energiförbrukningen i verksamheten
  • Låga CO2-utsläpp i linje med Parisavtalets mål om 1,5- gradig global temperaturökning
  • 95% av förbrukningen ska bestå av ursprungsmärkt, egenproducerad eller återvunnen energi