Förnybar energi – Sol, vind och vatten

Koppar spelar en nyckelroll i omställningen till sol-, vind- och vattenkraft eftersom dessa energikällor behöver stora mängder koppar för att generera och överföra energi.

I skiftet mot ett mer elektrifierat samhälle krävs stora investeringar i utbyggnad av kraftproduktionen och kraftnätet. En modern och ansvarsfull kopparbrytning är därför grunden för en effektiv omställning till ett elektrifierat samhälle och avgörande för hur vi ska lösa klimatutmaningen.