Med transparensen som ledstjärna

Den 30:e mars lämnade Copperstone Resources in sin ansökan om miljötillstånd för återöppnande av Viscariagruvan i Kiruna. Nu befinner sig bolaget i den offentliga miljöprocessen då alla underlagsrapporter och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska granskas av myndigheter. Materialet ska ligga till grund för Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd.

En tillståndsprocess är omfattande och tar tid. Under arbetets gång har sakägare och intressenter full insyn utifrån offentlighetsprincipen. För att underlätta dialogen ytterligare har Copperstone valt att publicera hela miljötillståndsansökan med bilagor och MKB på sin egen hemsida. Här ska Copperstone fortsättningsvis publicera den löpande dialogen med myndigheterna i form av inkomna skrivelser och yttranden, tillsammans med egna svar och kommentarer. Copperstones Miljö- & hållbarhetschef Anders Lundkvist berättar att det finns en tydlig tanke med initiativet.

Service till intressenter

─ Eftersom handlingarna i processen är offentliga så väljer vi att själva publicera all dokumentation som inte skyddas av sekretess. Vi ser det som en service för de intressenter och sakägare som vi och myndigheterna behöver ha dialog med, säger Anders Lundkvist.

Ansökan med bilagor har gjorts tillgänglig via en tillståndsportal på hemsidan. Förutom länkar ger portalen guidning till olika summerande delar i miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning.

─ Vi är stolta över vår ansökan men samtidigt fullt medvetna om att den nu ska granskas och nagelfaras av myndigheter och sakägare. Då tycker vi det känns bra att ge samtliga enkel tillgång till materialet och löpande uppdateringar i ärendet, fortsätter Anders Lundkvist.

En bild säger mer än tusen ord

Idag är olika typer av samråds- och tillståndsportaler online etablerade arbetssätt. Copperstone har ambitionen att vara transparenta i alla delar av sitt arbete, därför har den egna portalen varit central ända sedan inledningsfasen med samråd och intressentdialog. Framöver ska Copperstone komplettera med videodokumentation från Viscaria-området. Utifrån devisen ”En bild säger mer än tusen ord” hoppas man att videoklippen ska ge mer insyn och underlätta dialogen under ansökningsprocessen.

─ Min förhoppning är att videodokumentationen blir ett bra stöd i samtalen och att den kan levandegöra innehållet i vår tillståndsportal, avslutar Anders Lundkvist.

I väntan på besked från Mark- och miljödomstolen fortsätter Copperstones planering. Målet är att kunna driftsätta gruvverksamheten år 2023.