Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2014 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15
maj 2014 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47
Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

-     dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 9 maj 2014,

-     dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 maj
2014, 

klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62,

753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail:
info@kopparbergmineral.se. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer
samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i
god tid före den 9 maj 2014 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 9 maj 2014. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i
förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra
ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som
gäller för aktieägare. Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.kopparbergmineral.se. Ärenden

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. VD:s redogörelse för verksamheten
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut:

a)   om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

b)   om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen 

c)   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 2. Val av styrelse
 3. Val av revisor
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
   aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 5. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 10. Föreslås att styrelsearvoden utgår med 75 000 kronor per
styrelseledamot och år dock för styrelseordförande 120 000 kronor och år.
Revisionsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning. Punkt 11. Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Omval sker av
Christer Lindqvist, Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder, Chris Carlon och Per
Storm. Punkt 12. Föreslås att omval sker av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med
Annika Wedin som huvudansvarig revisor. Uppdraget omfattar tiden fram till
slutet av den årsstämma som hålls under tredje räkenskapsåret efter detta val. 


Punkt 13.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall
kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler
som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av
eller konvertering till aktier av serie B. Bemyndigandet ska kunna användas för
att ge ut högst 4 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler,
vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 12 procent. Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt
detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Rätt att teckna aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler får dock inte tillkomma
styrelseledamöter, verkställande direktören eller anställda i bolaget eller
koncernbolag eller närstående till sådana personer. Skälet till att styrelsen
skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission
eller annars med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att stärka bolagets
kapitalbas eller bredda ägandet i bolaget. Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i
detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. 

Frågor till styrelse och VD

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av
Bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller
verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna
kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget. 

Handlingar till stämman

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från
och med torsdagen den 24 april 2014 att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på
Bolagets webbplats, www.kopparbergmineral.se. Kopior av dessa handlingar sänds
till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer
även att framläggas på stämman. Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 10-13 kommer att hållas
tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman. Dessa handlingar
skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Majoritetskrav

För giltiga beslut i enlighet med förslaget i punkt 13 ovan fordras att
besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

             Kopparberg Mineral AB (publ)

                  Styrelsen