Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2013 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16
maj 2013 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47
Stockholm.

<strong style="font-size: 11pt;">Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

-     dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 10 maj 2013,

-     dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 10 maj
2013, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62,
753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail:
info@kopparbergmineral.se. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer
samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i
god tid före den 10 maj 2013 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 10 maj 2013. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i
förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra
ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som
gäller för aktieägare. Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.kopparbergmineral.se. Ärenden

<ol><li>Öppnande av stämman</li><li>Val av ordförande vid
stämman</li><li>Upprättande och godkännande av röstlängd</li><li>Val av en
eller två justeringsmän</li><li>Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad</li><li>Godkännande av dagordningen</li><li>VD:s redogörelse för
verksamheten</li><li>Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen</li><li>Beslut:</li></ol>a)   om fastställelse
av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen 

b)   om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen 

c)   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

<ol><li value="10">Fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorn</li><li>Val av styrelse</li><li>Ändring av
bolagsordning</li><li>Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier/teckningsoptioner</li><li>Avslutande av
bolagsstämman</li></ol> Förslag till beslut

Punkt 10. Föreslås att styrelsearvoden utgår med 75 000 kronor per
styrelseledamot och år dock för styrelseordförande 120 000 kronor och år.
Revisionsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning. Punkt 11. Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Omval sker av
Christer Lindqvist, Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder, Chris Carlon och Per
Storm. Lars-Göran Ohlsson har avböjt omval. Punkt 12. Förslag till ny lydelse: Aktiekapitalet skall vara lägst 22 800 000
och högst 91 200 000 kronor. Antal utgivna aktier får lägst vara 11 400 000 st.
och högst 45 600 000 st. Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A
och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst.
Högst 80 000 aktier av serie A samt 45 520 000 aktier av serie B får utges. Punkt 13. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
av aktier och/eller teckningsoptioner om högst 28 407 060 B-aktier innebärande
en ökning av aktiekapitalet med högst 56 814 120 kr, samt med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna och/eller med bestämmelse om apport, kvittning
eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga
villkor, och teckningskursen skall således sättas så nära marknadsvärdet som
möjligt. Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga
bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem
som skall äga rätt att teckna de nya aktierna/teckningsoptionerna. Skälet till
att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall
kunna stärka bolagets kapitalbas eller bredda ägandet i bolaget. Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i
fattade beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. 

Frågor till styrelse och VD

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller
verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna
kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget. 

Handlingar till stämman

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från
och med torsdagen den 25 april 2013 att finnas tillgängliga hos bolaget samt på
bolagets webbplats, www.kopparbergmineral.se. Kopior av dessa handlingar sänds
till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer
även att framläggas på stämman. Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 10-13 kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget minst två veckor före årsstämman. Dessa handlingar
skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Majoritetskrav

För giltiga beslut i enlighet med förslagen i punkt 12 och 13 ovan fordras att
besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

             Kopparberg Mineral AB (publ)

                  Styrelsen