Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 september 2013 klockan 16.00 på Advokatfirman Lindahl KB:s kontor på Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

Kopparberg Mineral AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 13 september 2013 klockan 16.00 på Advokatfirman
Lindahl KB:s kontor på Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

-     dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 7 september
2013 (avstämningsdagen), 

-     dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9
september 2013, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ)
Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail:
info@kopparbergmineral.se. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer
samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i
god tid före avstämningsdagen genom förvaltares försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast på avstämningsdagen
(den 7 september 2013). Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag är det
viktigt att aktieägare ser till att direktregistrera sig senast dagen
dessförinnan. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i
förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra
ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som
gäller för aktieägare. Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman
insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets
webbplats, www.kopparbergmineral.se. Ärenden

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om ny bolagsordning
 8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
 9. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 (ny bolagsordning). Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att
anta ny bolagsordning för bolaget, innebärande att intervallet för bolagets
aktiekapital ändras från att vara lägst 22,8 MSEK och högst 91,2 MSEK till att
vara lägst 4,5 MSEK och högst 18 MSEK. Ändringen genomförs i syfte att
möjliggöra minskningen av aktiekapitalet i nästkommande punkt. Punkt 8 (minskning av aktiekapitalet). Styrelsen föreslår att bolagsstämman
fattar beslut om minskning av bolagets aktiekapital med 1,60 kronor per aktie,
totalt 18 852 864 kronor, för avsättning till fond att användas enligt beslut
av bolagsstämma. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.
Efter verkställd minskning i enlighet med styrelsens förslag kommer bolagets
aktiekapital att uppgå till 4 713 216 kronor, fördelat på 11 783 040 aktier,
var och en med ett kvotvärde om 0,40 kronor. Beslutet om minskning av
aktiekapitalet enligt ovan förutsätter ändring av bolagsordningen (enligt punkt
7 ovan). Frågor till styrelse och VD

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller
verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna
kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget. Handlingar till stämman

Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webplats,
www.kopparbergmineral.se. Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7
och 8 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman.
Dessa handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Majoritetskrav

För giltiga beslut i enlighet med förslagen i punkterna 7 och 8 ovan fordras
att besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

             Kopparberg Mineral AB (publ)

                  Styrelsen