Aktieägarna i Kopparberg Mineral kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2014 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:
– dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 9 maj 2014,
– dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 maj 2014, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail: info@kopparbergmineral.se.

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 9 maj 2014 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 9 maj 2014.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.kopparbergmineral.se.

Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. VD:s redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut: a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   b) om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
14. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut
Punkt 10. Föreslås att styrelsearvoden utgår med 75 000 kronor per styrelseledamot och år dock för styrelseordförande 120 000 kronor och år. Revisionsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Punkt 11. Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Omval sker av Christer Lindqvist, Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder, Chris Carlon och Per Storm.

Punkt 12. Föreslås att omval sker av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som huvudansvarig revisor. Uppdraget omfattar tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls under tredje räkenskapsåret efter detta val.

Punkt 13.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut högst 4 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 12 procent.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får dock inte tillkomma styrelseledamöter, verkställande direktören eller anställda i bolaget eller koncernbolag eller närstående till sådana personer. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att stärka bolagets kapitalbas eller bredda ägandet i bolaget.

Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Frågor till styrelse och VD
Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar till stämman
Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med torsdagen den 24 april 2014 att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.kopparbergmineral.se. Kopior av dessa handlingar sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 10-13 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman. Dessa handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Majoritetskrav
För giltiga beslut i enlighet med förslaget i punkt 13 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Kallelse till årsstämma.pdf