Aktieägarna i Kopparberg Mineral kallas härmed till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 september 2013 klockan 16.00 på Advokatfirman Lindahl KB:s kontor på Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
– dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 7 september 2013 (avstämningsdagen),
– dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 september 2013, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail: info@kopparbergmineral.se.

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före avstämningsdagen genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast på avstämningsdagen (den 7 september 2013). Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag är det viktigt att aktieägare ser till att direktregistrera sig senast dagen dessförinnan.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.kopparbergmineral.se.

Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om ny bolagsordning
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
9. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut
Punkt 7 (ny bolagsordning). Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ny bolagsordning för bolaget, innebärande att intervallet för bolagets aktiekapital ändras från att vara lägst 22,8 MSEK och högst 91,2 MSEK till att vara lägst 4,5 MSEK och högst 18 MSEK. Ändringen genomförs i syfte att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet i nästkommande punkt.

Punkt 8 (minskning av aktiekapitalet). Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om minskning av bolagets aktiekapital med 1,60 kronor per aktie, totalt 18 852 864 kronor, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Efter verkställd minskning i enlighet med styrelsens förslag kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 4 713 216 kronor, fördelat på 11 783 040 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,40 kronor. Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan förutsätter ändring av bolagsordningen (enligt punkt 7 ovan).

Frågor till styrelse och VD
Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.

Handlingar till stämman
Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webplats, www.kopparbergmineral.se. Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Dessa handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Majoritetskrav
För giltiga beslut i enlighet med förslagen i punkterna 7 och 8 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

2013-08-16

Kopparberg Mineral AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Kallelse till extra bolagsstämma.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 15 undersökningstillstånd om cirka 4 800 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 19,25% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.