Angående Copperstone Resources förskjutning av avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore AB

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Angående Copperstone Resources förskjutning av avstämningsdatum för utdelning
av innehavet i Nordic Iron Ore AB

På förekommen anledning sker härmed ett klarläggande. Måndagens meddelande om
uppskjutning av avstämningsdatum beror på ett tekniskt missöde hos en
underleverantör till Bolaget varvid aktieboken av den 15:e maj inte kunde
erhållas. Bolaget måste därför lägga en ny beställning hos Euroclear varvid
tidigaste tidpunkt för avstämning blir den 27:e. Bolaget har vidtagit åtgärder
för att säkra att missödet inte upprepas och beklagar det inträffade. För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt
omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150
hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intresse-bolaget Norrliden
Mining AB. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.