Ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbogruvan i Smedjebackens kommun, Dalarna.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbogruvan i Smedjebackens kommun,
Dalarna.

Kopparberg, Sverige, 2011-05-25 15:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Kopparberg Mineral har den 24 maj lämnat in en ansökan om
bearbetningskoncession för Tvistbogruvan till Bergsstaten i Falun. Området är
främst intressant för sina förekomster av komplexa sulfidmalmer med zink, bly
och koppar samt ädelmetallerna silver och guld. 

Mineraltillgången har beräknats1 till 575 kton med halterna 3,3 % zink, 2,6 %
bly och 22 g/ton silver. Ytterligare 280 kton har klassats som antagen
(inferred) tillgång. 

Mineraltillgångarna kan i dagsläget ej motivera byggandet av ett eget
anrikningsverk, utan malmen avses legoanrikas på annan ort. Den kända
mineraliseringen är dock öppen både mot norr och djupet, varför planerna kan
ändras efter vidare undersökningar. 

Eventuell framtida gruvdrift bedöms ha en begränsad påverkan på allmänna och
enskilda intressen. 

Gruvan är planerad för underjordsdrift via ett rampsystem. Årlig produktion av
malm (vid nuvarande malmbas) planeras till 120 kton. Till det ska läggas
sammanlagt ca 120 kton gråberg under gruvans livslängd från tillredningar under
jord, varav merparten de första åren (ramp och ventilationsschakt). Ett mindre
malm- respektive gråbergsupplag planeras ovan jord. 

Om driften startas enligt ovanstående förutsättningar väntas det ge ca 20
heltidsbefattningar vid Kopparberg Mineral och eventuella entreprenörer.
Ytterligare 10 indirekta tjänster bedöms skapas hos underleverantörer och
serviceenheter. Kopparberg den 25 maj 2011Harald Meinhardt

Tf VD

Tfn: 070-29969681 Av Hans Thorshag (QP).

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har per den 31 mars 2011
beviljats totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar. Kopparberg
Mineral är den största ägaren i Nordic Iron Ore AB.