ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Copperstone Resources AB
Kallelse till årsstämma

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

 Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) org. nr 556704-4168 (”Bolaget”),
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 16.00 på
Advokatfirman Lindahl Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 -- dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 13 maj 2016
   (avstämningsdagen),
 -- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 12 maj 2016, 

klockan 12.00 under adress: Copperstone Resources AB (publ) Svärdvägen 21, 182
33 Danderyd, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail: info@copperstone.se I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer
samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i
god tid före den 13 maj 2016 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 13 maj 2016. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i
förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett
eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som
gäller för aktieägare. Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär
på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.copperstone.se. 

Ärenden

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. VD:s redogörelse för verksamheten
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut
   - 
om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och
   koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   - 
om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda
   balansräkningen
   - 
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
   aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 14. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Föreslås att styrelsearvoden utgår med 75 000 kronor per styrelseledamot och år
dock för styrelseordförande 120 000 kronor och år. Styrelsen föreslås därutöver
disponera 600 000 kronor för kommittéarbeten och särskilda uppdrag.
Revisionsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning. Punkt 12 - Val av revisor

Omval föreslås av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Annika Wedin som huvudansvarig revisor. Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier, teckningsoptioner och konvertibler 

Styrelsen föreslår att årsstämma bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta
om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta
bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till
aktier av serie B. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta
bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna
och/eller konvertiblerna. När det gäller emissioner som sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får rätt att teckna aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler dock inte tillkomma styrelseledamöter, verkställande
direktören eller anställda i Bolaget eller koncernbolag eller närstående till
sådana personer. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission
med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om
apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att
Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i
syfte att stärka Bolagets kapitalbas, genomföra strategiskt motiverade förvärv,
infria tidigare ingångna avtal eller bredda ägandet i Bolaget. Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i
detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. 

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med förslaget i punkterna 13 ovan fordras att
beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

Frågor till styrelse och VD

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av
Bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller
verkställande direktör vid stämman under förutsättning att uppgifterna kan
lämnas utan väsentlig skada för Bolaget. 

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med torsdagen
den 28 april 2016 att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets
webbplats, www.copperstone.se. Kopior av dessa handlingar sänds till de
aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
att framläggas på stämman. 

               Danderyd i april 2016

            Copperstone Resources AB (publ)

                  Styrelsen