Årsstämmokommuniké

Kopparberg Mineral AB (publ)
Kommuniké från årsstämma

Årsstämmokommuniké


Vid Kopparberg Mineral AB:s årsstämma den 15 maj 2014 kl. 16.00 i Jernkontoret,
     Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, beslöts följande:¨     Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari – 31
december 2013 fastställdes. 

¨     Beslöts att disponera koncernens vinstmedel enligt den fastställda
balansräkningen och föra över i ny räkning 32 068 472 SEK. 

¨     Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
2013. 

¨     Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 75 000 SEK till ordinarie
ledamot samt 120 000 SEK åt styrelseordförande. VD uppbär inget styrelsearvode.
Revisionsarvode ska utgå enligt skälig kostnadsräkning. 

¨     Beslöts att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Omval sker av
Christer Lindqvist, Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder, Chris Carlon och Per
Storm. 

¨     Beslöts att omval ska ske av nuvarande revisor Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Annika Wedin. Uppdraget
omfattar tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls under tredje
räkenskapsåret efter detta val. 

¨     Bolagsstämman beslöt att bemyndiga åt styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall
kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler
som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av
eller konvertering till aktier av serie B. Bemyndigandet ska kunna användas för
att ge ut högst 4 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler,
vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 12 procent. Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt
detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Rätt att teckna aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler får dock inte tillkomma
styrelseledamöter, verkställande direktören eller anställda i bolaget eller
koncernbolag eller närstående till sådana personer. Skälet till att styrelsen
skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission
eller annars med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att stärka bolagets
kapitalbas eller bredda ägandet i bolaget. Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i
detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva
undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.