Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 7:e maj 2015 kl. 16.00 på
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm, beslöts att: 

 -- fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
   koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014

 -- disponera de vinstmedel som står till förfogande om 14 453 812 kr genom att
   dela ut innehavet i Nordic Iron Ore till ett bokfört värde om 7 901 420 kr
   och att balansera 6 552 392 kr i ny räkning

 -- bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för
   räkenskapsåret 2014

 -- styrelsearvode skall utgå med 75 000 kr till ordinarie ledamot samt 120 000
   kr till styrelsens ordförande; att verkställande Direktören inte uppbär
   något arvode; att styrelsen disponerar 600 000 kronor för kommittéarbeten
   och särskilda uppdrag; att revisionsarvode skall utgå enligt skälig
   kostnadsräkning

 -- styrelsen skall bestå av fyra personer: omval sker av Christer Lindqvist,
   Harald Meinhardt och Per Storm, nyval av Michael Mattsson

 -- omval sker av PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Annika
   Wedin, för tiden intill nästa årsstämma

 -- anta en ny bolagsordning vari intervallet för aktiekapitalet och antalet
   aktier ökas från nuvarande intervall: 3 874 746 till 15 498 984 kronor för
   aktiekapitalet och 38 747 466 till 154 989 864 för antalet aktier; till en
   ökning av intervallet för aktiekapitalet från 10 000 000 till 40 000 000
   kronor respektive intervallet för antalet aktie från 100 000 000 till 400
   000 000 st.

 -- bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
   till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
   och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier
   av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från
   aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning
   eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
   aktiebolagslagen; teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt
   detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller
   konvertering till aktier av serie B; emission i enlighet med detta
   bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor; styrelsen ska äga bestämma
   villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som
   ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller
   konvertiblerna; avseende emissioner som sker med avvikelse från
   aktieägarnas företrädesrätt får rätt att teckna aktier, teckningsoptioner
   och/eller konvertibler dock inte tillkomma styrelseledamöter, verkställande
   direktören eller anställda i Bolaget eller koncernbolag eller närstående
   till sådana personer; styrelsens ordförande bemyndigades att vidta mindre
   justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering
   vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
 -- villkoren för utdelningen av innehavet i Nordic Iron Ore är att högst 1 010
   000 aktier av Bolagets innehav i Nordic Iron Ore delas ut och att utdelning
   sker med en (1) Nordic Iron Ore-aktie per 100 innehavda aktier i Bolaget

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt
omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150
hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intresse-bolaget Norrliden
Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.