Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Kommuniké från årsstämma

Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 19:e maj 2016 kl. 16.00 på
Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts att: 

 -- fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
   koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015

 -- disponera de vinstmedel som står till förfogande 
så att 7 894 733 kr balanseras i ny räkning

 -- bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för
   räkenskapsåret 2015

 -- styrelsearvode skall utgå med 75 000 kr till ordinarie ledamot samt 120 000
   kr till styrelsens ordförande; att styrelsen disponerar 600 000 kronor för
   kommittéarbeten och särskilda uppdrag; att revisionsarvode skall utgå
   enligt skälig kostnadsräkning

 -- styrelsen skall bestå av fyra personer: omval sker av Christer Lindqvist,
   Harald Meinhardt och Michael Mattsson, nyval sker av Niclas Löwgren

 -- konfirmera valet av PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor
   Annika Wedin, för fram till 2018 enligt val på föregående stämma.

 -- styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
   till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
   och/eller konvertibler. Styrelsen kan besluta om emission av aktier av
   serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från
   aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning
   eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
   aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt
   detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller
   konvertering till aktier av serie B. Emission i enlighet med detta
   bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger att
   bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt
   vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller
   konvertiblerna. När det gäller emissioner som sker med avvikelse från
   aktieägarnas företrädesrätt får rätt att teckna aktier, teckningsoptioner
   och/eller konvertibler dock inte tillkomma styrelseledamöter, verkställande
   direktören eller anställda i Bolaget eller koncernbolag eller närstående
   till sådana personer. Styrelsens ordförande bemyndigas att vidta de mindre
   justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering
   vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.Niclas Löwgren, född 1970. Civilekonom från Stockholms Universitet. Privat
investerare sedan en lång rad år, inklusive medverkan till finansiering och
konsulterande kring såväl noterade som onoterade bolag. Niclas har tidigare
arbetat med affärsutveckling samt sälj- och marknadsrelaterade frågor,
företrädesvis inom finans- och fastighetssektorn. Övriga uppdrag:
Styrelseledamot QuiaPEG Pharmaceuticals AB, Styrelseledamot Omnivation AB.
Aktieinnehav i Copperstone Resources AB: 
350 131 samt 2 287 868 TO 4 B

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.