Årsstämmokommuniké

Vid Kopparberg Mineral AB:s årsstämma den 15 maj 2014 kl. 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, beslöts följande:

· Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 fastställdes.

· Beslöts att disponera koncernens vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och föra över i ny räkning 32 068 472 SEK.

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2013.

· Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 75 000 SEK till ordinarie ledamot samt 120 000 SEK åt styrelseordförande. VD uppbär inget styrelsearvode. Revisionsarvode ska utgå enligt skälig kostnadsräkning.

· Beslöts att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Omval sker av Christer Lindqvist, Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder, Chris Carlon och Per Storm.

· Beslöts att omval ska ske av nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Annika Wedin. Uppdraget omfattar tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls under tredje räkenskapsåret efter detta val.

· Bolagsstämman beslöt att bemyndiga åt styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut högst 4 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 12 procent.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får dock inte tillkomma styrelseledamöter, verkställande direktören eller anställda i bolaget eller koncernbolag eller närstående till sådana personer. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att stärka bolagets kapitalbas eller bredda ägandet i bolaget.

Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

2014-05-16

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Kommuniké från årsstamma.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.