Begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1

Copperstone Resources (nedan Copperstone eller Bolaget) har efter samråd med Bergsstaten nu erhållit en formell begäran om komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Eva K nr 1 i Arvidsjaurs kommun. Begäran om komplettering härrör från Regeringens återförvisning av koncessionsärendet tillbaka till Bergsstaten i juni 2016. Bolagets kompletteringar skall vara Bergsstaten tillhanda senast den 3 januari 2017.

Bolagets bedömning är att Bergsstatens begäran om kompletteringar till stor del är baserade på Högsta Förvaltningsdomstolens dom avseende koncessionen för Norra Kärr som ansökts av annan part. Bolaget bedömer även att förfrågan inte direkt omfattar några nya avsnitt utan till största del utgör preciseringar och uppdateringar av befintlig ansökan.

Copperstone har redan påbörjat arbetet med kompletteringarna för att skyndsamt kunna lämna in dessa till Bergsstaten och bedömer utsikterna som goda att Bergsstaten efter avslutad process skall upprepa sin tillstyrkan till bearbetningskoncession för Eva K nr 1.

"Det är mycket positivt att Bergsstaten så skyndsamt handlagt ärendet och Bolaget kommer, parallellt med arbetena på Granliden och Svartliden, att verkställa denna begäran" säger Copperstones VD Per Storm i en kommentar.

2016-11-04

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-11-04.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.