Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012


 -- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 773 (5 708) KSEK, varav sista
   kvartalet 79 (67) KSEK. -- Årets resultat efter finansnetto uppgick till -13 887 (-5 546) KSEK, varav
   sista kvartalet -4 144 (-3 750) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var
   -1,88 (-1,22) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,41 (-0,54) SEK. -- Kassaflödet under året var -6 129 (8 886) KSEK och likvida medel vid årets
   slut uppgick till 6 174 (12 303) KSEK. -- Balansomslutningen vid periodens slut var 34 968 (34 602) KSEK. -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 862 (12
   328) KSEK. -- Nyemissionen i oktober övertecknades med 39 % och tillförde Bolaget 18 725
   KSEK före emissionskostnader. -- Bolaget har redovisat resultat från kaxborrningar vid Håkansboda vilka
   bl.a. indikerade ytterligare mineraliseringar norr om den gamla
   koppargruvan. -- Intressebolaget Norrliden Mining AB har tillsammans med Mausjaurs sameby
   lämnat in en komplettering till bearbetningskoncessionsansökan för
   EVA-fyndigheten. -- Bolaget ansökte den 19 december 2012 om bearbetningskoncession för
   Håkansbodaförekomsten. -- För att ytterligare öka mineraltillgångarna inom Håkansbodafältet har
   Bolaget inlett en kärnborrningskampanj under vintern.
Händelser efter periodens utgång

 -- Intressebolaget Nordic Iron Ore AB har redovisat ökade mineraltillgångar.
   De indikerade mineraltillgångarna har uppskattats till 62,2 Mton med 40,3 %
   järn och de antagna mineraltillgångarna har uppskattats till 107,7 Mton med
   38,6 % järn. De totala mineraltillgångarna har därmed mer än fördubblats. -- Intressebolaget Nordic Iron Ore AB har tecknat en avsiktsförklaring med
   Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 5 Mton per år. -- Bolaget har redovisat resultat från inledande kärnborrningar i Håkansboda.Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21
undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.
Bolagets verksamhet under fjärde kvartaletResultat av Bolagets emission

Den 10 oktober 2012 avslutades den utestående nyemissionen i Bolaget. Styrelsen
fattade 15 oktober beslut om maximal övertilldelning i enlighet med det
tidigare beslutade övertilldelningsutrym-met motsvarande cirka 5,2 MSEK. Av
emissionen tecknades cirka 9,4 MSEK med stöd av teckningsrätter och cirka 9,3
MSEK tecknades utan företräde. Genom emissionen tillförs Bolaget uppemot 500
nya aktieägare, varefter ägarkretsen kommer att omfatta cirka 2 700 aktieägare.
Totalt tecknades 5 350 000 nya B-aktier á 3,50 SEK varmed likvida medel ökade
med 18 725 KSEK före emissionskostna-der vilka uppgick till cirka 4,0 MSEK. Efter att emissionslikviden erhållits återbetalades i oktober det kortfristiga
lån om 4 MSEK som togs i juli 2012. Totalt utbetalades 4 302 KSEK inklusive
ränta till långivarna. Den 31 oktober 2012 infriade Kopparberg Mineral AB sitt åtagande av utställd
garanti till intressebolaget Nordic Iron Ore AB om 3,9 MSEK med avdrag för
räntekostnader. Netto utbetalades 3 792 KSEK. 

Håkansbodaprojektet

Kopparberg Mineral ansökte den 19 december 2012 om bearbetningskonces-sion hos
Bergsstaten för koppar-förekomsterna i anslutning till Håkans-bodagruvan. Bolaget har vidare inlett ett kärnborrningsprogram i Håkansbodafältet. Detta
omfattar totalt 7 000 borrmeter och kommer att pågå under 2013. Programmet
avser i första hand att utöka de uppskattade mineraltillgångarna samt i andra
hand att uppgradera de delar av dessa som klassificerats som "antagna".
Programmet är också tänkt att verifiera resultaten av den kaxborrningskampanj
som tidigare under perioden genomfördes norr om Håkansbodagruvan. Denna
indikerade att det mineraliserade området är större än vad som tidigare var
känt. Bolaget har engagerat Olstam Borrteknik AB i Örebro som borrentreprenör och
borrprogrammet planeras vara genomfört under 2013. Efter att borrprogrammet
genomförts kommer en ny uppskattning och klassificering av mineraltillgångarna
att genomföras. Håkansbodaprojektet är det projekt mot vilket Kopparberg Mineral AB för
närvarande koncentrerar merparten av sin prospekteringsverksamhet. Det omfattar
dels den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända
kopparförekomster i samma stråk dels också de bly-silver-zinkmineraliseringar
som finns i området. Baserat på tidigare undersökningar och den under 2011 gjorda kärnborrningen
upp-skattas de indikerade mineraltillgångarna i anslutning till
Håkansbodagruvan till 629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4
g/ton guld samt de antagna mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 %
koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld (tabell 1). Klass    Tonnage (Kton) Koppar (%) Guld (g/ton) Silver 
                           (g/ton)
-------------------------------------------------------------
Kända          -      -       -    -
-------------------------------------------------------------
Indikerade       629     1,4      0,4   14,3
-------------------------------------------------------------
Antagna   1 485         1,5      0,3   11,3
-------------------------------------------------------------

Tabell 1. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda
koppargruva. Uppskattning av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad
person[1] och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden[2]. 

Tvistbogruvan

Den av Kopparberg Mineral till Bergsstaten inlämnade ansökan om
bearbetningskoncession för Tvistboföre-komsten behandlades under perioden.
Bolaget erhöll bearbetningskoncessionen för det aktuella området den 17 april
2012. Uppskattningen av mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins
regelverk, se tabell 2. Klass    Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
-------------------------------------------------------------
Kända          -     -    -        -
-------------------------------------------------------------
Indikerade       575    3,3   2,6       22
-------------------------------------------------------------
Antagna        280    3,0   2,5       20
-------------------------------------------------------------

Tabell 2. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan. [3]Bolaget bedömer att mineraltillgångarna vid Tvistbogruvan kommer att kunna
utökas betydligt genom ytterligare borr-kampanjer. 

Arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Huvuddelen av Bolagets resurser har avsatts för genomförandet av en ansökan om
bearbetningskoncession för området kring den gamla koppargruvan i Håkansboda
samt att förbereda det borrprogram som inletts under perioden. Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom
vilka det bedöms finnas för-utsättningar för att genom prospektering lokalisera
nya brytvärda förekomster. Bolaget har under det sista kvartalet förlängt ett undersökningstillstånd,
omfattande 134 hektar, samt avträtt ett undersökningstillstånd, omfattande 220
hektar. Per den 31 december 2012 var Kopparberg Mineral innehavare av 21
undersökningstillstånd med en total area om 9 610 hektar samt en
bearbetnings-koncession om 11 hektar för Tvistbo-förekomsten. Den av Bolaget
gjorda ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten täcker ett
område om sju hektar. 

IntressebolagNorrliden Mining AB

Under perioden har verksamheten i Norrliden Mining AB fokuserats på att
sammanställa den stora mängd information om Skelleftefältet som bolaget har
tillgång till. Detta gäller primärt undersöknings-resultat från
sulfidförekomsterna Norra Norrliden, Eva och Svartliden, men även övrigt
geologiskt, geokemiskt och geofysiskt material. Arbetet fortsätter med att
färdigställa ett underlag för fortsatt finansiering av verksamheten. Norrliden Mining AB och Mausjaurs sameby lämnade i början av oktober 2012 in en
gemensam komplettering till den av bolaget tidigare ansökta
bearbetnings-koncessionen för EVA-fyndigheten. Kompletteringen avser
samexistens mellan rennäring och framtida prospektering och mineralutvinning i
området. Norrliden Mining AB:s mineraltillgångar i Norra Norrliden och Eva förekomsterna
redovisas i tabell 3 och tabell 4 nedan. 

Klass    Tonnage (Kton) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton)
-------------------------------------------------------------
Kända         493    2,9   0,4       59
-------------------------------------------------------------
Indikerade      1499    2,9   0,3       40
-------------------------------------------------------------
Antagna        914    1,6   0,2       34
-------------------------------------------------------------

Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden[4]Klass    Tonnage    Zink, (%) Koppar, (%) Guld, (g/ton) Silver,    
       (Kton)                        (g/ton)   
--------------------------------------------------------------------------------
Indikerade 5 160        2,4     0,3       1       40
--------------------------------------------------------------------------------

Tabell 4. Mineraltillgångar för EVA-förekomsten[5]Norrliden Mining AB har under perioden erhållit två nya undersökningstillstånd,
omfattande 38 hektar och förlängt ett undersökningstillstånd. Per den 31
december 2012 var Norrliden Mining AB innehavare av tio undersökningstillstånd
med en total area om 14 170 hektar. Norrliden Mining AB har två beviljade
bearbetningskoncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och Svartliden K nr 1)
och bolaget har ansökt om ytterligare en bearbetningskoncession om cirka 34
hektar (Eva K nr 1). Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Norrliden Mining AB uppgick vid årets slut
till 50 %. 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Under perioden har Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB
(publ) genomfört kärnborrningar vid Blötberget och under sjön Väsman.
Resultaten från kärnborrningarna har medfört att Nordic Iron Ore AB:s
mineraltillgångar ökat betydligt. (Se vidare ”Väsentliga händelser efter
periodens utgång”). Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Nordic Iron Ore AB uppgick vid årets slut
till 20,61 %. Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida
www.nordicironore.se. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (publ) rapporterade
den 16 januari 2013 om ökade mineraltillgångar i Blötberget samt betydande
indikerade och antagna mineraltillgångar i den hittills undersökta södra delen
av Väsmanfältet. Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget
uppskattas till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med 42,9 % järn,
motsvarande en tonnageökning med cirka 66 % jämfört med tidigare uppskattning.
I Väsmanfältet uppskattas de indikerade och antagna mineraltillgångarna till
7,0 Mton med 38,3 % järn respektive 85,9 Mton med 38,4 % järn. Bolagets totala indikerade och antagna mineraltillgångar uppskattas därefter
till 62,2 Mton med en halt av 40,3 % järn respektive 107,7 Mton med en halt av
38,6 % järn. Nordic Iron Ore AB har vidare tecknat en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn
AB för järnmalmsleveranser på upp till 5 Mton per år, vilket motsvarar
förväntad volym när Ludvika Gruvor uppnått full produktion mot slutet av 2018.
Oxelösunds Hamn har redan idag befintliga anläggningar med tillräcklig
kapacitet för att under de första åren möjliggöra lagring och utlastning av
järnmalm. Anläggningarna kommer att över tid utökas och utvecklas för att möta
Nordic Iron Ore AB:s behov. Kopparberg Mineral AB rapporterade den 19 februari 2013 de första resultaten
från den pågående kärnborrningskampanjen i Håkansboda. Resultaten pekar på att
mineraliseringarna i området kan vara större än tidigare beräknats. Kortare
kärnsektioner håller över 13 % zink och mer än 3 % koppar och kopparhalten i en
14 meters sektion är mer än 1 %. 

Framtidsutsikter

Bolagets prospektering koncentreras främst till Bergslagen och kommer under
2013 i huvudsak att göras inom Håkansboda-projektet samt Tvistbo. Som operatör av intressebolaget Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral
att driva projekten inom intressebolaget. Verksamheten skall kapitaliseras för
att möjliggöra undersökningar och lönsam-hetsstudier syftande till
produktionsstart i en eller flera av bolagets förekomster. Ekonomiskt utfall

KoncernenRörelseresultat

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 773 (5 708) KSEK. För sista
kvartalet uppgick nettoomsättningen till 79 (67) KSEK. Rörelseresultatet för
perioden uppgick till -11 242 (-4 180) KSEK varav -3 176 (-3 229) KSEK under
sista kvartalet. Resultatet har påverkats av nedskrivningar av mineralintressen
för avträdda undersökningstillstånd. Dessa uppgick till -4 154 (-388) KSEK för
perioden varav -323 (-) för sista kvartalet. 

Resultat efter finansnetto var -13 887    (-5 546) KSEK varav sista
kvartalet -4 144 (-3 750) KSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden
var -13 785 (-7 126) KSEK, varav för sista kvartalet -4 130   (-3 464) KSEK.
Resultat efter skatt per aktie var -1,88 (-1,22) SEK före utspädning, varav för
sista kvartalet -0,41    (-0,54) SEK. Investeringar

Under året investerades i materiella anläggningstillgångar med 37 (33) KSEK.
Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 862 (12 328)
KSEK. Investeringar i finansiella anläggnings-tillgångar uppgår till 9 754 (-)
KSEK. 8 754 KSEK har investerats i intressebolaget Nordic Iron Ore AB och 1 000
KSEK i intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Kassaflöde

Kassaflödet under perioden var -6 129 (8 886) KSEK. Kassaflödet för sista
kvartalet var 3 139 (-1 333) KSEK. Den 10 oktober 2012 avslutades Bolagets
nyemission. Intresset för teckning var stort och styrelsen tog beslut om att
använda möjligheten till maximal övertilldelning den 15 oktober 2012. Totalt
inkom 18 725 KSEK före emissionskostnader vilka uppgick till 4 040 KSEK. 

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 6 174 (12 303) KSEK vid periodens slut. Soliditeten
uppgick till 91 (89) %. Balansomslut-ningen var vid periodens slut 34 968 (34
602) KSEK. 

ModerbolagetResultat

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 461 (3 255) KSEK med ett
rörelseresultat på -4 966 (-4 656) KSEK varav -2 215 (-2 031) KSEK under sista
kvartalet. Resultat efter finansnetto var    -4 749 (-5 798) KSEK varav -2
016      (-3 288) KSEK under sista kvartalet. 

Investeringar

Under året investerade moderbolaget i materiella anläggningstillgångar med 37
(33) KSEK. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgår till 9 754
(-) KSEK. 

Kassaflöde

Kassaflödet under perioden var -6 129 (8 886) KSEK. Bolaget har under sista
kvartalet genomfört en nyemission som tillfört Bolaget 14 685 KSEK i likvida
medel efter emissionskostnader. 

Finansiell ställning

Bolaget hade vid periodens slut 6 174 (12 303) KSEK i likvida medel.
Soliditeten uppgick till 95 (89) %. Balansomslut-ningen var vid periodens slut
44 272 (36 353) KSEK. 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospek-teringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte
garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell
produktion. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredo-visningen för 2011. 

Redovisningsprinciper

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB (publ) har i enlighet med de minimikrav på
redovisningsprinciper, som krävs av bolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX
First North, valt för räkenskapsåret att redovisa i enlighet med
Årsredovisnings-lagen och Redovisningsrådets Rekommen-dationer (RR). För
redovisning av prospekteringstillgångar hämtas vägled-ning i International
Financial Reporting Standard, IFRS 6. Redovisningsprinciperna är oförändrade
från föregående räken-skapsår med ett undantag. Från räkenskapsåret 2012
redovisas koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen (avser
moderbolaget). 

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma hålls den 16 maj 2013, klockan 16.00 i Jernkontorets lokaler på
Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att publiceras den 25 april 2013 och distribueras till
de aktieägare som meddelat att det vill ha tryckt ekonomisk information. Den
kommer även att finnas tillgänglig på Kopparberg Mineral AB:s hemsida
(www.kopparbergmineral.se) samt vid Kopparberg Mineral AB:s huvudkontor på
Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala. 

Aktieutdelning

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning utbetalas för verksamhetsåret 1
januari - 31 december 2012. 

Kommande rapportdatum

· Kvartalsrapport för Q1, 1 januari – 31 mars 2013 kommer att avges 16 maj 2013.· Delårsrapport Q2 1 januari – 30 juni 2013 kommer att avges 15 augusti 2013.· Kvartalsrapport Q3 1 januari – 30 september 2013 kommer att avges 28 november
2013. 


Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 Uppsala den 21 februari 2013Per Storm

Verkställande direktörFrågor besvaras av:

Per Storm, verkställande direktör

Kopparberg Mineral AB,

Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Tel: 070 – 594 90 24

Email: per.storm@kopparbergmineral.se
[1]Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person
(QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har
beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner
som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av
mineraliserade kärnsektioner från 2011 års kärnborrningskampanj. Analyser
gjorda under 2011 har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för
guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt
ISO 9001: 2008. [2] Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver. 

[3] Uppskattningarna har gjorts av Hans Thorshag, kvalificerad person (QP)
enligt SveMins regelverk. 

[4] Mineraltillgångsbedömningen är gjord av Adam Wheeler, QP enligt JORC.

[5] Uppskattningarna är gjorda av Hans Torshag, kvalificerad person enligt
SveMins regelverk.