Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013 -- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 641 (773) KSEK, varav sista
   kvartalet 107 (79) KSEK. -- Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -10 613 (-13 887) KSEK,
   varav sista kvartalet -3 255 (-4 144) KSEK. Resultat efter skatt per aktie
   var -0,77 (-1,88) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,16 (-0,41)
   SEK. -- Kassaflödet under året var 3 137 (-6 129) KSEK och likvida medel vid årets
   slut uppgick till 9 311 (6 174) KSEK. -- Balansomslutningen vid periodens slut var 34 864 (34 968) KSEK. -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 11 981 (11
   862) KSEK. -- Nyemissionen i oktober 2013 övertecknades med cirka 26 % och tillförde
   Bolaget  14 796 KSEK före emissionskostnader.·     Styrelsen beslutade i samband med nyemissionen att sälja drygt 78 000
aktier i Nordic Iron Ore AB. Efter försäljningen äger Kopparberg Mineral AB
cirka 18,6 % i Nordic Iron Ore AB. ·     Kopparberg Mineral AB har utsett G&W Fondkommission till Bolagets
Certified Adviser. 

Händelser efter periodens utgång·     Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden
på det utestående optionsprogrammet i Kopparberg Mineral AB, TO3B. Den nya
sista dagen för inlösen blir 30 juni 2014. 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 11
undersökningstillstånd om cirka 3 900 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

Bolagets verksamhet under fjärde kvartaletTvistbo

Under 2013 genomförde Bolaget kaxborrningar för att undersöka ett eventuellt
samband mellan Tvistboförekomsten och den tidigare brutna och 1 km söderut
belägna Norrgruvan, se figur 1. Analyser och loggning av bergkaxet visar på
förhöjda metallhalter vilket stödjer antagandet om ett samband. Ytterligare
geologiska studier kommer nu att genomföras varefter ett kärnborrningsprogram
utformas med syftet att undersöka om stråket innehåller ekonomiskt intressanta
mineraliseringar. 

Figur 1. Bearbetningskoncessionen Tvistbo-gruvan K nr 1 med omnejd.I samma nord-sydliga stråk som Tvistboförekomsten och Norrgruvan, ligger längre
söderut Gränsgruvan, som tidigare brutits och nyligen undersökts av Boliden AB. Tvistbomineraliseringen, som huvudsak-ligen innehåller zinkblände och blyglans
har i söder förskjutits av en förkastning men är helt öppen mot norr och
djupet. Mineraliseringen är massiv men även ”sliror” förekommer parallellt med
foliationen. Kopparberg Mineral beviljades en bearbetningskoncession för
Tvistboförekomsten (Tvistbogruvan K nr 1) under våren 2012. Uppskattningen av
mineraltillgången är gjord 2008 och följer SveMins regelverk, se tabell 1. Tabell 1. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan K nr 1.

  Klass  Kton Zink % Bly % Silver g/ton
---------------------------------------------
  Kända   -    -   -     -   
---------------------------------------------
Indikerade  575  3,3   2,6    22   
---------------------------------------------
 Antagna   280  3,0   2,5    20   
---------------------------------------------Norrgruvan är en bly-silver-koppar-guld gruva som bröts fram till början av
1900-talet till ett djup av 105 meter. Malmen bestod av två skilda zoner, den
ena innehållande silverhaltig blyglans samt en parallell zon av kopparkis med
guldhalter. 

Håkansboda

Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession under
inledningen av året följt av Bolagets överklagande av avslaget har inneburit
att fortsättningen av det planerade kärn-borrningsprogrammet har skjutits på
fram-tiden till dess att klarhet i ärendet nåtts. Håkansbodaprojektet omfattar minera-liseringarna i anslutning till den tidigare
koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i
samma stråk tillika de bly-silver-zink-mineraliseringar som finns i området. De
indikerade mineraltillgångarna i anslutning till Håkansbodagruvan uppgår till
629 Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld samt de antagna
mineraltillgångarna till 1 485 Kton med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3
g/ton guld (tabell 2). Tabell 2. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i anslutning till Håkansboda
koppargruva. 

  Klass   Kton Koppar % Guld g/ton Silver g/ton
-----------------------------------------------------
  Kända   -    -      -      -   
-----------------------------------------------------
Indikerade  629   1,4    0,4     14,3  
-----------------------------------------------------
 Antagna  1 485   1,5    0,3     11,3  
-----------------------------------------------------Uppskattningen av mineraltillgångarna har gjorts av en oberoende kvalificerad
person och följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden. 

Arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd

Under perioden har Bolaget utvärderat sommarens fältarbeten och mätningar inom
områdena Meshatten och Såggården. Meshatten ligger norr om Järnboås-området. Ett antal äldre sulfidmalmsgruvor
inom undersökningstillståndet har bearbetats med avseende på bl.a. nickel,
koppar, volfram, zink och silver. Området är kraftigt magnesium-omvandlat, och
de äldre gruvorna i området återfinns i anslutning till denna omvandling. Under
året har magnetiska mätningar utförts över hela undersökningstillståndet och
stora delar av området har karterats. På området återstår dock viss
fältkartering för att kartlägga gränserna för det omvandlade området. Såggården ligger strax norr om Smedjebacken. Det är ett koboltprojekt med
halter mellan 0,04 och 0,1 % kobolt (historiska analysresultat). Kobolthalterna
är associerade med en pyrit-mineralisering som ger en distinkt IP-anomali
varför magnetiska mätningar och IP-mätningar har genomförts på
undersöknings-tillståndet. Resultaten påvisar en anomali som stryker
nordost-sydväst och har en fortsättning söderut under sjön, norrut verkar
anomalin avta. Vidare mätningar kommer att genomföras när förhållanden så
medger. Bolaget ansöker utöver detta rutinmässigt om förlängning av alla
undersöknings-tillstånd inom vilka det bedöms finnas förutsättningar för att
genom prospektering lokalisera nya brytvärda förekomster. Bolaget har under fjärde kvartalet frånträtt ett undersökningstillstånd,
omfattande 134 hektar. Per den 31 december 2013 var Kopparberg Mineral
innehavare av tolv undersökningstillstånd med en total area om 4 285 hektar
samt en bearbetnings-koncession om 11 hektar för Tvistboförekomsten. Den av
Bolaget gjorda ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten
täcker ett område om sju hektar. 

IntressebolagNorrliden Mining AB

Norrliden Mining AB ägs till 50 % av Kopparberg Mineral AB som också är
operatör av intressebolaget. Norrliden Mining AB har två projektområden: Norra
Norrliden samt Copperstone. Inom Copperstone-projektet finns tre delprojekt:
Eva, Svartliden samt Copperstone norra. Under perioden har Norrliden Mining AB påbörjat en förnyad tolkning av
existerande information i Copperstoneprojektet i syfte att skapa en
sammanhållen geologisk modell. Under perioden har en överenskommelse träffats
med den berörda samebyn samt diskussioner förts med Länsstyrelsen och
Bergsstaten angående bolagets koncessionsansökan. Norra Norrlidens zink-kopparförekomst ligger i Norsjö kommun, Västerbottens
län. Mineraliseringen är knuten till en kvarts- och fältspatsporfyrisk
vulkanit. Totalt har förekomsten undersökts med 138 borrhål (25 626 meter).
Mineraliseringen, som sträcker sig 400 meter i öst-västlig riktning är upp till
30 meter mäktig. Den når bara delvis upp till markytan men har ett djupgående
om minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgångarna enligt JORC
framgår av tabell 3 nedan. Tabell 3. Mineraltillgångar i Norra Norrliden-förekomsten per den 14 september
2012. 

  Klass   Kton Zink % Bly % Koppar % Silver (g/ton)
----------------------------------------------------------
  Kända   493  2,9   0,4   0,74     59   
----------------------------------------------------------
Indikerade 1 499  2,9   0,3   0,59     40   
----------------------------------------------------------
 Antagna   914  1,6   0,2   0,76     34   
----------------------------------------------------------Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex sulfidmineralisering
ligger i norra delen av Skelleftefältet. En mineraltillgångsuppskattning (ej
NI 43-101 /JORC) baserad på kärnor från endast 23 av 55 kärnborrhål har gjorts
av en oberoende konsult och resulterade i ett indikerat tonnage på 5,2 Mton med
2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och 40,0 g/ton silver. Svartlidenförekomsten (Svartliden K nr 1, se tabell 4 nedan), som ligger
omedelbart norr om Evaförekomsten, är en sulfid-mineralisering av så kallad
stringertyp. En historisk uppskattning av mineral-tillgångarna (ej enligt NI
43-101/JORC) gjord på basis av resultaten från 109 borrhål (12 840 meter) har
redovisats av Boliden AB. Denna visade att det ner till 100 meters djup finns
ett antaget tonnage på 65 Kton med 2,8 % koppar och 1,4 % zink.
Svartlidenförekomsten täcks av en bearbetningskoncession. I den delen av projektet som kallas Copperstone Norra finns två
undersökningstillstånd, Sandberget 200 och 300 (baserade på två äldre utmål
Svartliden 101 och Svartliden 41), med disseminerade
koppar-silver-mineralise-ringar med historiska mineraltillgångar om 200 Kton
var. För närvarande har tonnaget inom Norrliden Mining AB:s
undersökningstillstånd norr om Svartlidenkoncessionen klassats som antaget då
tillgångsbedömningarna inte är utförda enligt någon internationell standard. En
genomgång av existerande borrkärnor indikerar dock att området har en
utomordentlig potential. Tabell 4. Mineraltillgångar inom Copperstone-projektet.

  Förekomst/ klassning   Kton Zink % Bly % Koppar% Guldg/ton   Silver 
                                    g/ton  
--------------------------------------------------------------------------------
 Evaförekomsten (ansökt  5 160  2,4   0,4   0,3    1,0     40  
     BK*)/                                 
    indikerad                                
--------------------------------------------------------------------------------
 Svartliden K nr 1 (BK*)/  65   1,4   n.a   2,8    n.a     n.a  
    antagen**                                
--------------------------------------------------------------------------------
 Sandberget 300 (UT*)/   200  n.a   n.a   1,1    ---     ---  
    antagen**                                
--------------------------------------------------------------------------------
 Sandberget 200 (UT*)/   200  ---   ---   1,8    0,2     22  
    antagen**                                
--------------------------------------------------------------------------------

* BK = bearbetningskoncession, UT = undersök-ningstillstånd

**Uppskattningarna bygger på historisk information från en existerande
bearbetnings-koncession (Svartliden K nr 1) eller tidigare utmål (Sandberget
300/utmål Svartliden 101 och Sandberget 200/utmål Svartliden 41); 

n.a. = icke analyserat; --- = små mängderUnder fjärde kvartalet 2013 inträffade inga förändringar vad avser
undersöknings-tillstånd eller bearbetningskoncessioner för Norrliden Mining AB.
Per den 31 december 2013 var Norrliden Mining AB innehavare av tre
undersökningstillstånd med en total area om 630 hektar. Norrliden Mining AB har
två beviljade bearbetnings-koncessioner om 54 hektar (Norrliden K nr 1 och
Svartliden K nr 1) och intresse-bolaget har ansökt om ytterligare en
bearbetningskoncession om 34 hektar (Eva K nr 1). 

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Under perioden har Nordic Iron Ore AB påbörjat huvudförhandling i Mark- och
miljödomstolen. Förhandlingen avslutades i början av februari 2014. Dom väntas
under slutet av första kvartalet 2014. Vid periodens utgång uppskattas indikerade och antagna mineraltillgångar i
Blötberget till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med 42,9 % järn.
I Väsmanfältet, inklusive Finnäset, uppskat-tas de indikerade respektive
antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5 % järn respektive 85,9 Mton
med 38,4 % järn. I Håksbergsfältet uppskattas de indikerade mineraltillgångarna
till 25,4 Mton med 36,4 % järn och de antagna mineraltillgångarna till 11,6
Mton med 36 % järn. Nordic Iron Ore AB:s totala uppskattade mineraltillgångar
framgår av tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Mineraltillgångar i Nordic Iron Ore AB per den 16 januari 2013.

       Indikerade    Antagna  
-------------------------------------------
      Mton Järnhalt  Mton Järnhalt
-------------------------------------------
Blötberget 29,8  44,5%   10,2  42,9% 
-------------------------------------------
Väsman syd  7,0  38,5%   85,9  38,4% 
-------------------------------------------
 Håksberg  25,4  36,4%   11,6  36,0% 
-------------------------------------------
  Summa  62,2  40,3%  107,7  38,6% 
-------------------------------------------

Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av Nordic Iron Ore AB uppgick vid årets slut
till cirka 18,6 %. Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida
www.nordicironore.se. Övriga händelser under perioden

Den 25 oktober 2013 avslutades den utestående nyemissionen i Bolaget. Styrelsen
fattade 4 november 2013 beslut om att delvis använda det
övertilldelningsutrymme som fanns. Övertilldelning motsvarande cirka 2,5 MSEK
togs i anspråk. Av företrädesemissionen om 11,8 MSEK tecknades cirka 88 % med
stöd av teckningsrätter och cirka 12 % tecknades utan företräde. Genom
emissionen tillförs Bolaget uppemot 100 nya aktieägare, varefter ägarkretsen
kommer att omfatta cirka 2 800 aktieägare. Totalt tecknades 24 659 549 nya
B-aktier á 0,60 SEK varmed likvida medel ökade med 14 796 KSEK före
emissionskostnader vilka uppgick till 3 791 KSEK. I samband med emissionen utskiftades även inköpsrätter i intressebolaget Nordic
Iron Ore AB (publ) till aktieägarna. Dessa utnyttjades till ett antal om drygt
78 000 aktier i NIO, som såldes ur Kopparberg Mineral AB:s innehav och som
förutom emissionen inbringade drygt 780 KSEK i likvida medel. Kopparberg
Mineral AB:s ägarandel i Nordic Iron Ore AB uppgår efter utförsäljningen till
cirka 18,6 %. Efter att emissionslikviden erhållits återbetalades i oktober det kortfristiga
lån om 3 000 KSEK som togs i juli 2013. Totalt utbetalades 3 229 KSEK inklusive
ränta till långivarna. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på
utestående optionsprogram i Kopparberg Mineral AB, TO3B. Den nya sista dagen
för inlösen blir 30 juni 2014. Det rådande marknadsläget och förväntad
utveckling i Kopparberg Mineral AB, och dess intressebolag motiverar den
förlängda löptiden. Erbjudandet innebär rätten att för varje (1) innehavd
teckningsoption av serie TO3B teckna 1,78 st nya B-aktier i Kopparberg Mineral
AB för 2,53 kr per aktie. 

Framtidsutsikter

För närvarande prioriteras genomgången av tillgänglig geologisk information
inom Copperstoneprojektet inom Norrliden Mining AB. Denna väntas leda till en
omvärdering av hela Copperstoneprojektet och tillföra Norrliden Mining AB
starka argument för en kommande kapitalisering och så snart resurser säkrats
kommer lönsamhetsstudier och ev. ytterligare undersökningar att genomföras
syftande till produktionsstart i en eller flera av bolagets förekomster. Som
operatör av Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral att närmast fokusera
på att driva projekten inom intressebolaget. Huvuddelen av Bolagets egen prospek-tering i Bergslagen kommer under 2014 att
koncentreras till Tvistbo-området. Håkans-bodaprojektet har nedprioriterats i
väntan på klargörande av det rättsliga läget. För verksamheten inom Nordic Iron Ore AB väntas en dom i mark- och
miljödomstolen avseende miljötillståndet för återstarten av gruvdriften i
Blötberget och Håksberg samt slutförandet av feasibilitystudien för Blötberget.
Kopparberg Mineral AB kommer fortlöpande att vara en aktiv ägare och efter
förmåga stödja Nordic Iron Ore AB i intressebolagets fortsatta utveckling. 

Ekonomiskt utfall

KoncernenRörelseresultat

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 641 (773) KSEK. För sista kvartalet
uppgick nettoomsättningen till 107 (79) KSEK. Rörelseresultatet för perioden
uppgick till -10 640 (-11 242) KSEK varav -3 068 (-3 176) KSEK under sista
kvartalet. Resultatet har påverkats av nedskrivningar av mineralintressen för
avträdda undersökningstillstånd. Dessa uppgick till -2 271 (-4 154) KSEK för
perioden varav -413 (-323) för sista kvartalet. Resultat efter finansnetto var -10 613    (-13 887) KSEK, varav sista
kvartalet     -3 255 (-4 144) KSEK. Koncernens resultat efter skatt för
perioden var -10 613      (-13 785) KSEK, varav för sista kvartalet  -3
255 (-4 130) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,77 (-1,88) SEK före
utspädning, varav för sista kvartalet -0,16 (-0,41) SEK. Investeringar

Under året har investeringar i mineralintressen skett med 2 387 (3 688) KSEK
varav 658 (1 127) KSEK under sista kvartalet. Aktiverade kostnader för
prospektering var vid periodens slut 11 981 (11 862) KSEK. Inga investeringar i
materiella anläggningstillgångar har skett under året (37) KSEK. Inga
investeringar i finansiella anläggningstillgångar har skett under året (9 754)
KSEK. 

Kassaflöde

Kassaflödet under perioden var 3 137    (-6 129) KSEK. Kassaflödet för sista
kvartalet var 6 071 (3 139) KSEK. Den 25 oktober 2013 avslutades Bolagets
nyemission. Intresset för teckning var stort och styrelsen tog den 4 november
2013 beslut om att delvis använda det övertilldelningsutrymme som fanns. Totalt
inkom 14 796 KSEK före emissions-kostnader vilka uppgick till 3 791 KSEK. 

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 9 311 (6 174) KSEK vid periodens slut. Soliditeten
uppgick till 93 (91) %. Balansomslut-ningen var vid periodens slut 34 864 (34
968) KSEK. 

ModerbolagetResultat

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 645 (3 461) KSEK med ett
rörelseresultat på -5 589 (-4 966) KSEK, varav -1 996 (-2 215) KSEK under sista
kvartalet. Resultat efter finansnetto var    -6 301 (-4 749) KSEK, varav -4
728      (-2 016) KSEK under sista kvartalet. Resultatet har påverkats av
resultat för dotterbolag om -3 295 (-) KSEK, varav   -2 922 (-) KSEK under
sista kvartalet. 

Investeringar

Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett under året (37)
KSEK. Inga investeringar i finansiella anläggningstillgångar har skett under
året (9 754) KSEK. 

Kassaflöde

Kassaflödet under perioden var 3 137    (-6 129) KSEK. Bolaget har under
sista kvartalet genomfört en nyemission som tillfört Bolaget 11 005 KSEK i
likvida medel efter emissionskostnader. 

Finansiell ställning

Bolaget hade vid periodens slut 9 311 (6 174) KSEK i likvida medel. Soliditeten
uppgick till 96 (95) %. Balansomslut-ningen var vid periodens slut 48 669 (44
272) KSEK. 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospek-teringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte
garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell
produktion. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredo-visningen för 2012. 

Redovisningsprinciper

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB (publ) har i enlighet med de minimikrav på
redovisningsprinciper, som krävs av bolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX
First North, valt för räkenskapsåret att redovisa i enlighet med
Årsredovisnings-lagen och Redovisningsrådets Rekommen-dationer (RR). För
redovisning av prospekteringstillgångar hämtas vägled-ning i International
Financial Reporting Standard, IFRS 6. Redovisningsprinciperna är oförändrade
från föregående räken-skapsår. 

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma hålls den 15 maj 2014, klockan 16.00 i Jernkontorets lokaler på
Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att publiceras den 24 april 2014 och distribueras till
de aktieägare som meddelat att de vill ha tryckt ekonomisk information. Den
kommer även att finnas tillgänglig på Kopparberg Mineral AB:s hemsida
(www.kopparbergmineral.se) samt vid Kopparberg Mineral AB:s huvudkontor på
Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala. Aktieutdelning

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning utbetalas för verksamhetsåret 1
januari - 31 december 2013. 

Kommande rapportdatum

· Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2014 kommer att avges 15 maj 2014.· Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 och kvartalsrapport 1 april – 30 juni
2014 kommer att avges 21 augusti 2014. · Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 och kvartalsrapport 1 juli – 30
september 2014 kommer att avges 27 november 2014. · Bokslutskommuniké 2014 och kvartals-rapport 1 oktober – 31 december 2014
kommer att avges 19 februari 2015. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 Uppsala den 13 februari 2014Per Storm

Verkställande direktörFrågor besvaras av:

Per Storm, Verkställande direktör

Kopparberg Mineral AB,

Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Tel: 070 – 594 90 24

Email: per.storm@kopparbergmineral.se