Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

Kopparberg Mineral AB (publ)
Periodisk information/Kvartalsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

·     Copperstone Resources AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO)
presenterade resultatet av avslutade emissioner där NIO tillfördes 58 MSEK.
Copperstone Resources AB deltog i emissionen med 1,5 MSEK. 

·     Copperstone Resources AB redovisade resultatet av konverteringen av
utestående optionsprogram, TO3B. I samband med optionsprogrammets avslutning
tillfördes Bolaget cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. På grund av den låga
konverteringsgraden beslutade styrelsen också att söka alternativ finansiering
av Bolaget. 

·     Bergmästaren förordade att bearbetningskoncession bör beviljas för
Eva-förekomsten i Arvidsjaurs kommun. 

 -- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 671 (641) KSEK, varav sista
   kvartalet 253 (107) KSEK. -- Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -15 762 (-10 944) KSEK,
   varav sista kvartalet -10 301 (-3 102) KSEK. Resultat efter skatt per
   aktie var -0,26 (-0,77) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,03
   (-0,16) SEK. -- Kassaflödet under året var -7 633 (3 137) KSEK och likvida medel vid årets
   slut uppgick till 1 678 (9 311) KSEK. -- Balansomslutningen vid periodens slut var 28 649 (36 457) KSEK. -- Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar var
   vid periodens slut 3 376 (11 981) KSEK.

Händelser efter periodens utgång·     Bolaget redovisade resultatet av den extra bolagstämman där
bolagsordningen ändrades enligt styrelsens förslag. 

·     Bolaget tillkännagav genomförandet av en nyemission om 13,7 MSEK.Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt
omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 300
hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intresse-bolaget Norrliden
Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Bolagets verksamhet under fjärde kvartalet 2014

Under fjärde kvartalet 2014 inriktades verksamheten på att utveckla
Copperstoneprojektet. Styrelsen i Copperstone Resources AB (namnändrat från Kopparberg Mineral AB)
har beslutat att under hösten föreslå utdelning till nuvarande aktieägare av
minst hälften av innehavet i Nordic Iron Ore AB (NIO) och Bolaget redovisade
även resultatet av konverteringen av utestående optionsprogram, TO3B. Via
optionsprogrammet tillfördes Bolaget cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. På
grund av det låga utnyttjandet av optionen TO3B inledde Bolaget en utredning av
den framtida finansieringen vilket innebar att Bolaget beslutade att skjuta på,
men inte ställa in, utdelningen av delar av aktieinnehavet i NIO. Arbetet i Bolagets helägda projekt i Bergslagen har under perioden prioriterats
ned. På grund av det osäkra rättsläget avseende Håkansbodaprojektet skrivs
Bolagets tillgångar i projektet ned. Bolaget har under perioden sålt geologiska
tjänster till Nordic Iron Ore AB. Intressebolagen

Norrliden Mining AB

Under perioden förordade Bergmästaren att bearbetningskoncession beviljas för
Eva-förekomsten i Arvidsjaurs kommun. Eftersom Bergsstatens bedömning därmed
skiljer sig från Länsstyrelsen i Norrbottens inställning hänskjuts ärendet till
Regeringen för avgörande. Tillståndssituationen för Copperstoneprojektet vid
periodens utgång framgår av figur 1 nedan. 

Figur 1. Översikt över Copperstoneprojektet med undersökningstillstånd (röda
rektanglar) och bearbetningskoncessioner (blå: beviljad BK, violett: BK under
handläggning hos Regeringen). Nordic Iron Ore AB (NIO)

Intressebolaget NIO presenterade resultatet av de under perioden avslutade
emissionerna där NIO tillfördes 58 MSEK. Copperstone Resources AB deltog i
emissionen med 1,5 MSEK. Efter genomförd emission uppgår Bolagets andel i NIO
till cirka 15 %. Copperstone Resources AB har hittills stött intressebolaget
aktivt genom bl. a. deltagande i samtliga emissioner och genom
personalförstärkningar. I NIO pågår en genomförbarhetsstudie (dfs) för
uppstarten av gruvan i Blötberget. Detta sker bl. a. med genomförande av ett
kompletterande borrprogram och anrikningstester (se väsentliga händelser efter
periodens utgång). 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Vid en extra bolagsstämma beslöts enhälligt att ändra Bolagets bolagsordning
enligt följande: 

·     att Bolagets firma ska vara Copperstone Resources AB (publ),

·     att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län,

·     att aktiekapitalet ska vara lägst 3 874 746,60 kronor och högst 15
498 986,40 kronor, 

·     att antalet aktier får vara lägst 38 747 466 och högst 154 989 864,
samt 

·     att högst 80 000 aktier av serie A samt 154 909 864 aktier av serie B
får utges. Bolaget har beslutat att genomföra en nyemission om 13,7 MSEK med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Nyemissionen genomförs i syfte att
möjliggöra utvecklingen av det potentiellt mycket stora Copperstoneprojektet
som givit Bolaget ett nytt verksamhetsfokus. Ett garantikonsortium har, jämte
lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen
upp till cirka 80 % av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 11 MSEK. Intressebolaget Nordic Iron Ore AB rapporterade resultatet av genomförda
anrikningsförsök vid GTK i Finland. Ett representativt provmaterial från
Blötberget har undersökts och resultaten av försöken visar på möjligheten att
framställa en produkt med över 70 % järninnehåll. Den potentiella produktens
kvalitet är bland de högsta på järnmalmsmarknaden och den bör vara attraktiv
för europeiska stålverk. Framtidsutsikter

Fortsatt utveckling av Copperstoneprojektet inom Norrliden Mining AB, kommer
att vara fokus för verksamheten på kort och medellång sikt. Så snart resurser
har säkrats kommer ytterligare undersökningar och lönsamhetsstudier att
genomföras med syfte att starta produktion i en eller flera av intressebolagets
förekomster. Som operatör av Norrliden Mining AB ankommer det på Copperstone
Resources AB att driva projekten inom intressebolaget. Övrig verksamhet i
Bolaget nedprioriteras. 

Ekonomiskt utfall

KoncernenRörelseresultat

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 671 (641) KSEK. För sista kvartalet
uppgick nettoomsättningen till 253 (107) KSEK. Rörelseresultatet för perioden
uppgick till -15 815  (-10 668) KSEK varav -10 269 (-3 074) KSEK under sista
kvartalet. Resultatet har påverkats av nedskrivningar av mineralintressen för
avträdda undersökningstillstånd. Dessa uppgick till -8 193 (-2 271) KSEK för
perioden varav -7 913 (-413) för sista kvartalet. Resultat efter finansiella poster var -15 762 (-10 944) KSEK, varav sista
kvartalet -10 301   (-3 102) KSEK. Koncernens resultat efter skatt för
perioden var -9 938 (-10 682) KSEK, varav för sista kvartalet -1 284 (-3 274)
KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,26 (-0,77) SEK före utspädning,
varav för sista kvartalet -0,03 (-0,16) SEK. Investeringar

Under året har investeringar i prospekterings- och utvärderingstillgångar skett
med 1 816 (2 387) KSEK varav 56 (658) KSEK under sista kvartalet. Aktiverade
utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar var vid periodens
slut 3 376 (11 981) KSEK. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar
har skett under aktuellt eller föregående räkenskapsår. Investeringar i
finansiella anläggningstillgångar har skett under året med 1 500 (-) KSEK,
varav 1 500 (-) KSEK under sista kvartalet. 

Kassaflöde

Kassaflödet under perioden var -7 633 (3 137) KSEK. Kassaflödet för sista
kvartalet var    1 224 (6 071) KSEK. Den 17:e oktober 2014 avslutades
optionsprogrammet TO3B. Totalt inkom 1 268 KSEK före emissionskostnader vilka
uppgick till 158 KSEK. 

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 1 678 (9 311) KSEK vid periodens slut. Soliditeten
uppgick till 82 (88) %. Balansomslutningen var vid periodens slut 28 649 (36
457) KSEK. 

ModerbolagetResultat

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 235 (2 645) KSEK med ett
rörelseresultat på   -5 237 (-5 589) KSEK, varav -1 773 (-1 996) KSEK under
sista kvartalet. Resultat efter finansiella poster var -17 802 (-6 301) KSEK,
varav -14 451 (-5 101) KSEK under sista kvartalet. Resultatet har påverkats av
nedskrivna andelar i dotterbolag om -12 653 (-3 295) KSEK, varav -12 653 (-3
295) KSEK under sista kvartalet. 

Investeringar

Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett under aktuellt
eller föregående räkenskapsår. Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar har skett under året med 1 500 (-) KSEK, varav 1 500 (-)
KSEK under sista kvartalet. 

Finansiell ställning

Bolaget hade vid periodens slut 1 678 (9 311) KSEK i likvida medel. Soliditeten
uppgick till 87 (96) %. Balansomslutningen var vid periodens slut 34 452 (48
669) KSEK. 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta
projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida
prospekteringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte
garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell
produktion. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för
att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. Bolaget har beslutat att genomföra en nyemission om 13,7 MSEK med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Nyemissionen genomförs i syfte att
möjliggöra utvecklingen av det potentiellt mycket stora Copperstoneprojektet
som givit Bolaget ett nytt verksamhetsfokus. Ett garantikonsortium har, jämte
lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen
upp till cirka 80 % av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 11 MSEK. En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredovisningen för 2013. 

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma hålls den 7 maj 2015. Kallelse publiceras den 9 april 2015.Årsredovisningen kommer att publiceras den 16 april 2015 och distribueras till
de aktieägare som meddelat att de vill ha tryckt ekonomisk information. Den
kommer även att finnas tillgänglig på Copperstone Resources AB:s hemsida
(www.kopparbergmineral.se) samt vid Copperstone Resources AB:s huvudkontor på
Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala. Aktieutdelning

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning utbetalas för verksamhetsåret 1
januari - 31 december 2014. 

Kommande rapportdatum

· Årsredovisning 2014 kommer att publiceras 16 april 2015.· Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015 kommer att avges 7 maj 2015.· Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015 och kvartalsrapport 1 april – 30 juni
2015 kommer att avges 20 augusti 2015. · Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015 och kvartalsrapport 1 juli – 30
september 2015 kommer att avges 26 november 2015. · Bokslutskommuniké 2015 och kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2015
kommer att avges 11 februari 2016. 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 Uppsala den 12 februari 2015Per Storm

Verkställande direktörFrågor besvaras av:

Per Storm, Verkställande direktör

Copperstone Resources AB,

Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Tel: 070 – 594 90 24

Email: per.storm@kopparbergmineral.se