Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Copperstone Resources AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015


 -- Nettoomsättningen i Copperstone Resources AB (Bolaget) under perioden
   uppgick till 5 (671) KSEK, varav fjärde kvartalet - (253) KSEK.

 -- Periodens resultat före skatt uppgick till -4105 (-9974) KSEK varav fjärde
   kvartalet
   3976 (-1320). Resultat efter skatt per aktie var -0,05 (-0,26) SEK varav
   för fjärde kvartalet 0,04 (-0,03) SEK.

 -- Kassaflödet under perioden var 273 (-7633) KSEK varav tredje kvartalet 590
   (1224) SEK.

 -- Vid periodens utgång fanns 1951 (1678) KSEK i likvida medel.

 -- Balansomslutningen vid periodens slut var 30017 (28649) KSEK.

 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 22482 (3376)
   KSEK. Under perioden har 1472 (1816) KSEK aktiverats.

 -- Positiva resultat från kärnborrningskampanjen inom Copperstoneprojektet 

 -- Undersökningstillstånden Sandberget 200 och 300 förlängdes på tre år.

 -- Processen med att överta det 100 %-iga ägande av Copperstoneprojektet
   slutfördes.

 -- Bolaget medverkade till kapitaliseringen av Nordic Iron Ore genom
   försäljning av Bolagets teckningsrätter.

 -- Som en service till Bolagets ägare initierades handel med aktier i Nordic
   Iron Ore.
 -- Samtliga lån med relation till Nordic Iron Ore AB avvecklades.

 -- Bolaget säkrade finansiering och den finansieringsplan som nu gäller och
   som inbegriper lösen av utestående teckningsoption i maj bedöms vara
   tillräcklig för de kommande de tolv månaderna.Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.